Přeskočit na obsah

Současné vedení města má za sebou přesně rok práce. Zhodnotilo dosavadní spolupráci a představilo plány na další rok

20. listopadu 2019
Koalice funguje bezproblémově. V podstatných a zásadních věcech jsme vždy dokázali najít shodu a takové řešení, které bude pro občany přínosné. Velké projekty a akce po předešlém vedení jsme věcně zrevidovali a v případě, že to bylo prospěšné, jsme je upravili. Určitě by ale nebylo konstruktivní za každou cenu škrtat vše, co bylo dříve nastartováno, to by se město nikam neposunulo. Těmito slovy zrekapitulovala práci současného vedení primátorka města Brna Markéta Vaňková, a to na den přesně rok od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna.

Současně primátorka Markéta Vaňková vyzdvihla 10 nejzásadnějších věcí, které se podle jejího názoru za ten rok podařily:
•    Multifukční halu pro 12 tisíc lidí jsme umístili za Pavilon Z na brněnské výstaviště.
•    Úspěšně jsme dokončili rekonstrukci Dornychu, čímž jsme ulevili dopravě v lokalitě Zvonařka.
•    Urychlili jsme opravy Zábrdovického mostu, Zábrdovické a části Cejlu.
•    V součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic pokračuje budování velkého městského okruhu Žabovřeská.
•    Položili jsme základní kámen rozsahem unikátní stavby – tramvajové trati ke kampusu.
•    Investovali jsme nemalé prostředky do brněnských zdravotnických zařízení – průběžně probíhá rekonstrukce Polikliniky Zahradníkova, nové opláštění a střechu má Poliklinika Lesná, modernizací prošla část Úrazové nemocnice.
•    Dali jsme prioritu přípravě areálu sociálních služeb Kociánka.
•    Spustili jsme dotační program Zeleň střechám!, určený pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě.
•    Urovnali jsme spory kolem výstavby Janáčkova kulturního centra, zahájení stavby tak už nic nebrání.
•    Dokončili jsme rozsáhlé rekonstrukce Janáčkova divadla a Kina Art.

Primátorka města Brna Markéta Vaňková, kromě toho, že je garantem rozpočtu města, má v gesci dva zásadní projekty. „Tím, kterému jsme věnovali za poslední rok hodně úsilí, je nová multifukční hala. Může se zdát, že jsme v uvozovkách pouze přesunuli plánovanou stavbu z jedné strany výstaviště na druhou, ale byl to zcela zásadní krok: Byla totiž zvolena lokalita, kde je vybudování takové moderní arény reálné a realistické. Připomínám, že jde o místo s vyřešenými majetkovými poměry, které bude navíc ideálně dopravně dostupné a komfortně zvládne pojmout plánovaných dvanáct tisíc návštěvníků kulturních a sportovních akcí. Současně běží mnoho navazujících kroků v celém území, a to ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, dopravním podnikem nebo s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková a současně představila svoji prioritu na následujících 12 měsíců: „Zásadním projektem je rozvoj oblasti Kociánka v Králově Poli. V tamním domově pro seniory by mělo přibýt až tři sta nových lůžek. Kromě toho by zde měly získat své místo i další sociálně-zdravotní služby, jako je například dům s pečovatelskou službou nebo první dětský hospic v České republice. Spolupracujeme jako i v dalších případech s vedením městské části.“

První náměstek primátorky města Brna Petr Hladík je zodpovědný za oblasti zdravotnictví, školství, sportu, rodinné politiky, územního plánování, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství. „Za největší úspěch považuji, že jsme výrazným způsobem posunuli oblast životního prostředí, město se snaží všemi možnými kroky bojovat se suchem, nastavili jsme dotační titul na zelené střechy, schválili jsme Akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Také jsme vysázeli tisíce stromů a keřů na území celého města,“ připomíná Petr Hladík. „V příštím roce musíme věnovat velkou pozornost zdravotnictví, což konkrétně znamená spolupráci mezi dvěma městskými nemocnicemi, rekonstrukci Polikliniky Zahradníkova, přípravu výstavby sociálně-zdravotního komplexu Červený kopec a rozšíření poskytování hospicové péče na území města Brna,“ dodal první náměstek Petr Hladík.

Podle náměstka primátorky Tomáše Koláčného, pod kterého spadají oblasti majetku města, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií a strategie a analýzy dat, se podařilo prosadit zavedení povinnosti zadávat všechny veřejné zakázky v otevřeném řízení. „Díky tomu už nedostávají zakázky jen takzvaně spřátelené firmy, ale všichni mají rovné šance. Dále jsme zavedli povinnost zveřejňovat smlouvy a faktury, aby si občané mohli zkontrolovat, jak město hospodaří,“ vysvětlil přínos nového systému Tomáš Koláčný. „V roce 2020 bych se rád věnoval především přípravě projektu Občanská radnice, který naváže na participativní rozpočet a mimo jiné umožní občanům dávat vedení města podněty a při dostatečné podpoře přímo předkládat materiály k projednání Radě města Brna. Pokračovat bude také digitalizace úřadu jak uvnitř, tak navenek, aby občané mohli své problémy řešit po internetu a nemuseli ztrácet čas cestováním na úřad a čekáním na přepážce,“ nastínil náměstek Tomáš Koláčný.

Oliver Pospíšil, náměstek primátorky města Brna, považuje za důkaz velmi dobré koaliční spolupráce novou vyhlášku o poplatcích za odpad. „Už v programovém prohlášení jsme si vytkli podporu rodin s dětmi a seniorů. Jsem velmi rád, že se podařilo schválit osvobození dětí do 4 let a seniorů od 70 let od poplatku za komunální odpad. V oblasti bydlení a správy majetku města, za které jako náměstek zodpovídám, připravujeme kontaktní místo pro bydlení, které Brňanům výrazným způsobem usnadní orientaci při řešení problémů s bydlením,“ řekl náměstek Oliver Pospíšil.

Investice, dopravu, implementaci evropských fondů a sociální služby má v gesci náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl: „Pokud bych měl zdůraznit jen jedno úspěšné téma, tak jsou to velké dopravní stavby –zprovoznění Dornychu, zrychlení opravy Zábrdovického mostu, a především výrazný posun ve stavbě velkého městského okruhu. Příští rok se chci zaměřit hlavně na vytipování co největšího množství lokalit pro budování nových domovů pro seniory,“ uzavřel představování plánů náměstek Robert Kerndl.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Doprava a investice
-    Byla zřízena skupina zabývající se výhradně koordinací výkopových prací a uzavírek, jejíž hlavní činností bude předcházet kolapsům v dopravě.
-    Schválení Akčního plánu mobility – poslední důležitá fáze schvalování tohoto dokumentu nezbytného pro čerpání dotací z fondů.
-    Připravili jsme změny některých smluvních ustanovení v chystaných tendrech na velké investiční akce, čímž chceme dosáhnout větší kontroly nad jednotlivými fázemi výstavby, a budeme požadovat větší rychlost a pružnost dodavatelů.


Stavby související s dopravou:
-    Cejl–Zábrdovická – dokončena téměř 2 měsíce před termínem.
-    Prodloužení trolejbusu na Jírovu v Líšni se podařilo s předstihem oproti harmonogramu: v provozu bude od 30. 11. 2019.
-    VMO Žabovřeská – získání stavebních povolení, hledá se zhotovitel 2. etapy, vyjednání výluky s DPMB (a tím podstatné zkrácení výstavby).
-    Položili jsme základní kámen rozsahem unikátní stavby – tramvajové trati ke kampusu. Jedná se o jedinou intravilánovou stavbu tunelu pro tramvajovou dopravu na území ČR v posledním desetiletí. Mimořádná je výše finanční dotace z evropských zdrojů. Při celkových nákladech 1,4 mld. Kč činí 1,157 mld. Kč, a pokryje tak 85 procent nákladů. Tramvajová trať bude zprovozněna na konci roku 2022.
-    Tramvaj Plotní – zprovoznění ulice Dornych.
-    Terminál Starý Lískovec – získaní územního rozhodnutí.
-    Nově se umístila sportovní hala na výstavišti – projektuje se zcela nové dopravní řešení.
-    Dokončeny byly vodárenské stavby: Davídkova, Údolní, Gorkého, Chodská, Slovanské nám., Staňkova, Poděbradova, Ruská; nové stavby aktuálně probíhají: Lužánecká, Bohunická, Viniční, Solniční.
-    Mosty Moravanská – podepisuje se smlouva o spolupráci na výstavbě – v současnosti již chybí jen podpis za SŽDC a MD, současně Brno zadalo dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), která je již rozpracovaná.
-    Křižovatka u Kamenolomu Bystrc – podepsaná rámcová smlouvy mezi JMK a SMB, začínají práce na DÚR.
-    Propojení a křižovatka Trnkova–Novolíšeňská – rozpracována DÚR.
-    Nové řešení ulic Veveří a Štefánikova – přeprojektovává se.
-    Cyklotrasa Lesná–Soběšice – podepsaná rámcová smlouva mezi JMK a SMB, je zpracovaný investiční záměr.
-    Cyklotrasa Svratecká (podél přehrady) – je rámcová smlouva mezi JMK a SMB, připravují se k ní dodatky.

Rezidentní parkování
-    Došlo k zefektivnění a úpravě systému rezidentního parkování a k lepšímu nastavení cen.
-    Pokračuje zavádění rezidentního parkování do dalších oblastí města, v letošním roce o 4 oblasti.

V jednání
-    Pracuje se na lepší organizaci vjezdu do pěší zóny, jejímž cílem bude zefektivnění povolování a nastavení režimu vjezdů, zejména k zabránění nekontrolovanému průjezdu vozidel přes historické centrum.

Územní plánování a rozvoj
-    Územní plán – intenzivně se pracuje na Návrhu ÚP. Jeho schválení se předpokládá v roce 2022. Vznikl expertní tým architektů a poradce pro zpracování nového ÚP. Pro občany jsou přichystána veřejná projednání tak, aby se do procesu přípravy mohli také zapojit. Zároveň se urychluje proces zpracování změn územního plánu.
-    Rozvoj jižního centra – nový strategický projekt, určen nový tým a řídicí výbor.
-    Finalizuje se územní studie Veletrhů Brno.


Bydlení
-    Aktuálně se rekonstruuje DPS Cejl s více než 20 byty.
-    Přibylo 8 bytů sdíleného bydlení: 4 pro seniory a 4 pro zdravotnický personál.
-    Začal fungovat dům se čtyřmi krizovými byty.
-    Výstavba dvou bytových domů na Vojtově je ukázkou revitalizace brownfieldů. Vznikne tu více než 80 bytů.
-    V otázce sociálního bydlení pokračuje spolupráce s Armádou spásy a Podanýma rukama na projektech tréninkového bydlení, chráněného bydlení apod.
V jednání
-    Pro výstavbu se připravují základní rozvojové lokality: Kamenný vrch II, Kaménky, Terezy Novákové, Holásky a U Penzionu. K tomu jsou prověřovány další lokality vhodné k městské bytové výstavbě.
-    Připravuje se sdílené bydlení pro seniory na Moravském náměstí a pro policisty na Orlí.
-    Město se přihlásilo do výzvy OP Zaměstnanost č. 52 a 108. V rámci toho připravuje i kontaktní místo pro bydlení.


Životní prostředí
-    Byl spuštěn dotační program „Zeleň střechám“ a „Nachytej dešťovku!“. Pokračuje dotační titul „Vnitroblok!“.
-    Děti od 4 let a senioři nad 70 let byli osvobozeni od poplatků za komunální odpad.
-    Modernizuje se Ústřední hřbitov – proběhla rekonstrukce technického dvora, byly zavedeny platební terminály, umístěny QR kódy, rekonstruuje se vjezdová vrátnice, v období Velikonoc a Dušiček zde jezdil mikrobus, připravuje se oprava obřadní síně.
-    Výsadba zeleně – průběžně, v MČ Brno-sever proběhne výsadba keřů a stromů podél vybraných silnic.Školství
-    Na opravy škol město přispěje v roce 2020 více než 200 milionů Kč.
-    Byla otevřena nová MŠ Sýpka.
-    Město plánuje stavbu nových mateřských škol v pěti městských částech.
-    Doplňují se parkovací místa K+R u mateřských a základních škol.
-    Finanční podpora: modernizace hřišť, technické školy, mimoškolní aktivity, handicapovaní sportovci, dietní stravování ve školách, budování workoutových hřišť.
Sport
-    Výstavba multifunkční haly na brněnském výstavišti – dokončuje se dokumentace pro územní rozhodnutí.
-    Výstavba atletické haly v Kampusu – probíhají jednání se státem o financování, s JMK bylo uzavřeno memorandum o spolufinancování ve výši 100 milionů Kč.
-    Výstavba velodromu při ulici Hněvkovského – dokončuje se dokumentace pro územní rozhodnutí.
-    Bylo otevřeno nové wellness centrum v Městském plaveckém stadionu za Lužánkami.
-    Začala se projektovat nová tréninková hala v areálu Vodova.
V jednání:
-    Financování 25m bazénu za Lužánkami.
-    Stavba bazénu v Židenicích.

Kultura
-    Pokračování projektu JKC – dohoda mezi architekty v situaci, kdy reálně hrozilo zastavení projektu.
-    Špilberk – vybudování lapidária a odborného zázemí.
-    Rekonstrukce Janáčkova divadla.
-    Rekonstrukce Kina Art.
-    Více peněz do kulturních dotačních programů (celkem 40 milionů Kč), revize pravidel, nový systém hodnocení, transparentnější při nakládání (vznikl veřejný dotační portál, kde jsou i profily hodnotitelů).
-    Zapojení studentů – brnobudoucnosti.cz, PR Gang.

V jednání
-    Příprava na soutěž o titul Evropské hlavní město kultury.
-    Příprava akčního plánu kultury.

