Blíží se komunální volby. V Brně se bude volit i do Senátu

  • 03. října 2018
  • 4 minuty čtení
(fpo) – Po čtyřech letech budou Brňané opět volit zástupce do zastupitelstev Brna a jeho městských částí. Někteří i do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od pátečních 14 do 22 hodin. V sobotu pak mohou lidé volit od 8 do 14 hodin. Po celou dobu bude v provozu oddělení občanských průkazů pro ty, kteří občanský průkaz ztratí nebo zjistí, že je propadlý.

Komunální volby

V Brně se volí 55členné „velké“ zastupitelstvo a zároveň zastupitelstva 29 městských částí. V letošním roce do Zastupitelstva města Brna kandiduje 22 stran. Před čtyřmi lety to bylo 17 subjektů. Počet kandidátů se také zvýšil. Oproti 882 v roce 2014 na 990 v letošním roce.

Volební místnosti jsou většinou zřízeny ve školských zařízeních. Výjimkou jsou například místnosti v Brně-Ivanovicích. Zde se na ulici Mácově nachází volební místnost v tělocvičně obecního areálu. V Kohoutovicích někteří voliči zamíří do Centra volného času na Stamicově ulici. V městské části Brno-Jih pak například do požární zbrojnice na ulici Břeclavská. 

Pokud nevíte, do které místnosti máte jít volit, může vám pomoci následující odkaz: https://volby.tmapy.cz/#582786.

  V Brně se volí v celkem 351 volebních okrscích. Nejvyšší počet okrsků má městská část Brno-střed: 70 volebních okrsků. Naopak po jednom volebním okrsku mají městské části Brno-Kníničky, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín, Brno-Útěchov. 

Jak hlasovat?

Volič může hlasovací lístek do Zastupitelstva města Brna (zastupitelstva městské části) upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 

• Kromě toho lze oba výše popsané způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Telefonní kontakty na všechny volební místnosti jsou zveřejněny na webu města Brna: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OVV/Volby/Volby_2018/Volebni_okrsky_2018.pdf

Volby do Senátu 

Do Senátu se bude volit ve 104 okrscích v senátním obvodě č. 59 Brno-město. Ten je tvořen městskými částmi Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec a Brno-Bosonohy.

U hlasování do Senátu se do barevně odlišné obálky vloží jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se volič rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz. To však pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (viz výše) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tedy nikoli mimo Brno.

O občanský průkaz je možné požádat i v průběhu voleb

O občanský průkaz, který je při volbách potřeba k prokázaní totožnosti, si mohou Brňané požádat i v průběhu voleb. Odbor správních činností na ulici Husova 5 zajistí služby pro občany v době konání voleb následovně:

pátek 5. 10. 2018, první den voleb 8.00–12.00, 14.00–22.00 hodin 

sobota 6. 10. 2018, druhý den voleb 8.00–14.00 hodin 

V případě konání druhého kola senátních voleb bude Odbor správních činností zajišťovat služby taktéž v pátek 12. 10. 2018 a v sobotu 13. 10. 2018 ve stejném čase, a to pouze pro občany trvale hlášené ve volebním okrsku, ve kterém senátní volby budou probíhat. 

V tyto dny bude možné pouze:

- vyzvednout vyhotovený občanský průkaz, 

- ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu,

- požádat o vydání a převzít občanský průkaz vystavený pro výkon volebního práva s dobou platnosti 1 měsíc. 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, má povinnost prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz) nebo jiným hodnověrným způsobem (rodným listem).

K vydání občanského průkazu pro účely výkonu volebního práva je občan povinen předložit:

? řádně vyplněnou žádost;

? potvrzení o občanském průkazu (v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení),

? stávající OP (v případě prošlé platnosti), 

? 2 průkazové fotografie ze současné doby,

? další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít