Jak snížit emise CO2 o 40 %? Město žádá o dotaci na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima

  • 03. března 2021
Zhruba polovinu nákladů z 2,1 milionu korun potřebných na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, organizaci osvětových akcí a koordinaci souvisejících aktivit by mohla pokrýt dotace z Národního programu Životní prostředí. Dalším cca milionem by se na projektu podílelo město. Podání žádosti o dotaci dnes schválili brněnští radní.

„V roce 2017 jsme se dobrovolně připojili k Paktu starostů a primátorů, což je sdružení více než devíti tisíc signatářů z řad místních a regionálních samospráv z 57 zemí světa. Tímto krokem se obce zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 %. Brnu se zatím podařilo – od roku 2000, odkdy máme podrobné údaje o spotřebě paliv a energií a produkci emisí CO2 – emise snížit o 8 %. Přispělo k tomu snižování energetické náročnosti budov, které zateplujeme, vyměňujeme jim okna, ale také obnova vozového parku DPMB, kde jednoznačně převažují bezemisní a nízkoemisní vozidla, nebo postupná výměna parovodů za horkovody,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Každá signatářská obec musí do dvou let od přistoupení k Paktu vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP). V něm je analýza současného stavu i konkrétní kroky vedoucí k postupnému snižování zejména emisí CO2. Do dalších dvou let je potřeba akční plán zrevidovat. S podrobnostmi o projektu se radní seznámili před třemi týdny (podrobněji viz tiskovou zprávu z 10. 2. 2021).

„SECAP vyhodnocuje nejen obecní sektor, ale také stav v sektoru dopravy, služeb a domácností. Právě ve dvou posledně jmenovaných jsou rezervy pro realizace opatření vedoucí ke snižování CO2 největší. K úspornějšímu chování motivujeme lidi pomocí kampaně Připrav Brno. Na stejnojmenném webu najdou například 10 základních kroků, jak snížit svou uhlíkovou stopu, i různé aktuality z oblasti ekologie v Brně. Snažíme se občany podporovat také finančně pomocí ekodotací, kterými jim přispíváme třeba na vytvoření zelené střechy nebo zachytávání dešťovky. Průměrný Evropan svým životním stylem vyprodukuje cca 7 tun CO2 ročně, v naší zemi jsou hodnoty nad průměrem a na hlavu připadá asi 9 tun ročně,“ podotkl první náměstek Petr Hladík.

Kampaň Připrav Brno se orientuje i na firmy. Ty zve k připojení se k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Součástí výzvy je i výčet možných opatření, kterými mohou budoucí partneři Memorandum naplňovat. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem, ekologizace vozového parku a podobně. Na druhou stranu mohou členové Memoranda očekávat od města podporu pro své plánované projekty, které povedou ke snižování emisí, a to jak technickou (pomoc s úvodním zhodnocením aktuálního stavu), konzultační (zajištění odborných konzultací s experty na konkrétní zamyšlená opatření), tak i finanční (například formou vhodných dotačních titulů) nebo propagační.

Celkové výdaje projektu aktualizovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima se odhadují na 2,1 milionu Kč. Ty budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,137 milionu korun, zbytek by dofinancovalo město. Aktualizovaný plán chce mít město do léta.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy