Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/047 konané 30. 10. 2019

30. října 2019

- pojmenování nového parku názvem „park Danuše Muzikářové“; 12 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem z rozpočtu města Brna na rok 2020 dle tabulky „Žádosti MČ na rok 2020 – transfery na školská zařízení“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2021; 29 více tisková zpráva

- poskytnutí neinvestičních individuálních dotací v celkové výši 860 tisíc Kč z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2019; 31 více tisková zpráva

- členství statutárního města Brna v organizaci METREX – Síť evropských metropolitních regionů 

a oblastí; 36 více tisková zpráva

- zařazení projektu „Předcházení vzniku odpadů v Brně II“ s celkovými náklady ve výši 1 563 tis. Kč a dobou realizace 2019–2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna; 108 více tisková zpráva

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 společnosti Paspoint ve výši 130 tisíc Kč; 116 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- zařazení projektu „Nová čtvrť Trnitá“ mezi strategické projekty města Brna; 15 více tisková zpráva

- vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“; 30 více tisková zpráva

- Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje platný od 1. 1. 2020; 120 více tisková zpráva

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt prevence kriminality v Brně na rok 2019 dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje; 117 více tisková zpráva

RMB jmenuje

- MUDr. Pavla Pilera ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří, a to s účinností od 1. 1. 2020; 1c více tisková zpráva

RMB souhlasí

- s prodloužením provozu Čekárny Brno – dolní nádraží (projekt „Dolní nádraží Brno – oživení přednádražního prostoru“) na období od 1. 11. 2019 do 15. 12. 2019 a bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu včetně vyúčtování. Čekárnu navštíví denně přibližně 300 osob a do konce října se očekává přibližně 51 600 návštěvníků. V proskleném modulu proběhlo několik prezentací brněnských a jihomoravských podniků, výrobců a umělců; 33

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výpočet oslunění pro celé území města Brna“ nabídku společnosti TopGis. Předmětem zadání této veřejné zakázky je vytvoření mapového podkladu znázorňujícího oslunění území města Brna. Tento podklad bude sloužit jako mapa střech potenciálně osaditelných fotovoltaickými panely a podobnými zařízeními využívajícími energii ze Slunce. Takto získané informace lze nadále využívat při naplňování cílů plynoucích ze SECAP v rámci Paktu starostů a primátorů a rovněž cílů plynoucích z Územní energetické koncepce statutárního města Brna, jež se na využívání obnovitelných zdrojů energií zaměřuje. Mapový podklad bude vypočten nad celým územím města Brna, bude proveden po půlhodině pro všechny dny v roce; 41

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod Nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“ nabídku společnosti IMOS Brno, a. s. Ta nabídla cenu 61 294 759,93 Kč bez DPH (74 166 659,52 Kč s DPH) a dobu plnění v počtu 298 kalendářních dní; 80 více tisková zpráva

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.