Přeskočit na obsah

Zábrdovická ulice se po 13 měsících otevře individuální i hromadné dopravě

29. listopadu 2019

Brňané opět projedou Zábrdovickou ulicí do východní části města. Kompletní rekonstrukci tramvajové trati a komunikací včetně všech inženýrských sítí se podařilo stihnout před plánovaným termínem. Ulice se po 13 měsících otevře individuální i hromadné dopravě 30. listopadu.

Stavební zakázka je investičním záměrem statutárního města Brna (zastoupeno společnostmi Brněnské komunikace a Brněnské vodárny a kanalizace) a spoluinvestorů Dopravního podniku města Brna, Technických sítí Brno a Tepláren Brno. Kompletní rekonstrukce úseku od křižovatky Cejl, Vranovská po zastávku Vojenská nemocnice byla zahájena 20. října 2018.

„Stavbu se podařilo téměř o měsíc a půl zkrátit, původní termín kompletního zprovoznění byl v polovině ledna 2020. K rychlejšímu dokončení stavby došlo i přes některé nepředvídatelné okolnosti, jako byl například havarijní stav plynárenského zařízení. Velký podíl na zkrácení má především zhotovitel, který byl tvořen společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Rekonstrukce komunikace byla klíčová i s ohledem na plánovanou výstavbu části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova, protože přes opravenou Zábrdovickou povede při výstavbě objízdná trasa. Náklady na celý projekt činí 194 milionů korun. V rámci stavby se velmi dobře osvědčila spolupráce s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Konzultace bezbariérových řešení v projektové dokumentaci probíhaly již v rámci příprav a pokračovaly i při realizaci stavby, kde jsou již řešeny detaily přímo se zhotovitelem,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Opravy kanalizace a vodovodu
Součástí prací byla i rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, které již byly na hranici životnosti. Opravy přinesou zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti a současně dojde ke zkvalitnění  stavu zásobování pitnou vodou v zájmové oblasti. V rámci stavby došlo k výměně 316 metrů kanalizace a 519 metrů vodovodů různých profilů. Rekonstrukce vyžadovala v první řadě zbudování provizorních vodovodních řadů a přípojek pro náhradní zásobování dotčených nemovitostí vodou a rovněž zajištění převádění a přečerpávání vod splaškových. V rámci stavby byly rovněž provedeny přeložky plynovodů.

Opravy tramvajové tratě
Dopravní podnik města Brna provedl kompletní rekonstrukci tramvajové trati. Ta obnášela výměnu kolejnic v křižovatce Cejl–Vranovská a v úseku Cejl–Zábrdovická, včetně odhlučnění a montáže pryžových bokovnic a antivibračních pásů, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati. Zastávka Vojenská nemocnice přinese větší komfort pro cestující, je nově bezbariérová a opatřená elektronickými panely pro lepší informovanost veřejnosti o aktuální situaci v provozu i mimořádných událostech. „Uzavírky jsme využili i pro rekonstrukci navazující trati v ulici Bubeníčkova, jedná se o 720 metrů dlouhý úsek mezi zastávkou Vojenská nemocnice a křižovatkou s ulicí Rokycanova,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Most a potrubní lávka přes Svitavu
Během rekonstrukce mostu přes řeku Svitavu, který od svého vzniku v roce 1942 poprvé prošel většími úpravami, Brněnské komunikace zajistily sanaci stávající nosné konstrukce včetně sanace spodní stavby, výměnu konstrukce vozovky a chodníkových ploch. Teplárny Brno na místo původního parovodu vybudovaly nový horkovod v délce 1380 m. Práce zahrnovaly zřízení nové potrubní lávky přes řeku Svitavu, která v místě zůstane, bude nadále současně sloužit pro pěší, a uvolní tak prostor na přilehlém mostě pro další dopravu.

Komunikace
Projekt zahrnoval opravy jízdních pruhů místních komunikací v ulici Cejl a Zábrdovická a Cejl–Vranovská, na kterých pracovaly z pověření statutárního města Brna Brněnské komunikace. Součástí bylo i odvodnění komunikace, uliční vpusti, obnova stávajících chodníků a sjezdů. V rámci stavby došlo i k úpravě vjezdu na parkoviště a vjezdu do Vojenské nemocnice a k úpravě stávající cyklostezky. Vítanou úpravou je rozšíření jízdního pruhu ve směru do centra, kdy budou osobní vozy plynule projíždět paralelně s tramvajemi, nikoli po kolejích.

Rozvody a osvětlení
V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě a jednotlivých komunikací patřila do výčtu prací i rekonstrukce kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v gesci Technických sítí Brno. Vybudování nového veřejného osvětlení zahrnovalo mimo jiné postavení pěti stožárů nebo pokládku kabelů. Na trakčních stožárech bylo nainstalováno celkem 27 světelných míst osazených pomocí výložníků.  V celém rekonstruovaném úseku byla použita LED svítidla, úpravou prošly tři rozváděče.

Náklady na celý projekt činí 194 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je sdružení společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.
Ulice se pro individuální dopravu uzavřela 20. října 2018, pro MHD o dva dny později. V průběhu rekonstrukce řidiči individuální dopravy využívali náhradní trasy po silnicích I/42 a I/50 nebo například ulicemi Koliště, Křenová a dalšími. V městské hromadné dopravě si výluka vyžádala úpravu tras 17 linek.

Odhlučnění tramvajové tratě Cejl–Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice

Statutární město Brno
Brněnské komunikace v pověření SMB            náklady 54,5 mil. Kč

Křižovatka Cejl–Vranovská
- V úseku křižovatky ulic Cejl–Vranovská byla provedena výměna stávajícího asfaltového krytu v mocnosti 0,10 m. Celková délka úseku v dané křižovatce je 191,5 m.
- Práce zahrnovaly frézování stávající vozovky včetně odvodnění, pokládku asfaltového krytu z protihlukového asfaltu, úpravu přilehlých chodníkových ploch a rekonstrukci světelné signalizace.

Úsek Cejl–Zábrdovická (k Vojenské nemocnici)
- Rekonstrukce 400 metrů dlouhého úseku obnášela zemní práce a výměnu podloží, odvodnění vozovky, pokládku protihlukového asfaltu včetně rekonstrukce přilehlých chodníkových ploch. Součástí bylo i zřízení přejezdu pro cyklisty v návaznosti na stávající cyklostezku.

Most
- Rekonstrukce obnášela sanaci stávající nosné konstrukce včetně sanace spodní stavby, výměnu konstrukce vozovky a chodníkových ploch včetně izolací a odvodnění, výměnu říms a osazení ocelového zábradlí.

Brněnské vodárny a kanalizace v pověření SMB            náklady 47,9 mil. Kč

SO 301,302 Kanalizační stoky a přípojky Cejl–Zábrdovická
- výstavba kanalizační stoky D1 DN 400 v ul. Cejl a kanalizačních stok E, E1, E2 o profilech DN 1000/1500, DN 300 v ul. Zábrdovické včetně kanalizačních přípojek. Celkem provedeno 315,8 m kanalizačních stok a 249,67 m kanalizačních přípojek.
- Práce zahrnovaly také zřízení 43 ks hydrovrtů o celkové délce 434 m pro snížení hladiny spodní vody čerpáním, zbudování 85m podzemní těsnicí pilotové stěny, převádění a přečerpávání splaškových vod a zrušení stávajících kanalizačních stok o profilech DN 1000/1500, 500/750, 400/600 v celkové délce 493m.

SO 303,304 – Vodovodní řady a přípojky Cejl–Zábrdovická
- vybudování vodovodních řadů DN 80, DN 100, DN 200, DN 250 a DN 300 s těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 519 m a 16 ks vodovodních přípojek o průměru 32 až 90 mm v celkové délce 147 m.
- Rekonstrukce vyžadovala napřed zbudování provizorních vodovodních řadů a přípojek pro náhradní zásobování dotčených nemovitostí vodou v celkové délce 635 m, ztíženou montáž uložení izolovaného potrubí vodovodu do kanálu mostní konstrukce zábrdovického mostu a zrušení stávajících vodovodů DN 200 až DN 300 v celkové délce 800 m.

SO 500 Přeložky NTL plynovodů Cejl
- V rámci stavby byly provedeny přeložky NTL plynovodů v profilech DN 315, DN 160 a DN 110 o celkové délce 300 m plynovodních řadů a 10 ks plynovodních přípojek o celkové délce 30 m.
- Práce obsahovaly pro zabezpečení požadovaných tlaků v plynárenské síti provizorní propoj STL/NTL s regulační stanicí při odstavení stávajících plynovodů, ztíženou montáž uložení plynovodu DN 225 do ochranné trubky v mostní konstrukci zábrdovického mostu, provedení mechanické ochrany stávajícího STL plynovodu a rušení starých plynovodů v celkové délce 296 m.

Dopravní podnik města Brna                    náklady 91,7 mil. Kč

Tramvajová trať Cejl–Vranovská
- Práce na 321,5 m dlouhém úseku zahrnovaly rozebrání stávající tramvajové tratě, vybourání zpevněných ploch, vybourání stávajícího odvodnění TT, vybudování kolejových odvodňovačů a drenáží, výměna podloží, vybudování nové tramvajové tratě včetně odhlučnění, po stranách kolejnic jsou pryžové bokovnice a v konstrukci antivibrační pásy.

Tramvajová trať Cejl–Zábrdovická
- Rekonstrukce obnášela zemní práce a výměnu podloží, výměnu žlábkových kolejnic nově uložených na DZP panelech, odvodnění kolejnic.
- Konstrukce tramvajové trati je provedena tak, aby snižovala hluk způsobený tramvajovou dopravou. V konstrukci jsou uloženy pryžové antivibrační pásy, po stranách kolejnice jsou pryžové bokovnice a povrch komunikace je provedený z živičných vrstev.
- Současně s tramvajovou tratí byly provedeny dvě nové bezbariérové nástupiště zastávek u Vojenské nemocnice.


Tramvajová trať na mostě
- V rámci stavby byla vyměněna kompletní konstrukce tramvajového tělesa odpovídající délce nosné konstrukce mostu, která je 25 m.

Teplárny Brno                                náklady 81,2 mil. Kč

- Vybudování nového horkovodu DN 300 v bezkanálovém provedení na místo původního parovodu DN 400 v úseku od křižovatky Cejl–Vranovská po křižovatku Zábrdovická–Lazaretní včetně horkovodní přípojky pro Vojenskou nemocnici Brno a vozovnu DPMD v Husovicích v délce 1380 m.
- Práce zahrnovaly vybudování nové potrubní lávky přes řeku Svitavu, která bude současně sloužit i pro pěší.

Technické sítě Brno                            náklady 3,19 mil. Kč

- Vybudování nového veřejného osvětlení zahrnovalo mimo jiné postavení pěti stožárů, pokládku kabelů a výměnu rozpojovacích skříní. Na trakčních stožárech bylo nainstalováno celkem 27 světelných míst osazených pomocí výložníků. V celém rekonstruovaném úseku byla použita LED svítidla. Upraveny byly tři rozváděče.

Mgr. Hana Tomaštíková
Tisková mluvčí DPMB, a.s.
htomastikova@dpmb.cz
603 587 015
Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.