Město zapracuje na své podnikové architektuře

  • 21. července 2021
Radní dnes schválili smlouvu se společností AUTOCONT na služby v oblasti podnikové architektury. Předmětem zadání této veřejné zakázky je poskytování odborných služeb za účelem udržení a zkvalitnění principů podnikové architektury (tzv. Enterprise Architecture) v prostředí statutárního města, dále půjde o průběžné poskytování odborných služeb metodického dohledu a řízení kvality při zpracování dílčích celků podnikové architektury a další odbornou a metodickou podporu zaměstnanců.

V současné podobě modelu je zachycen celkový architektonický rámec celoměstského ICT, tedy informačních a komunikačních technologií, a to včetně možnosti exportu modelu v notaci jazyka Archimate. Tato forma záznamu architektonického řešení části ICT orgánů veřejné moci je požadována při plnění legislativních požadavků na ICT řešení orgánů veřejné moci a je posuzována odborem hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR v rámci zahrnutí do celostátní koncepce e-governmentu. Dále je popis podle TOGAF využit při předkládání žádostí o dotace z prostředků EU,“ vysvětlil zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Už dříve byl doplněn a aktualizován architektonický koncept magistrátního informačního systému z roku 2015 podle metodiky TOGAF. Model popisuje aktuální stav celoměstského ICT a slouží jako podpora optimalizace rozšiřování a efektivního řízení změn. Sekundárním efektem jsou podklady pro oblast kybernetické bezpečnosti a GDPR ve formě bezpečnostních atributů jednotlivých komponent modelu.

Aktualizovaný koncept pro tvorbu informační architektury pro ICT statutárního města popisuje stav ICT v organizaci do dubna 2021 ve 4 vrstvách (procesně/organizační, aplikační/datové, technologické a infrastrukturní) v souladu se standardy rámce podnikové architektury TOGAF v jazyce Archimate. Model splňuje požadavky Ministerstva vnitra ČR, odboru hlavního architekta e-governmentu i aktuální požadavky legislativy na údržbu a rozvoj ISVS podle metodiky TOGAF. V modelu je evidováno přibližně 400 aplikačních elementů a několik tisíc prvků v technologické vrstvě.

„Model ICT detailně mapuje prostředí informačních technologií na Magistrátu města Brna. Vzhledem ke složitosti systémů, infrastruktury a množství prvků je pro řádnou správu třeba tento model udržovat aktuální. ICT prostředí se průběžně vyvíjí, mění se infrastrukturní prvky a přibývají i nové funkcionality – všechny tyto změny je třeba do modelu po jejich dokončení průběžně doplňovat, aby byla zachována aktuálnost a využitelnost modelu,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Zároveň vzhledem ke komplexnosti funkcí městského ICT umožňuje model rychle definovat kritické prvky, které je třeba zabezpečit proti výpadkům, aby nebyly ovlivněny funkce systémů, které jsou zapotřebí pro chod úřadu /například vazby aplikací na dostupnost Informačního systému základních registrů (ISZR) apod./. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu systémů, které mají zajistit dostupnost služeb úřadu v on-line režimu, roste i důležitost popisu jednotlivých částí městského ICT i s důrazem na trvalou dostupnost služeb. Popisy komponent modelu a vazeb mezi nimi s různými atributy (dostupnost, bezpečnost, důvěryhodnost dat) jsou hlavní náplní práce podnikového architekta a jsou předmětem předkládaného návrhu smlouvy.

Dodavatelská firma AUTOCONT, a. s., předložila nabídkovou cenu ve výši 2 420 korun včetně DPH za jednu člověkohodinu poskytování odborných služeb.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail:tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy