Přeskočit na obsah

V lokalitě Trnitá vznikne polyfunkční objekt. K projektové dokumentaci se vyjádří město

18. srpna 2021

Mezi ulicemi Opuštěná a Uhelná plánuje soukromý investor výstavbu polyfunkčního objektu. V rámci řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i město Brno.

Navrhovaný projekt počítá s výstavbou 6 budov, které budou spojeny společnou podnoží s podzemními garážemi. Ve čtyřech domech budou situovány byty, jeden dům bude administrativní a poslední bude sloužit pro ubytování. Celkem zde má být vybudováno 186 bytů a 143 ubytovacích jednotek. V podzemních garážích vznikne 271 parkovacích stání, dalších 10 bude na povrchu.

Řešené území bude dopravně napojeno ze západní strany novou městskou třídou a z jižní strany na komunikaci Severní. Ta je řešena v rámci záměru „3 bloky Opuštěná – Trnitá“. Dešťové vody budou sváděny do retenční nádrže, která bude rozdělena na akumulační a retenční. Voda z první části bude využívána pro zavlažování. Z druhé části bude odváděna do kanalizace.

„Městská část po projektu požaduje, aby byly ploché střechy zelené. Dalším požadavkem bylo vysázení nových uličních alejí. Obojí je v záměru obsaženo. Z hlediska Územního plánu města Brna záměr respektuje funkční regulativy jednotlivých ploch, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. Jsem velmi rád, že se v dlouho opuštěné a nevzhledné tzv. jižní čtvrti začínají projektovat a stavět kvalitní budovy,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, kanalizace a objektů veřejné zeleně.  „Mezi našimi požadavky je také uvedeno, že by měl projektant brát v potaz současné i budoucí zdroje hluku a přizpůsobit tomu stavbu. Díky tomu nevzniknou nároky na stavbu protihlukových opatření. Dále požadujeme doložení toho, že výše popisovaný projekt nebude negativně ovlivňovat případnou výstavbu Severojižního kolejového diametru a v případě jeho stavby bude zajištěno dopravní napojení podzemních garáží. V souladu s regulativy územní studie Jižní čtvrť bude potřeba dodržet závaznou výšku hlavní římsy podél bulváru, tj. 25 m od úrovně přilehlého chodníku v přípustném rozmezí plus minus 0,5 m,“ přiblížil Filip Chvátal.

V případě uzavření uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádření, nemá město Brno k územnímu řízení o umístění projektu „Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár“ další připomínky.

Vizualizace: Pelčák a partner architekti

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Meet the Mayor – špičkoví vědci, podnikatelé či akademici působící v Brně se opět setkali se zástupci města

Brno se profiluje jako mezinárodní metropole podporující vědu, výzkum i inovace. Neobejde se proto bez soustavné podpory a lákání talentů a spolupráce se zahraničními experty. Nedílnou součástí těchto aktivit je i společné setkávání. Jedním z příkladů může být včerejší akce Meet the Mayor.

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.