Přeskočit na obsah

Velká města společně připomínkují návrh stavebního zákona

18. prosince 2019

Velká česká města se chystají připomínkovat návrh připravovaného stavebního zákona. Na konci listopadu Ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení paragrafové znění návrhu stavebního zákona s tím, že lhůta pro podání připomínek končí 23. prosince 2019. Rada města Brna na svém zasedání schválila společné stanovisko, které bude následně odesláno na ministerstvo.

V navrženém znění stavebního zákona vidíme potenciál zefektivnění procesu povolování staveb. Zástupci velkých měst však vnímají změny v oblasti územního plánování jako problematické. Z tohoto důvodu jsme se s ostatními městy dohodli na vypracování společného stanoviska, ve kterém vyjádříme naše poznatky a požadavky. Ty se týkají především posílení role a odpovědnosti obcí v procesu správy území, zejména v oblasti územního plánování,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Od června 2019 se konala pravidelná jednání za účasti zástupců z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce a dalších měst nad aktuálními tématy spojenými s rozvojem území, územním plánováním a rekodifikací platných právních předpisů. Na jejich základě bylo vypracováno společné stanovisko.

Za zásadní považujeme posílení práv obcí, které zajistí autonomii jejich územní samosprávy. Například v procesu pořizování a projednání územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně plánovacích podkladů (ÚPP) a v řízení o povolení nemůže být město pouze účastník, musí být zhruba na stejné úrovni jako dotčené orgány a vlastníci infrastruktury,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Dalšími tezemi ve společném stanovisku jsou:

• skutečné posílení role samosprávy v části územního plánování, především pořizováním ÚPD a ÚPP v samostatné působnosti obce/kraje; stavební úřad může plnit roli pořizovatele na základě žádosti příslušné obce• podpořit pořizování, užívání a vyhodnocování územních studií v samostatné působnosti obcí jako důležitý nástroj obcí pro správu území; neomezovat termínově uložení zpracování územních studií a regulačních plánů jako podmínky pro rozhodování ve vybraných plochách a koridorech ÚPD • revidovat státně centralistické pojetí územního plánování, projevující se zejména direktivním rušením ÚPD, direktivní standardizací regulativů 

Na samosprávách obcí a krajů závisí jejich rozvoj. Pokud nebudou mít v rukách nástroje, které jim rozvoj umožní, tak nedojde ani k hladkému procesu povolování jednotlivých staveb. Nefunkční pojetí návrhu zákona v části územního plánování ohrožuje funkčnost zákona jako celku. Vyloučením pořizovatele do působnosti státní správy ztrácejí města možnost efektivně ovlivňovat vlastní rozvoj a reagovat na měnící se podmínky a individuální potřeby. Je tedy potřeba předat pořizování ÚPP a ÚPD obcím. Obce také musejí mít rovnoprávné postavení při hájení svých zájmů v procesech projednávání všech stupňů dokumentace a v řízení o povolení stavby. Kontrolu, koordinaci a postup pořizování musí zajišťovat obec,“ shrnul radní pro oblast územního rozvoje a plánování Filip Chvátal. 

Nad rámec společného stanoviska se město Brno připojilo k tezím Svazu měst a obcí ČR ze dne 22. listopadu.

Dále zdůraznilo, že požaduje zachovat stávající podobu tzv. „zkráceného postupu pořízení“, v případě schválení nového stavebního zákona pak umístit Nejvyšší stavební úřad do Brna a posílit samosprávu v oblasti územního plánování stanovením pořizování územně plánovací dokumentace.

Do konce roku 2022 plánujeme vydat nový územní plán pro Brno. Zároveň je naším cílem kvalitně rozvíjet území města, což by při vytržení role města z procesu pořizování územního plánu mělo nedozírné následky. Takovému riziku se v současném napjatém harmonogramu odmítáme vystavit. Důležité je i zachování stávající podoby tzv. zkráceného postupu pořízení, kdy je návrh po zpracování přímo projednáván s veřejností. Dále kvitujeme možnosti upravit hranice grafických rozhraní v malém rozsahu, a to zjednodušeným procesním postupem. Ten by probíhal tak, že se návrh zveřejní, lidé jej mohou připomínkovat a následně je schvalován radou města,“ dodal Filip Chvátal.

Bc. Filip PoňuchálekTiskový mluvčíMagistrát města Brnatel.: +420 542 172 162mobil: +420 773 785 318

e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

  

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.