Změna normy si vyžádala aktualizaci Energetické politiky statutárního města Brna. Jde o klíčový nástroj pro snižování energetické náročnosti budov

  • 04. května 2022
Rada města Brna dnes doporučila zastupitelům schválit aktualizovanou Energetickou politiku statutárního města Brna vyvolanou změnou důležité normy ČSN EN ISO 50001. Dokument představuje klíčový nástroj pro snižování energetické náročnosti budov města a je závazný pro magistrátní odbory, Městskou policii Brno, úřady městských částí a příspěvkové organizace zřizované městem a městskými částmi. Současně také mají zastupitelé uložit radě, aby dokument jednou ročně aktualizovala.

Město Brno má od roku 2015 na budovách ve svém vlastnictví implementován management hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001. Mezinárodní standard je určen pro systémy hospodaření s energií, který organizacím všech velikostí poskytuje nástroj pro systematickou optimalizaci energetické účinnosti a podporu efektivnějšího hospodaření s energií. Cílem je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. 

Výchozím dokumentem pro výkon a správu normy je Energetická politika statutárního města Brna. Na základě povinností v ní uvedených je možné dosahovat neustálého zlepšování energetické hospodárnosti objektů v majetku města Brna. Je zároveň základním dokumentem, kterým se Brno řídí v oblasti plánování. 

„Vzhledem k tomu, že k datu 1. dubna 2019 vstoupila v účinnost změna normy ČSN EN ISO 50001, je nutné, aby se promítla právě do Energetické politiky statutárního města Brna. Mezi změny patří úprava používaných termínů. Dále byl aktualizován seznam zapojených organizací o nové subjekty. Na konci roku 2021 a začátkem roku 2022 byl totiž systém zpřístupněn všem městským částem a jejich příspěvkovým organizacím tak, aby město Brno mělo ucelený přehled o spotřebě energie na veškerých budovách, jež vlastní, což je 2 500 objektů. Rovněž v rámci struktury týmu energetického managementu došlo k obměně na pracovní pozici technik pro energie, což je vzhledem k aktualizaci také vhodné do energetické politiky zapracovat. Jedná se sice o důležité úpravy, nemají ale vliv na energetické cíle nebo závazek stanovený městem Brnem v jeho energetické politice,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Norma ISO 50001 promítnutá do Energetické politiky statutárního města Brna je klíčovým nástrojem pro snižování energetické náročnosti budov. Postupným začleňováním všech objektů v majetku města Brna jsou získávána cenná data a údaje o jejich provozu, spotřebě, nákladech a cenách za energie. Z takto komplexní databáze je možné následně vybírat organizace a objekty, ve kterých je nejvhodnější provádět konkrétní opatření snižující uhlíkovou stopu, zmenšující vliv na klimatickou změnu a spořící finance použité na spotřebu energie a vody,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková

K praktickému provádění je využíván informační systém, do kterého má každý člen vytvořen přístup a nastavenu svoji roli tak, aby zde mohl plnit povinnosti. V rámci informačního systému je mimo jiné vykonáván monitoring odběrných míst energií a vody a jejich spotřeb, nákladů a cen. Tento monitoring v současnosti vysoce zefektivňuje spolupráce se společnostmi Teplárny Brno, Brněnské vodárny a kanalizace a Český hydrometeorologický ústav.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy