Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/043 konané 25. 9. 2019

25. září 2019
RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030); 18 více tisková zpráva

-    poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 204 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech ve městě Brně“ na tři již realizované zelené střechy; 27

-    poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“; 28

-    posouzení projektu „Centrum dialogu – Arnoldova vila“ a zařazení tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 123,46 mil. Kč a dobou realizace 2019–2022 do rozpočtu výdajů města Brna; 79 více tisková zpráva

-    poskytnutí individuální dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ v období 2020–2021 ve výši 2 000 000,- Kč; 47 více tisková zpráva

-    smlouvu o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno" mezi statutárním městem Brnem a společností Developer Brno Hády, a. s.; 92 více tisková zpráva

-    aktualizovaný statut Fondu mobility; 98

RMB schvaluje

-    text podpůrného dopisu pro CRP projekt „Study in Brno“; 48 více tisková zpráva

-    investiční záměr „ZOO – expozice pižmoňů“; 19 více tisková zpráva

-    smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a.s. pro stavbu „Bezbariérová zastávka lodní dopravy Osada“; 93 více tisková zpráva

-    harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2020; 100 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Hrázní“; 104 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    s rozšířením participace do základních škol na území města Brna, a to formou tzv. Hodin pro Brno určených žákům 3. až 9. tříd základních škol; 47 více tisková zpráva

RMB zřizuje

-    s účinností od 1. 10. 2019 řídicí výbor „Bidding Committee EYOF 2025“; 39 více tisková zpráva

RMB uděluje

-    příslib, kterým akceptuje 18 žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech“. Na základě příslibu uděleného RMB mohou žadatelé o dotaci zahájit práce na realizaci svého projektu, mají na to 18 měsíců. Po dokončení realizace předloží žadatelé ke kontrole tzv. závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami (položkový rozpočet, faktura, doklad o odchozí platbě, fotodokumentace apod.), aby mohlo dojít ke kontrole projektu a výše jeho nákladů. Částka dotace bude následně ponechána v maximální výši v souladu s uděleným příslibem, nebo bude snížena dle skutečných výdajů na projekt. Celková částka zmíněných investičních dotací, jenž má být na podporu předkládaných projektů alokována, činí 2 655 000 Kč; 26

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.