Přeskočit na obsah

Tisková zprávy z RMB č. R8/066

26. února 2020

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., ve výši 100 tis. Kč na projekt „Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“; 112

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Armádě spásy v České republice, z. s., ve výši 425 tis. Kč na projekt „Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně“. Finanční podpora se týká Centra sociálních služeb Staňkova; 113

RMB schvaluje

-    návrh smluv, na základě kterých město a jeho příspěvkové organizace obdrží od Jihomoravského kraje finanční podporu dle §101a zákona o sociálních službách na poskytování sociálních služeb v roce 2020. Podpora dosahuje výše 382,2 mil. Kč (v roce 2019 obdrželo město z tohoto dotačního titulu 334,3 mil. Kč). Součástí materiálu je také přijetí finanční podpory na služby zařazené do tzv. Individuálního projektu JMK (dle §105), a to ve výši 17 mil. Kč. Finance od kraje získají například Domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb nebo DROM; 116

-    manuál realizace projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“, souhlasí s poskytnutím bytů v celoměstském zájmu pro nájemní bydlení s komplexní sociální podporou pro vybrané žadatele a doporučuje ZMB vzít na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt a souhlasit s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. Tento stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových domů, převyšující poptávkou nad nabídkou na soukromém trhu s bydlením apod. Cílem projektu je vyřešení bytové nouze 20 domácností s potřebou komplexní podpory prostřednictvím zabydlení a poskytnutí návazné sociální práce. Podpora bude směřovat rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy a mladým dospělým, kteří se nacházejí v ústavní či náhradní rodinné péči nebo ji opouštějí. Projekt je koncipován na dobu 30 měsíců, od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022. Celkové náklady byly schváleny ve výši 9 929 640 Kč. Výše dotace je 95 %, tj. 9 433 158 Kč. Kofinancování města Brna je ve výši 5 %, tj. 496 482 Kč; 121

RMB bere na vědomí

-    žádost společnosti Technické sítě Brno, a. s., spočívající v poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020 a doporučuje ZMB schválit poskytnutí této dotace ve výši 5 000 000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna. TSB za ně pořídí a nainstaluje 780 ks LED svítidel ve zhruba 70 lokalitách, např. na Soběšické, Ečerově, Selské, Ukrajinské a Jemelkově; 128

RMB vybírá

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ nabídku společnosti Skanska, a. s., s nabídkovou cenou 35 124 184,77 Kč. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Současně s tím bude provedena rekonstrukce opěrné zdi, která je již v havarijním stavu, a oprava vozovky a chodníků. Předpokládaným termínem zahájení prací je březen 2020. Stavba bude dále koordinována s pracemi na plynovodu a vedení nízkého napětí a s opravou veřejného osvětlení; 131

RMB souhlasí

-    s uložením urny s ostatky pianistky Elišky Novákové do čestného hrobu jejího otce hudebního skladatele Jana Nováka č. 42 ve skupině 25e Ústředního hřbitova města Brna; 54

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.