Brno žádá stát o 29 milionů korun na sociální práci. Dotace umožňuje zachovat dostatečnou péči města o osoby v nepříznivé životní situaci

  • 13. ledna 2021
Město každoročně získává od státu prostředky na zajištění výkonu činností sociální práce. V letošním roce je žádost o dotaci vyčíslena na cca 29 mil. korun, což představuje participaci na výdajích 48,5 úvazků pracovníků Odboru sociální péče MMB.

„Zlepšování kvality života těch nejohroženějších skupin obyvatelstva je dlouhodobým cílem města Brna. I v letošním roce budeme čerpat dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení sociální práce ve městě. Mezi nejdůležitější pilíře patří péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, ale také práce s osobami bez domova či osobami vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Dotace od MPSV zajišťují Brnu dlouhodobou pomoc při výkonu sociální práce ve městě. Od ministerstva žádáme 29 milionů korun, abychom byli schopni zachovat optimální počet pracovníků. Jejich úkolem je snaha řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Klienty sociálních pracovníků jsou tak nejen bezdomovci, drogově závislí, duševně nemocní či lidé s různými typy postižení, ale i týrané ženy, děti či senioři. V letošním roce bude částka využita i na technické vybavení z důvodu protiepidemických opatření,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociální péče Robert Kerndl.  

Příspěvek od státu je finanční podporou obcí při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to zejména po stránce personální na zajištění jejich dostatečného počtu. Dotační prostředky jsou určeny především na osobní náklady, vzdělávání a supervizi sociálních pracovníků a na podporu výkonu sociální práce v terénu. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu výkonu činností sociální práce je dán objemem prostředků, který je na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy