Přeskočit na obsah

Stovky metrů kanalizace, vodovodů, kolejí a silnic. Dopravní stavby budou letos pestré

19. března 2021

Letošní sezóna staveb a s nimi spojených uzavírek bude pestrá. Zahájí se nové projekty, jako je oprava kolejového trojúhelníku Semilasso nebo vodovodu a kanalizace v ulici Šumavská, pokračovat budou ale i ty, které začaly v minulých letech, jako VMO Žabovřeská nebo práce na kanalizaci v ulici Křížkovského. Po několika letech také bude dokončena stavba projektu Tramvaj Plotní.

„Spolupráce mezi jednotlivými městskými firmami funguje a jednotlivé činnosti se daří koordinovat. Příkladem jsou například práce na Tuřance, kde se prostřídají plynaři a Brněnské vodárny a kanalizace. Podobné sladění více činností na jedné ulici umožňuje rozkopat daný úsek pouze jednou a udělat vše, co je zde nezbytné. Uzavírka se tak netříští zbytečně do více let. Věřím, že podobný postup oceňují i lidé v oblastech, kde k těmto koordinacím dochází. Letos zaznamenáme výrazné posuny mimo jiné v dlouhodobých strategických projektech města, jako je tramvaj Plotní nebo velký městský okruh a multifunkční hala,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Věnovat se budeme i komplexnímu projektu protipovodňové ochrany města. Jeho cílem je ochrana osob a majetku před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním byl stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823, a to není málo. Jsem přesvědčený, že v rámci omezených kapacit rozpočtu se nám podařilo pro letošní rok vyčlenit peníze na projekty napříč všemi důležitými oblastmi, ať už jde o zmíněnou ochranu obyvatel, dopravní infrastrukturu, rekonstrukci sítí, nebo další,“ shrnul náměstek primátorky města Robert Kerndl.

„Z důležitých investičních akcí lze jmenovat například práce na vodovodu a kanalizaci v ulici Křížkovského, kde se pracuje na 348,3 metrech kanalizace a 419,5 metrech vodovodu. Rekonstrukce vyjdou odhadem na více než 49 milionů korun. Už od ledna se také rekonstruuje ulice Lesnická. Kromě velkých dopravních projektů je nutné jmenovat také výměnu parovodů za horkovody, která v režii Tepláren Brno pokračuje i tento rok. Mezi nejdůležitější stavby letošní etapy patří především ty v oblasti ulic Bratislavská a Soudní a v lokalitě Rybářská a Křížkovského. Ačkoli jsou s podobnými pracemi spojena nepříjemná omezení pro dopravu i pěší, věřím, že užitek z fungujících sítí a další infrastruktury dočasný diskomfort vyváží,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

„Brno letos čeká několik projektů, které zde do budoucna významně zlepší dopravní situaci. Na jaře počítáme s dokončením první etapy VMO Žabovřeská, souběžně pokračují práce na druhé etapě, kterou jsme zahájili koncem loňského roku. Plánujeme i další posuny na budování VMO Tomkovo náměstí, Rokytova. Očekáváme, že se letos dokončí projekt tramvaje Plotní, který by měl ulevit dopravě v lokalitě Dornychu a Zvonařky. Pokračovat budou práce na Bělohorské. Při plánování oprav ale nemyslíme jen na řidiče. Dopravní podnik města Brna chystá například dlouho očekávanou opravu tratě a s ní spojenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace u Semilassa, kde se kříží trasy tramvaje číslo 1 a 6. Pracovat se bude i na tramvajové smyčce v Komárově. Tyto činnosti zvýší komfort cestujícím a zajistí tišší provoz tramvají. Čeká nás také budování cyklostezek a další úpravy, které cyklistům zajistí lepší a bezpečnější průjezd městem,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

„Naše společnost realizuje sice menší stavby, ale na více místech nebo se snažíme postupovat společně s ostatními velkými stavbami. Mezi významnější patří rekonstrukce VO na ulicích Bělohorská–Jedovnická (březen až květen), v části Dvorska na ulici Zapletalova (březen až červen), Hoštická, kde je špatná statika stožáru (duben až květen), Kohoutovická (srpen až listopad), Barvičova (červenec až září) a nasvětlení cyklostezky Anthropos–Kamenná (březen až červenec),“ sdělil provozně technický ředitel Technických sítí Brno Josef Šaroun.

„Každý vyměněný kilometr parovodu za horkovod znamená roční snížení emisí o 336 tun CO2. Po dokončení celé rekonstrukce to bude stejné, jako by z Brna zmizelo deset tisíc aut. Po přepojení každá z domácností ušetří v ročních nákladech za teplo v průměru kolem 1500–2000 korun,“ upozornil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Na jaře začnou Teplárny také s rekonstrukcí rozvodů na Mendlově náměstí tak, aby na ně mohly navázat další plánované práce na revitalizaci a částečné rekonstrukci tohoto důležitého dopravního uzlu,“ dodal.

„Podílíme se na celé řadě staveb od menších rekonstrukcí, kde po jejich dokončení obnovujeme povrchy komunikací, po ty strategické. Aktivně se například zapojujeme do přípravy nové multifunkční haly, která je pro město důležitým projektem,“ popsal generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový.

„Letos v Brně chystáme zejména dva dopravně velmi důležité projekty, oba souvisejí s velkým městským okruhem. Na Žabovřeské se posouváme do další etapy, chystají se odstřely skály a ražba tunelu, který je nezbytný pro budoucí provoz tramvaje. Posunutí trati umožní zlepšit průjezdnost lokalitou. Začnou také práce na VMO Rokytova a Tomkovo náměstí,“ přiblížil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

„V nejbližší době zahájíme práce na výměně kolejí v trianglu Semilasso. V současné době není vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží. V rámci rekonstrukce dojde k technické úpravě křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ řekl ředitel DPMB Miloš Havránek.

„Z našich plánovaných velkých staveb považuji letos za významnou zejména rekonstrukci ulice Lesnické, kde si stávající stav kanalizace a vodovodu zásah bezesporu zaslouží. Neméně podstatné jsou práce v ulici Křížkovského, v centru města v oblasti ulic Besední a České nebo v Šumavské a Pod Kaštany, kde budeme pracovat zčásti otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopovou metodou tak, abychom nenarušili provoz městské hromadné dopravy v lokalitě,“ řekl generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

NOVĚ ZAHAJOVANÉ STAVBY    

I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, Rokytova (město Brno, Ředitelství silnic a dálnic, Brněnské komunikace)
Termín:
2021–2024
Nová komunikace je vedena ve stejném směrovém koridoru jako současná. Trasa je navržena od vyústění z Husovického tunelu, mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu až po napojení na Karlovu ulici. Na konci úseku je navržena možnost plynulého napojení na pokračování VMO. Toto napojení počítá s mimoúrovňovým pokračováním přes Karlovu ulici, Maloměřické nádraží dále na VMO – Rokytova. Součástí hlavní trasy je i vybudování přilehlých chodníků. V celé délce trasy jsou navržena protihluková opatření.
Předpokládaná cena: cca 2,4 mld. Kč

Rekonstrukce ulice Lazaretní (Brněnské komunikace)
Termín:
05/2021 – jaro 2022
Po rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí bude od května 2021 zahájena i celková rekonstrukce komunikace Lazaretní v Židenicích. Termín dokončení jaro 2022.
Předpokládaná cena: cca 31 mil. Kč.

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII, VIII (město Brno)
Termín:
únor 2021 – říjen 2023
Jedná se o první etapu komplexního projektu protipovodňové ochrany města. Cílem je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj, jelikož stávající zástavba a přestavbové plochy v blízkosti toku jsou nyní významným způsobem limitovány stanoveným záplavovým územím řeky Svratky. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním byl stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823 obyvatel. Délka revitalizovaného toku činí 3,435 km, jedná se o úsek od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. V únoru 2021 bylo zahájeno kácení dřevin v nezbytném rozsahu, na které v létě 2021 postupně navážou samotné stavební práce.
Předpokládaná cena této etapy: 1,67 miliardy korun. Město Brno žádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 95 % způsobilých výdajů.

III/15286 ul. Šlapanická (SÚS, DPMB, Brněnské komunikace)
Termín:
07–08/2021
Jedná se o opravu komunikace v úseku od křižovatky s ul. Krejčího po začátek Šlapanic. Realizace se předpokládá v období letních prázdnin současně s rekonstrukcí trakčního vedení DPMB a výstavbou světelné signalizace v křižovatce Šlapanická–Krejčího. Výstavba SSZ je koordinována s připravovanou projektovou dokumentací (zajišťují Brněnské komunikace).
Předpokládaná cena: 25 mil. Kč

Rekonstrukce mostu 384-002 na ul. Rakovecké (Správa a údržba silnic)
Termín:
konec roku 2021
Koncem roku by měla proběhnout sanace havarijního stavu křídel mostu propojujícího Brněnskou přehradu a sousední lagunu na Rakovci, u Lodních sportů. Stavba je vázána na dřívější ukončení lodní dopravy a snížení hladiny v přehradě na zimní režim, cca o 2 m. Provoz na silnici do Veverské Bítýšky zůstane zachován po celou dobu stavby.
Předpokládaná cena: 6,2 mil. Kč

II/373 ul. Jedovnická (SÚS)
Termín:
cca od 07/2021 – konec 2021
Ve druhé polovině roku (cca od prázdnin) počítáme s rekonstrukcí křižovatky Jedovnická–Žarošická. Obnova povrchu od této křižovatky po Velkou Klajdovku proběhne v následujícím roce 2022, po polovinách vozovky v režimu 1+1.
Celkový předpokládaný náklad: 72 mil. Kč

Brno, Tuřanka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín:
07–11/2021 (práce v ulici začnou dříve, předpoklad je od dubna – před BVK zde pracují také plynaři)
Celková délka rekonstruované kanalizace činí 306,12 m. Kanalizační přípojky budou vyměněny v počtu 33 ks a v celkové délce 267,90 m. Dešťové svody budou vyměněny v celkové délce 149,90 m. Vodovodní řady budou provedeny v celkové délce 597,06 m, vodovodní přípojky budou vyměněny v počtu 47 ks v celkové délce 448,48 m, 10 ks vodovodních přípojek bude přepojeno. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena rekonstrukce komunikace včetně chodníků a odvodnění.
Předpokládaná cena: 75 milionů Kč

Rekonstrukce ulice Lesnická (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB, DPMB)
Termín:
01–12/2021
V ulici probíhá rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati, silnice a chodníků a souvisejících objektů v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60 m za křižovatku s ul. Zemědělská směrem k ulici Provazníkova. Celkem projde rekonstrukcí 681,7 metrů kanalizace a 551 metrů vodovodu. Tramvajová trať bude rekonstruována ve dvoukolejném traťovém úseku délky 582 m. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v celkové délce 234,85 m, vodovodních přípojek v celkové délce 432,20 m, přeložení trolejového vedení, rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení v délce 663,00 m a umístěních nových elektronických informačních panelů. Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí také obnovena. Chodníky budou předlážděny v celém uličním profilu. Celková plocha rekonstruované vozovky činí 1641 m2, celková plocha zastávkových nástupních ploch činí 653 m2.
Předpokládaná cena: 190 milionů Kč.

Brno, Šumavská, Pod Kaštany – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín:
10/2021–05/2022
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Šumavská (v úseku mezi ulicemi Kounicova a Pod Kaštany) a v ulici Pod Kaštany (v úseku mezi ulicemi Šumavská a Šelepova). Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 450,7 metrů. Současně projde rekonstrukcí 16 kanalizačních přípojek (v celkové délce 307,75 m), dále 255 metrů vodovodního řadu. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány pouze v ulici Pod Kaštany, a to v počtu 11 ks a v celkové délce 228,10 m. Místo podchodu kanalizace pod tělesem tramvajové trati bude řešeno bezvýkopovou technologií.
Předpokládaná cena: 55 milionů Kč.

Brno, Besední, Veselá II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín:
06/2021–05/2022
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Besední a Veselá (v úseku mezi ulicemi Solniční a Středova). Kanalizace bude rekonstruována v délce 342,10 m. Kanalizaci dělníci zrekonstruují zčásti v klasicky ražené štole (v délce 156,40 m) a zčásti v otevřeném výkopu (v délce 185,70 m). Současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v celkové délce 382,10 m a 221 metrů vodovodního řadu. Vymění celkem 120 metrů vodovodních přípojek. Po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena obnova komunikace včetně chodníků a odvodnění.
Stavba je koordinovaná se stavbami rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Solniční, Opletalova a Česká (v úseku mezi ulicemi Joštova a Solniční) zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. pro statutární město Brno, opravou plynovodu v ulicích Solniční, Opletalova, Česká (v úseku mezi ulicemi Joštova a Solniční) a Veselá (GasNet, s.r.o.), rekonstrukcí horkovodu v ulicích Solniční, Opletalova, Besední a Veselá (Teplárny Brno a.s.), obnovou komunikačních ploch v ulicích Solniční (úsek Rašínova/Česká) a Česká (úsek Joštova/Solniční) zajišťovanou Brněnskými vodárnami a kanalizacemi pro město Brno a obnovou komunikačních ploch v ulicích Solniční (úsek Česká/Husova), Besední a Veselá (úsek Solniční/Středova) zajišťovanou Brněnskými komunikacemi.
Předpokládaná cena: 53 milionů Kč.


Bratislavská – Soudní – výměna parovodů za horkovody (Teplárny Brno)
Termín:
04–10/2021
Celkem zde bude nahrazeno 470 metrů zastaralých parovodů. Řidiče čeká omezení na ulici Soudní a Bratislavské (od objektu Bratislavská 70 po objekt Bratislavská 39/Bratislavská 52) a zjednosměrnění ulice Hvězdová (od ulice Spolková po ulici Francouzská a od ulice Spolková po ulici Bratislavská). Přechodně se v lokalitě zruší asi 210 parkovacích míst. Objízdné trasy povedou přes ulice Francouzská, Přadlácká, Spolková a Hvězdová.

Rybářská, Křížkovského – výměna parovodů za horkovody (Teplárny Brno)
Termín:
04–10/2021
Celkem zde bude nahrazeno 1190 metrů zastaralých parovodů. Počítá se s uzavírkou části ulice Křížkovského (u objektu Křížkovského 49), omezením na ulici Křížkovského (od ulice Zedníkova po objekt Křížkovského 49), zákazem vjezdu do vnitrobloku mezi ulicemi Rybářská, Poříčí, Křížkovského a Zedníkova (z ulice Rybářská mezi objekty Rybářská 14 a Zedníkova 6) a uzavírkou části ulice Rybářská (od objektu Rybářská 14 po objekt Rybářská 17). Objízdné trasy povedou přes ulice Poříčí, Křížkovského a Zedníkova. Dočasně bude zrušeno cca 190 parkovacích míst. Průjezdy do vnitrobloků budou dle možnosti stavby omezeně umožňovány.

Celkové náklady letošní etapy výměny parovodů za horkovody činí zhruba 261 milionů korun.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku Semilasso (Dopravní podnik města Brna)
Termín:
V průběhu jarních měsíců se DPMB přidá k Brněnským vodárnám a kanalizacím, které budou v oblasti provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodů. Termín ukončení rekonstrukce je pro obě městské firmy 31. srpna 2021.

Předmětem rekonstrukce bude kompletní výměna kolejového roštu za použití moderních prvků pro snížení hlučnosti. Součástí projektu jsou i úpravy trolejového vedení.
Délka trati: 350 metrů dvoukolejně
Předpokládaná cena: max. 42 mil. Kč
Provoz MHD bude omezený po etapách:
•    22. března – 07/2021 odklon autobusových a trolejbusové linky ulicemi Metodějova (trolejbusová linka 30 bude nahrazena parciálními trolejbusy a autobusy)
•    04–06/21 přerušení provozu tramvají k nádraží Královo Pole, linka 6 bude odkloněna do vozovny Medlánky,
•    07/21 přerušení provozu tramvajových linek směr Řečkovice, linka 1 bude odkloněna do zastávky Královo Pole, nádražíRekonstrukce tramvajové smyčky Komárov (Dopravní podnik města Brna)
Termín:
2. polovina března – konec června 2021
V rámci projektu DPMB provede kompletní rekonstrukci tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Výstupní i nástupní zastávky ve smyčce budou nově bezbariérové. Rekonstrukce bude DPMB koordinovat s Brněnskými komunikacemi, které současně opraví chodníky v přilehlém parku a autobusovou zastávku Komárov ve směru z centra. Stávající provoz MHD nebude změněn, stavba je koordinovaná v době výluky tramvajového provozu z důvodu stavby v Plotní ulici.

Délka trati: 300 metrů dvoukolejně

Předpokládaná cena: 32 mil. Kč
Manipulační trolejbusová trať Jedovnická + veřejné osvětlení (Dopravní podnik města Brna, Technické sítě Brno)
Termín dokončení montážních prací:
31. 5. 2021
Z důvodu stavby VMO na Tomkově náměstí a ulici Rokytova nebude možné, aby trolejbusy DPMB zajížděly do vozovny Husovice. Prozatímním řešením tak bude výstavba a užívání manipulační tratě v ulici Jedovnická a Bělohorská (od křižovatky ulic Jedovnická a Novolíšeňská až po křižovatku ulic Bělohorská a Olomoucká), která umožní přesun trolejbusů mezi vozovnou Slatina a Líšní, odkud vyrazí na pravidelné linky 25 a 26.
Stavba probíhá ve spolupráci se společností Technické sítě Brno, a.s.
V první fázi stavby dojde k instalaci nových stožárů veřejného osvětlení v ulicích Jedovnická a Bělohorská, které jsou sdružené s trakčními stožáry trolejového vedení a budou osazeny novými svítidly veřejného osvětlení. Následně proběhne instalace nového trolejového vedení včetně napojení na stávající trolejovou síť.
Náklady DPMB: 31,6 mil. Kč
Náklady TSB: 17,4 mil. Kč
Odstranění havarijního stavu stožárů TV Slatina – Šlapanice (Dopravní podnik města Brna – koordinace s pracemi SÚS, BKOM)
Termín:
03/2021 – dokončení montážních prací 09/2021
V koordinaci s rekonstrukcí silnice mezi Slatinou a Šlapanicemi DPMB provede instalaci ocelových stožárů umístěných podél trati a výměnu trolejového vedení. Tyto stožáry jsou převážně původní, z roku 1954, a jejich technický stav vyžaduje výměnu za nové. Instalace nových stožárů začne v jarních měsících a proběhne bez většího dopravního omezení, výměna trolejového vedení bude směřována do letních měsíců roku 2021, kdy se spojí s opravami komunikace a silnice bude uzavřena pro veškerou dopravu, včetně trolejbusové.
Náhradní doprava bude zajištěna autobusy.

Délka trati: 2290 m
Předpokládané náklady: necelých 31 mil. Kč
I/23 Brno – ul. Bítešská (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: předpokládá se 07–08/2021
Oprava povrchu vozovky v úseku Jihlavská – Pisárecký tunel.
Předpokládaná cena: 33 milionů Kč bez DPH


I/23 Obnova technologie v Pisáreckém tunelu + tunel Hlinky (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín:
 07–08/2021
Obnova technologie si v letních měsících vyžádá uzavření obou tubusů Pisáreckého tunelu.
Předpokládaná cena: 250 milionů Kč bez DPH

I/23 Pisárecký tunel – tubus B (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín:
 06–07/2021
Kvůli výměně obrusné vrstvy vozovky bude uzavřený tubus B v Pisáreckém tunelu (směr D1 – Žabovřeská).
Předpokládaná cena: 8 milionů Kč bez DPH

I/42 obnova protismykových vlastností vozovky u Královopolského tunelu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín:
 květen 2021
Předpokládaná cena: 4,53 milionu Kč bez DPH.

I/43 Brno – ul. Hradecká – oprava povrchu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín:
 06–10/2021
Jedná se o souvislou opravu vozovky s pokládkou tichého asfaltu. Práce budou rozděleny do 8 etap. Oprava bude probíhat v úseku Hapalova–Řečkovice.
Předpokládaná cena: 120 milionů Kč bez DPH

I/43 Brno – ul. Sportovní – oprava a úprava připojovacího pruhu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín:
 06–09/2021
Práce budou na úseku Budovcova–Hradecká se zachovaným průjezdem. Cílem je rozšíření a zkapacitnění komunikace a oprava výjezdové rampy u železničního uzlu Královo Pole.
Předpokládaná cena: 5,4 milionu Kč bez DPH

POKRAČUJÍCÍ STAVBY

I/42 Brno, VMO Žabovřeská – II. Etapa (město Brno, Ředitelství silnic a dálnic, Brněnské komunikace)
lokalita: Žabovřesky
Termín realizace

2021–2024
Jedná se o pokračování rozšíření kapacity silnice na Žabovřeské ulici. Na začátku úseku komunikace navazuje na MÚK Hlinky, na konci úseku zasahuje do prostoru MÚK Kníničská. Komunikace je vedena v souběhu se stávající tramvajovou tratí, která bude podél Wilsonova lesa odkloněna do nového tramvajového tunelu. V navrženém stavu je komunikace lemována novými protihlukovými stěnami, protihlukovou zdí a protipovodňovou zdí. V úzkém hrdle průchodu komunikací mezi Wilsonovým lesem a řekou Svratkou vyvolává rozšíření komunikace nutnost zaklenutí jedné silniční větve do galerie délky 247,7 metru, na tento úsek navazuje zaklenutí obou větví VMO do oboustranné galerie délky 80 metrů. Oboustranná galerie zabezpečuje nepřerušený biokoridor od Wilsonova lesa směrem k řece Svratce.
Cena: cca 2,1 mld. Kč (investor ŘSD ČR a SMB)

„Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2–4“ (město Brno, Dopravní podnik města Brna, BKOM)
Tato rozsáhlá stavba započatá v březnu 2018 bude dokončena nejpozději do 31. srpna. Po ulici Dornych zprovozněné v roce 2019 se v srpnu zprůjezdní také tramvajová trať na ulici Plotní. Tím bude celá stavba dokončena.
Předpokládané náklady DPMB v roce 2021 budou činit 60 mil. Kč

Multifunkční arena Brno (město Brno, BKOM, Veletrhy Brno)
Termín:
předpokládané dokončení 2024
V letošním roce by měly proběhnou přípravné práce pro budoucí výstavbu Multifunkčního sportovního a kulturního centra – tj.  demolice objektů v areálu BVV a DPMB v přibližné hodnotě cca 50 mil. Kč a předpokládanou délkou akce 5 měsíců. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele demolic.
Předpokládaná cena za bourací práce 50 milionů korun.

II/373 ul. Bělohorská (Správa a údržba silnic)
Termín:
2020–2021
V roce 2020 proběhla výměna povrchu v úseku od okružní křižovatky ve Slatině po Ostravskou a dále v křižovatce Bělohorská–Jedovnická. Od února 2021 je zahájena rekonstrukce mostů přes tramvaj a přes vlečku. U mostu přes tramvaj se jedná o demolici větší části původní konstrukce a výstavby nové, u mostu přes vlečku potom o výměnu mostního svršku. Práce probíhají po polovinách, při zachování provozu v režimu 1+1.
Předpokládaná cena: 102 mil. Kč

Brno, Křížkovského I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín:
11/2020–10/2021
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Křížkovského probíhá v úseku od ulice Poříčí po ulici Veletržní. Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 348,30 m, současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v celkové délce 475,40 m a 419,50 m vodovodních řadů. Vodovodní přípojky budou vyměněny v celkové délce 224,60 m. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude obnovený povrch komunikace včetně chodníků a odvodnění. Práce jsou prováděny v souběhu s rekonstrukcí parovodu na horkovod Tepláren Brno a opravou chodníků BKOM.
Předpokládaná cena: 50 milionů Kč.

Tramvajová trať Osová–Kampus (Dopravní podnik města Brna)
Termín:
dokončení stavby na konci roku 2022
Pokračování strategické stavby města Brna zahájené v roce 2019. Během nadcházejícího roku zhotovitelská firma dokončí hrubé práce na stavbě tunelu, od jara bude pokládat koleje jak v tunelu, tak na stávající trase ke Krematoriu.
Délka trati: 912 metrů
Provoz MHD: Stavba omezí provoz od května do září 2021, kdy bude přerušena tramvajová doprava v úseku Švermova – Starý Lískovec (05–06+09/21) a Celní – Starý Lískovec (07–08/21).
•    05–06+09/21 tramvajové linky 6 a 8 budou ukončené ve smyčce Švermova
•    07–08/21 tramvajové linky 6 a 8 budou odkloněny z Celní do smyčky Ústřední hřbitov
•    náhradní doprava bude zajištěna autobusovými linkami X6 a X8, případně úpravou stávajících autobusových linek 61 a 69.
Předpokládané náklady v roce 2021 budou činit 650 mil. Kč


Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.