Přeskočit na obsah

Správce stavby multifunkční haly pohlídá průběh i kvalitu prací, stejně jako soulad s projektem a povoleními. Chystá se také navýšení základního kapitálu Areny Brno

08. června 2022
Správce stavby během budování multifunkční haly u výstaviště bude vykonávat společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“. Rozhodli o tom dnes radní. Současně doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu města do základního kapitálu městské obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

„Výběr správce stavby probíhá prakticky souběžně s vyhodnocením nabídek na zhotovitele multifunkční haly. Je tedy logické, že menší a jednodušší zakázka je ukončena dříve. Zároveň to poskytuje jistotu, že poté, co zhotovitele vybereme, nenastanou další zbytečné prodlevy a hala, která má Brňanům nabídnout špičkové kulturní a sportovní akce, za nimiž teď musí jezdit do Prahy nebo třeba do Vídně, se bude moci začít co nejrychleji stavět,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“, která je tvořena firmami INVIN s.r.o., RUBY Project Management s.r.o., INFRAM a.s., Contract management, a.s., uspěla s nabídnutou cenou 82 857 385 korun bez DPH. Vybraný dodavatel se postará o kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze realizace až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem stavby tak, aby byla provedena v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění funkce koordinátora BOZP.

Veřejnou zakázku zadávalo město Brno společně se zadavateli Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno, a.s., a ARENA BRNO, a.s., a postupovalo podle smlouvy o společném zadávání, v níž mu ostatní smluvní strany udělily zmocnění, aby jejich jménem a na jejich účet činilo veškeré úkony v průběhu zadávacího řízení včetně rozhodnutí o výběru s výjimkou uzavření smlouvy. 

Rada města Brna také dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 200 milionů korun do základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. „Vklad bude možný až po vydání rozhodnutí Evropské komise o tom, že podpora, která má být této městské firmě v souvislosti s projektem výstavby multifunkční haly poskytnuta, je slučitelná s vnitřním trhem nebo nepředstavuje veřejnou podporu,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. Jednání na úrovni statutárního města Brna ve věci notifikace veřejné podpory probíhají průběžně. V současné době intenzivně probíhá prenotifikační fáze. Evropské komisi byly v průběhu května 2022 zodpovězeny další dodatečné dotazy a poskytnut aktualizovaný notifikační formulář, který zohledňuje veškerý dosavadní vývoj v rámci všech procesů přípravy haly. 

Současně také bylo zastupitelům doporučeno schválit změnu stanov společnosti ARENA BRNO, a.s. Stávající výši základního kapitálu společnosti je nutné zvýšit o poskytnutých 200 milionů. Tato částka bude primárně využita na nákup pozemků od další obchodní společnosti ve vlastnictví města Brna, jíž jsou Veletrhy Brno, a.s., a dále na úhradu dalších nákladů souvisejících s přípravou haly. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.