Volit lze i mimo trvalé bydliště

  • 18. září 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se letos uskuteční 20. a 21. října. Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého trvalého bydliště, musí si ale včas vyřídit voličský průkaz.

Vzhledem k tomu, že přicházejí dotazy k volbám mimo své bydliště, zde jsou informace o možnosti získání voličského průkazu. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý (v Brně úřady městských částí) nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede. 

Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Termíny k voličským průkazům

Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman 19. dubna 2017. Od tohoto termínu může volič požádat o vydání voličského průkazu.
Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 5. říjen 2017.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 13. říjen 2017.
Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 18. říjen 2017 do 16 hodin.


Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít