Přeskočit na obsah

Tisková zprávy z RMB č. R8/066

26. února 2020
RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., ve výši 100 tis. Kč na projekt „Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“; 112

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Armádě spásy v České republice, z. s., ve výši 425 tis. Kč na projekt „Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně“. Finanční podpora se týká Centra sociálních služeb Staňkova; 113

RMB schvaluje

-    návrh smluv, na základě kterých město a jeho příspěvkové organizace obdrží od Jihomoravského kraje finanční podporu dle §101a zákona o sociálních službách na poskytování sociálních služeb v roce 2020. Podpora dosahuje výše 382,2 mil. Kč (v roce 2019 obdrželo město z tohoto dotačního titulu 334,3 mil. Kč). Součástí materiálu je také přijetí finanční podpory na služby zařazené do tzv. Individuálního projektu JMK (dle §105), a to ve výši 17 mil. Kč. Finance od kraje získají například Domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb nebo DROM; 116

-    manuál realizace projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“, souhlasí s poskytnutím bytů v celoměstském zájmu pro nájemní bydlení s komplexní sociální podporou pro vybrané žadatele a doporučuje ZMB vzít na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt a souhlasit s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. Tento stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových domů, převyšující poptávkou nad nabídkou na soukromém trhu s bydlením apod. Cílem projektu je vyřešení bytové nouze 20 domácností s potřebou komplexní podpory prostřednictvím zabydlení a poskytnutí návazné sociální práce. Podpora bude směřovat rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy a mladým dospělým, kteří se nacházejí v ústavní či náhradní rodinné péči nebo ji opouštějí. Projekt je koncipován na dobu 30 měsíců, od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022. Celkové náklady byly schváleny ve výši 9 929 640 Kč. Výše dotace je 95 %, tj. 9 433 158 Kč. Kofinancování města Brna je ve výši 5 %, tj. 496 482 Kč; 121

RMB bere na vědomí

-    žádost společnosti Technické sítě Brno, a. s., spočívající v poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020 a doporučuje ZMB schválit poskytnutí této dotace ve výši 5 000 000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna. TSB za ně pořídí a nainstaluje 780 ks LED svítidel ve zhruba 70 lokalitách, např. na Soběšické, Ečerově, Selské, Ukrajinské a Jemelkově; 128

RMB vybírá

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ nabídku společnosti Skanska, a. s., s nabídkovou cenou 35 124 184,77 Kč. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Současně s tím bude provedena rekonstrukce opěrné zdi, která je již v havarijním stavu, a oprava vozovky a chodníků. Předpokládaným termínem zahájení prací je březen 2020. Stavba bude dále koordinována s pracemi na plynovodu a vedení nízkého napětí a s opravou veřejného osvětlení; 131

RMB souhlasí

-    s uložením urny s ostatky pianistky Elišky Novákové do čestného hrobu jejího otce hudebního skladatele Jana Nováka č. 42 ve skupině 25e Ústředního hřbitova města Brna; 54

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Technologický park Brno se stal městskou laboratoří díky studentské soutěži MUNISS

Technologický park Brno jako městská laboratoř bylo téma letošní Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Tu od roku 2011 pořádá Magistrát města Brna. Tři multioborové týmy si odnesly nejen peněžní odměnu, ale jejich nápady můžou být zakomponovány přímo v areálu Technologického parku.

Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu „Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna“

Další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna byl dosažen. Představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno dnes za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit jeho závislosti na plynu. ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování.

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací