V Brně se snaží aktivně řešit kvalitu ovzduší

 • 01. července 2020
Radní dnes schválili Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020, který navazuje na původní plán schválený Radou města Brna v červnu 2017. Základním cílem je snížení znečištění ovzduší ve městě Brně pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023.

„Samospráva města si plně uvědomuje, že zdravé prostředí je základním předpokladem zvyšování kvality života všech obyvatel města. Proto jsme si stanovili několik opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu a jejichž uskutečnění přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v Brně,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Výčet plánovaných opatření vedoucích ke zlepšování ovzduší:

 • zavádění rezidentního parkování
 • ekonomická podpora provozu veřejné hromadné dopravy zaváděním slev: děti do 10 let zdarma, studenti a senioři za zvýhodněné ceny, dotační program „šalinkarta“
 • realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu (dokončení podstatných částí VMO v co nejkratší možné době)
 • zajištění co největší plynulosti dopravy zlepšením koordinace stavebních prací, které zasahují do komunikační sítě
 • výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí (např. tramvaj Plotní a TT do Kampusu)
 • budování odstavných parkovišť, systémy P+R (v nejbližších letech je v plánu několik parkovišť s kapacitou cca 2400 aut)
 • budování sítě ucelených cyklotras zajišťujících relativně rychlé, a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejen rekreačních
 • zajištění optimálního čištění komunikací a u rozsáhlých staveb snížení prašnosti nadlimitním čištěním
 • výsadba nové zeleně s ohledem na prostorové možnosti
 • snížení emisí z provozu vozidel MMB a organizací města Brna (při nákupu upřednostňovat vozy s alternativním pohonem, tedy CNG či elektro)
 • rekonstrukce a modernizace soustav zásobování tepelnou energií (kompletní náhrada parních rozvodů za horkovodní)
 • snížení spalování zahradního materiálu (více využívat kompostování a štěpkování)

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy