Zásady pro vydávání Brněnského metropolitanu

ODDÍL 1

Základní ustanovení

 

  1. článek

Předmět zásad

Zásady stanovují rámcový obsah, kompetence redakční rady a průběh přípravy vydání informačního periodika pro občany statutárního města Brna Brněnský metropolitan.

 

  1. článek

Základní pojmy

a)    Brněnský metropolitan (dále BM) je informační periodikum pro občany statutárního města Brna a jeho cílem je poskytovat obyvatelům města Brna informace o činnosti Magistrátu města Brna (dále MMB) a o dění ve městě.

b)    Vychází 11x ročně ve formátu a rozsahu daném ve smlouvě s dodavatelem a je zdarma distribuován do schránek obyvatel města Brna, na vybraná veřejně přístupná místa (budovy MMB, TIC BRNO, příspěvkové organizace, kulturní instituce apod.) a do vybraných zařízení (nemocnice, domovy pro seniory apod.).

c)     Na jeho vydávání se finančně a personálně podílí statutární město Brno.

d)    BM je rozdělen na 2 části: redakční a inzertní.

e)    Tvůrcem redakční části je Tiskové středisko (dále redakce), které zpracovává obsah BM na základě vlastního uvážení a v souladu s těmito zásadami.

f)      Vydavatelem ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen tiskový zákon), je statutární město Brno. Dodavatel je tvůrcem inzertní části periodika, zajišťuje činnosti spojené s jeho vydáváním a veřejným šířením (sazba, tisk, distribuce apod.) a odpovídá za inzertní strany, tisk a distribuci BM jako celku.

g)    BM je periodickým tiskem územního samosprávného celku ve smyslu tiskového zákona, a jako takový je v tiráži označen.

h)    V souladu s § 4a tiskového zákona BM poskytuje objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytuje přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku týkající se tohoto územního samosprávného celku.

i)       Vydavatel odpovídá za zapsání BM do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR a za správnost údajů zde uvedených.

j)       Obsah redakční části garantuje redakce, která jej tvoří v souladu se žurnalistickými profesními pravidly, žurnalistickou etikou (Etickým kodexem Syndikátu novinářů), právem a těmito zásadami. Členové redakce jsou přitom v postavení novináře, nikoliv pracovníka public relations. Obsah inzertní části je definován ve smlouvě mezi dodavatelem a městem Brnem. O finální podobě každého čísla BM před jeho odesláním do tisku a distribuce rozhoduje redakce.

k)     Volební klub členů Zastupitelstva města Brna (dále jen volební klub členů ZMB) je volební strana dle § 20 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejíž kandidáti byli zvoleni do Zastupitelstva města Brna.

 

ODDÍL 2

Rámcový obsah Brněnského metropolitanu

 

  1. článek

Redakční část

a)    Obsahem redakční části BM jsou zejména vybrané informace z těchto oblastí:

·       informace o činnosti samosprávy (volených orgánů města) a MMB,

·       zprávy z kulturního, sportovního, hospodářského a společenského dění ve městě Brně – redakce má možnost zejména u významných, především celoměstských témat na základě vlastního uvážení uvést vyváženě názory členů Zastupitelstva města Brna (dále ZMB) z koaličních i opozičních stran, hnutí a koalic,

·       informace o činnosti městských, příspěvkových a neziskových organizací a institucí působících v Brně,

·       názory členů ZMB na řešení aktuálních problémů ve městě s tím, že každý volební klub členů ZMB má k dispozici 1 text v názorové rubrice, a to ve stejném rozsahu pro každý volební klub.

 

b)    Redakční část každého vydání BM zpravidla obsahuje následující rubriky/témata doplněná o další (nepravidelná) témata:

·       Hlavní téma

·       Aktuální zpravodajství

·       Rozhovor

·       Názorová rubrika zástupců volebních klubů členů ZMB

·       Slovo primátora/primátorky

·       Slovo náměstka/náměstkyně

·       Anketa

·       Sport

·       Kultura

·       Fotoreportáž

·       Historie

c)     Tvůrci obsahu redakční části BM jsou redaktoři TIS, kteří samostatně píší zprávy a shromažďují podklady od pracovníků jednotlivých útvarů MMB, městských, příspěvkových a neziskových institucí a organizací i od veřejnosti.

d)    Redakce má právo příspěvky do názorové rubriky zástupců volebních klubů členů ZMB a do rubrik Slovo primátora/primátorky a Slovo náměstka/náměstkyně bez změny významu upravit a v případě potřeby dle prostorových možností zkrátit, s podmínkou autorizace.

e)    Rozsah a četnost materiálů publikovaných v názorové rubrice zástupců volebních klubů členů ZMB a v rubrikách Slovo primátora/primátorky a Slovo náměstka/náměstkyně jsou stanoveny takto:

·       Slovo primátora/primátorky je publikováno v každém vydaném čísle BM v rozsahu 1 tiskové strany BM.

