Spolek EUROREGION POMORAVÍ zajistí rozvoj příhraničních regionů Česka, Slovenska a Rakouska

  • 23. února 2022
Řeka Morava je spojnicí tří regionů, které chtějí navázat užší spolupráci. Desítky obcí v Česku, Slovensku a Rakousku se nyní spojí v jeden právnický subjekt, jímž bude spolek EUROREGION POMORAVÍ.

„Jednou z hlavních myšlenek spolku, který budou tvořit obce ve třech sousedících státech, je mezinárodní spolupráce na různorodých přeshraničních projektech. Díky tomu, že zapojená města budou zastřešena jednou organizací, budeme mít větší šanci na podporu z evropských dotačních programů INTERREG, které jsou zaměřeny na společný rozvoj oblastí z Rakouska a Česka anebo Slovenska a Česka. Za sebe vnímám jako důležitou kooperaci na realizaci modrozelených opatření, která budou reagovat na probíhající klimatickou změnu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na svém dnešním zasedání Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit stanovy nově vznikajícího spolku.

„V tomto dokumentu jsou vyjma standardních informací o právní podobě spolku i vyjmenovány oblasti, ve kterých by se sdružení obcí chtělo angažovat. Za zmínku stojí součinnost při péči o kulturní dědictví nebo přeshraniční institucionální spolupráce. Neméně významnou bude také otázka kapacit pro výzkum a inovace mezi sousedními regiony. Ta může například pomoci při plánování preventivních opatření a řešení důsledků přírodních pohrom,“ dodal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Euroregion Pomoraví má za cíl zaměřit své aktivity na spolupráci s Dolním Rakouskem a Trnavskou župou. Součástí spolku je aktuálně 72 jihomoravských obcí včetně Brna. Dne 17. 2. 2022 navíc odsouhlasilo i zastupitelstvo Jihomoravského kraje vstup do Euroregionu Pomoraví jako projev podpory snah zvýšit kvalitu života obyvatel na pomezí tří nádherných regionů. „V obcích a městech sdružených v novém Euroregionu Pomoraví žije více než 600 tisíc obyvatel. Věřím, že se stane klíčovou platformou pro vznik společných projektů s našimi sousedy na Slovensku a v Rakousku,“ doplnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník.

Vize Euroregionu Pomoraví zní, že je výše zmíněná oblast místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území.

Euroregion Pomoraví proto hodlá maximálně využít všechny možnosti nového programového období EU 2021–2028 pro přípravu a realizaci společných přeshraničních projektů spolufinancovaných z fondů EU. Euroregion Pomoraví se chce plnohodnotně zapojit do naplňování programových dokumentů, které jsou připravovány pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem anebo Českou republikou a Slovenskem pro období 2021–2028.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy