Tisková zprávy ze schůze RMB č. R8/053 konané 27. 11. 2019

  • 27. listopadu 2019
RMB schvaluje

-    investiční záměr „Výstavba kamerových bodů MČ Brno-Slatina – rozšíření Městského kamerového dohledového systému – MKDS“ s celkovými náklady ve výši 5,5 mil. Kč. Zřízeno bude pět kamerových bodů; 120

-    investiční záměr „Výstavba kamerových bodů MČ Brno – Starý Lískovec – rozšíření Městského kamerového dohledového systému – MKDS“ s celkovými náklady ve výši 4,3 mil. Kč. Zřízeny budou čtyři kamerové body; 121

-    změnu výše slevy na turistickou kartu BRNOPAS z 10 % na 20 % u brněnských sportovišť provozovaných společností STAREZ – SPORT; 28

-    výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu". Stavba bude zahájena po dokončení v současné době probíhající přístavby a nástavby ZŠ. Předpokládaná doba realizace je květen–říjen 2020. Předpokládané náklady na stavební práce činí dle rozpočtu stavby 18 058 000 Kč bez DPH; 102

-    investiční záměr „Brno, dostavba kmenové stoky EI: 1. etapa Hájecká – Nová Mosilana“ s celkovými náklady ve výši 1 919 314 tis. Kč včetně DPH. Rekonstrukce stávající stoky E, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, a výstavba nové stoky EI zajistí v maximální míře odvedení odpadní vody z celého povodí k retenční nádrži a do čističky odpadních vod. Odkanalizování se týká brněnských městských částí Tuřany, Černovice, Židenice a Maloměřice a Obřany; 100

-    dohodu o předčasném užívání díla „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – Etapa I“ a také dohodu o podmínkách tohoto předčasného užívání mezi městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Odsouhlasená dohoda umožní autům jedoucím ve směru z Bystrce využívat nově vybudovanou obslužnou komunikaci, která lemuje stávající silnici na Žabovřeské. Zjednoduší se tak průjezd ulicí v době od ledna do května příštího roku; 112, 113

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Armádě spásy v České republice, z. s., ve výši 90 tis. Kč na projekt „Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2019/2020“ a poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 Diecézní charitě Brno ve výši 90 tis. Kč na projekt „Noční krizové centrum“; 91

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy