Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/047 konané 30. 10. 2019

30. října 2019
- pojmenování nového parku názvem „park Danuše Muzikářové“; 12 více tisková zpráva
RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem z rozpočtu města Brna na rok 2020 dle tabulky „Žádosti MČ na rok 2020 – transfery na školská zařízení“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2021; 29 více tisková zpráva

- poskytnutí neinvestičních individuálních dotací v celkové výši 860 tisíc Kč z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2019; 31 více tisková zpráva

- členství statutárního města Brna v organizaci METREX – Síť evropských metropolitních regionů 

a oblastí; 36 více tisková zpráva

- zařazení projektu „Předcházení vzniku odpadů v Brně II“ s celkovými náklady ve výši 1 563 tis. Kč a dobou realizace 2019–2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna; 108 více tisková zpráva

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 společnosti Paspoint ve výši 130 tisíc Kč; 116 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- zařazení projektu „Nová čtvrť Trnitá“ mezi strategické projekty města Brna; 15 více tisková zpráva

- vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“; 30 více tisková zpráva

- Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje platný od 1. 1. 2020; 120 více tisková zpráva

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt prevence kriminality v Brně na rok 2019 dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje; 117 více tisková zpráva

RMB jmenuje

- MUDr. Pavla Pilera ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří, a to s účinností od 1. 1. 2020; 1c více tisková zpráva

RMB souhlasí

- s prodloužením provozu Čekárny Brno – dolní nádraží (projekt „Dolní nádraží Brno – oživení přednádražního prostoru“) na období od 1. 11. 2019 do 15. 12. 2019 a bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu včetně vyúčtování. Čekárnu navštíví denně přibližně 300 osob a do konce října se očekává přibližně 51 600 návštěvníků. V proskleném modulu proběhlo několik prezentací brněnských a jihomoravských podniků, výrobců a umělců; 33

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výpočet oslunění pro celé území města Brna“ nabídku společnosti TopGis. Předmětem zadání této veřejné zakázky je vytvoření mapového podkladu znázorňujícího oslunění území města Brna. Tento podklad bude sloužit jako mapa střech potenciálně osaditelných fotovoltaickými panely a podobnými zařízeními využívajícími energii ze Slunce. Takto získané informace lze nadále využívat při naplňování cílů plynoucích ze SECAP v rámci Paktu starostů a primátorů a rovněž cílů plynoucích z Územní energetické koncepce statutárního města Brna, jež se na využívání obnovitelných zdrojů energií zaměřuje. Mapový podklad bude vypočten nad celým územím města Brna, bude proveden po půlhodině pro všechny dny v roce; 41

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod Nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“ nabídku společnosti IMOS Brno, a. s. Ta nabídla cenu 61 294 759,93 Kč bez DPH (74 166 659,52 Kč s DPH) a dobu plnění v počtu 298 kalendářních dní; 80 více tisková zpráva

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.