·       Slovo náměstka/náměstkyně je publikováno v každém vydaném čísle BM v rozsahu 1 tiskové strany BM. V rubrice postupně publikují jednotliví náměstci primátorky v pořadí 1. náměstek, 2. náměstek, 3. náměstek, 4. náměstek atd.

·       Názorová rubrika zástupců volebních klubů členů ZMB je publikována v každém vydaném čísle BM. Každý volební klub členů ZMB má k dispozici 1 text odpovídající 1/3 tiskové strany BM.

·       Publikování příspěvků je možné za předpokladu, že jsou řádně, včas a bez rozporu s těmito zásadami dodány redakci. Při jejich přípravě je nutné respektovat aktuální grafickou podobu BM a s ní související rozsah textů, formáty fotografií apod.

f)      Na autorizaci materiálů zpracovávaných členy redakce není právní nárok, jde o věc domluvy.

g)    Prostřednictvím BM nelze žádat o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani podávat stížnosti.

h)    Příspěvky a fotografie uveřejněné v BM nejsou honorovány.

i)       Na zveřejnění jakéhokoliv tématu nevzniká nárok, texty jsou do konkrétního vydání zařazovány v závislosti na:

·       důležitosti sdělení pro obyvatele města Brna,

·       celoměstské působnosti či dosahu,

·       aktuálnosti sdělení,

·       dodržení data uzávěrky.

j)       V případě, že bude konkrétní číslo BM obsahově připravováno před termínem konání voleb do ZMB, ale k jeho tisku, vydání a distribuci dojde až po jejich uskutečnění do dne konání ustavujícího zasedání ZMB, nebude v něm zařazena názorová rubrika zástupců volebních klubů členů ZMB. Takto uvolněné redakční strany BM budou nahrazeny dalšími rubrikami běžně zařazovanými do redakční části BM. Pro následující čísla BM platí, že prostor v názorové rubrice zástupců volebních klubů členů ZMB bude nabídnut každému volebnímu klubu členů ZMB v souladu s těmito Zásadami, a to v prvním čísle BM, které bude dle těchto Zásad připravováno k tisku, vydání a distribuci po dni vyhlášení výsledků voleb do ZMB.

k)     V případě, že bude konkrétní číslo BM obsahově připravováno v období po konání voleb do ZMB, ale k jeho tisku, vydání a distribuci dojde až po dni konání ustavujícího zasedání ZMB, nebudou v něm zařazeny tyto rubriky: Slovo primátora/primátorky, Slovo náměstka/náměstkyně. Takto uvolněné redakční strany BM budou nahrazeny dalšími rubrikami běžně zařazovanými do redakční části BM. Pro následující čísla BM platí, prostor v rubrikách Slovo primátora/primátorky a Slovo náměstka/náměstkyně bude v souladu s těmito Zásadami nabídnut primátorce/primátorovi a náměstkyním/náměstkům poté, co budou zvoleni do funkce.

 

  1. článek

Inzertní část

a)    Komerční (mimoměstská) inzerce není povolena na žádné redakční straně (včetně strany titulní).

b)    Plocha inzertní části je dána smlouvou.

c)     Inzerce (včetně PR článků) musí být označena jako inzerce a na první pohled graficky odlišena od redakčních článků.

d)    V souladu se smlouvou je zakázáno zveřejňovat v BM v jakékoliv podobě volební či jinou politickou agitaci politických stran a hnutí a jejich členů, jakož ani nezávislých kandidátů.

e)    Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů (např. zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů).

f)      Podmínky inzerce (uzávěrka, ceník apod.) jsou v kompetenci dodavatele.

 

ODDÍL 3

Redakční rada

 

  1. článek

Složení redakční rady

a)    Členy redakční rady (dále RR) jmenuje a odvolává Rada města Brna (dále jen RMB).

b)    RR tvoří nominanti volebních klubů členů ZMB a zaměstnanci MMB.

c)     Každý volební klub členů ZMB má právo nominovat do redakční rady jednoho zástupce (členství nominanta v ZMB není podmínkou).

d)    Redakční radu řídí a za její činnost je odpovědný předseda RR. Předsedu volí členové RR ze svého středu hlasováním na 1. schůzi po jmenování RR v novém složení (např. po změně složení volených orgánů města).

e)    V době nepřítomnosti předsedy RR řídí redakční radu a za její činnost je odpovědný místopředseda. Místopředsedu volí členové RR ze svého středu hlasováním na 1. schůzi po jmenování RR v novém složení (např. po změně složení volených orgánů města).

f)      Organizačně-provozní záležitosti zajišťuje tajemník RR ve spolupráci se zapisovatelkou (není členem RR).

g)    Každý člen RR disponuje jedním hlasem.

h)    Schůzí redakční rady se na výzvu zúčastní také zástupce dodavatele, avšak pouze s hlasem poradním.

i)       Tajemníkem redakční rady je zaměstnanec TIS, který je editorem BM. 

 

  1. článek

Kompetence a povinnosti redakční rady

a)    Redakční rada má status pracovní skupiny zřízené RMB. 

b)    RR projednává návrh Zásad pro vydávání BM a doporučuje jej RMB ke schválení. Dále RR dohlíží na dodržování těchto zásad redakcí a dodavatelem.

c)     RR schvaluje tematický plán každého vydání BM, který obdrží e-mailem v elektronické podobě v dostatečném předstihu (alespoň týden před schůzí). RR může redakci doporučit jeho změny či navrhovat další témata.

d)    RR se schází na jednání jednou za měsíc a hodnotí poslední číslo BM, zejména s důrazem na dodržování zásad. Z každého zasedání vzniká zápis.

e)    RR bere na vědomí termíny uzávěrek a vydávání BM.

f)      RR schvaluje termíny schůzí RR.

g)    RR projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu BM.

h)    Redakční rada se vyjadřuje a hlasuje na schůzích RR, a je-li vyzvána tajemníkem RR, také prostřednictvím elektronické komunikace.

i)       Redakční rada je na své schůzi usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. O návrzích na schůzi RR hlasují přítomní členové RR. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů RR.

j)       Je-li potřeba nějakou záležitost projednat po schůzi RR, vyzve tajemník RR členy RR e-mailem k zaslání stanoviska. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů RR. Dodatek je v případě hlasování zamítnut, reaguje-li nesouhlasně nadpoloviční většina členů RR do stanoveného termínu.

 

ODDÍL 4

Příprava vydání Brněnského metropolitanu

 

  1. článek

Shromažďování příspěvků

a)    Příspěvky a podklady od redaktorů TIS, pracovníků útvarů MMB, zástupců volebních klubů členů ZMB, městských, příspěvkových a neziskových institucí a organizací i od veřejnosti shromažďuje redakce.

b)    Témata navrhují redaktoři TIS. Navrhovat témata mohou i další pracovníci MMB, zástupci vnějších organizací, veřejnost a členové redakční rady.

c)     Z včas došlých a navržených témat redakce sestaví tematický plán vydání. Přednost dostanou příspěvky splňující podmínky uvedené v oddílu 2, článku 1, písmenu h). Plán se může dle aktuálních událostí měnit a doplňovat.

d)    V každém vydání BM jsou zveřejňovány aktuální informace o činnosti samosprávy (volených orgánů města) a MMB, dění ve městě Brně a dále dle prostorových možností informace od městských, příspěvkových a neziskových institucí a organizací a občanů města Brna.

e)    Harmonogram uzávěrek BM, dat konání schůzí RR a ukončení distribuce je sestaven v závěru roku na rok následující, po schválení redakcí a poté, co jej vezme na vědomí RR, jej pracovník redakce zodpovědný za BM (editor) předá zástupcům volebních klubů členů ZMB, vedoucím útvarům MMB a na vyžádání dalším pracovníkům MMB a také spolupracujícím institucím. Termíny uzávěrek budou zveřejněny na webových stánkách www.brno.cz.

 

ODDÍL 5

Závěrečná ustanovení

a)    Návrh zásad projednala redakční rada BM a souhlasila s jejich zněním. Následně zásady schválila RMB.

b)    Jakékoliv návrhy změn zásad podléhají projednání redakční radou a schválení RMB.

c)     Zásady pro vydávání BM jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.brno.cz.

 

Tyto zásady pro vydávání nabývají účinnosti dnem schválení RMB.

Schváleno RMB dne 7. 9. 2022