Bezpečnost
-    Městská policie zvýšila dohled v oblasti parku Lužánky v období letních prázdnin a mimo ně zase v blízkosti škol. V rámci různých probíhajících akcí ve městě Brně jsou posilovány hlídky MP Brno dle aktuální potřeby.
-    Byl obnoven projekt Poznej svého strážníka.
-    Pokračuje podpora profesionálních i dobrovolných hasičů, město přispívá finančně na nákup techniky a vybavení, uzavřelo smlouvu o podpoře HZS JmK na další 4 roky. Dobrovolné hasiče město podporuje také, např. v květnu došlo k předání hasičského vozu sboru dobrovolných hasičů v MČ Žebětín. Nová cisternová automobilová stříkačka stála více než 6,5 mil. korun a přispělo na ni město Brno (částkou 1 684 000,-), JmK a Generální ředitelství HZS.
-    Na základě podnětů od městských částí, které vyhodnocují Technické sítě Brno, se zvyšuje intenzita osvětlení přechodů pro chodce.Sociální péče
-    Vyčlenění prostředků z města Brna na realizaci požárně bezpečnostních řešení v domovech pro seniory (Věstonická, Okružní) a obnova materiálně-technického vybavení (nová lůžka, stravovací a prádelenské provozy).
-    Získání prostředků z EU fondů na zateplování objektů domovů pro seniory (Podpěrova, Okružní, Věstonická).
-    Nové kapacity pro lidi potýkající se s vícečetnými hendikepy a problémy (jak zdravotního, tak sociálního charakteru), které je velmi obtížné přijímat do standardních pobytových zařízení.
Projekty ITI na ul. Nováčkova a Mostecká – aktuálně probíhá rekonstrukce objektů, otevření 2021 s kapacitou 2x 15 lůžek.
-    Projekty Tísňové volání – navýšení o 200 tlačítek tísňového volání, aktivních cca 400.
-    Rozvoj dostupného a sociálního bydlení pro všechny potřebné skupiny obyvatel, včetně mladých rodin s dětmi (Housing First apod.). V projektu Pilotní testování koncepce soc. bydlení v Brně dosud bylo zabydleno 23 domácností, zbylých 7 bude bydlet do konce roku 2019. Přiděleny byly také 3 sociální byty s potřebou komplexní sociální podpory a 10 sociálních bytů bez podpory. Nájemci všech těchto bytů byli před nastěhováním do obecních bytů osobami v bytové nouzi v různě obtížné životní situaci.
-    Koncepce sociálního bydlení v Brně, analytická část – započal proces projednávání, příprava návrhové části začne na přelomu roku, předpoklad předložení do ZMB: březen 2020.
-    Schválen 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022.V jednání
-    Strategický projekt rozvoje lokality Kociánka (cca 1 mld., realizace od 2022–2025)
o    v první fázi by mělo dojít k výstavbě nového objektu domova pro seniory o celkové kapacitě až 160 lůžek v pavilonovém uspořádání na okraji areálu domova, ve druhé fázi by se jednalo o přístavbu stávajícího domova pro seniory Kociánka, čímž by vzniklo dalších až 180 lůžek,
o    podpora vzniku malokapacitní pobyt. služby pro lidi s těžkými formami poruch autistického spektra (12 lůžek),
o    podpora vzniku prvního dětského hospice.
-    Navýšení kapacit odlehčovacích služeb pro seniory + domovy se zvláštním režimem:
o    přístavba DS Holásecká (170 mil. Kč, 56 lůžek, realizace 2023–2024),
o    přístavba DS Kosmonautů (50 mil. Kč, realizace 2021–2022),
o    rekonstrukce DS Nopova (PPP projekt, 245 lůžek, realizace 2020–2024),
o    sociálně-zdravotnický komplex Červený kopec (cca 400 mil. Kč, 160 lůžek, realizace 2023–2025).
-    V chystaném projektu do výzvy OPZ č. 52 plánujeme poskytnout minimálně 50 sociálních bytů rodinám s dětmi, mladým dospělým opouštějícím ústavní péči a dalším cílovým skupinám v bytové nouzi, a to v období od dubna roku 2020 do října roku 2021. Dále bude poskytnuto minimálně 20 sociálních bytů v rámci připravovaného projektu do výzvy OPZ č. 108, a to v průběhu roku 2020, přičemž cílovými skupinami budou ohrožené rodiny i jednotlivci s potřebou komplexní sociální podpory.
-    Nízkoprahové denní centrum pro lidi užívající pravidelně alkohol a nealkoholové drogy v různé intenzitě, spolupráce města a NNO – pilotní provoz od ledna 2020.
-    Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 – příprava zastřešujícího dokumentu začne v roce 2020.Zdravotnictví
-    Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – probíhá průběžně, na další etapu je dokončován projekt, v roce 2020 bude následovat výběrové řízení na zhotovitele.
-    Rekonstrukce polikliniky na Lesné – první etapa je hotová, druhá se připravuje.
-    Další rozvoj Úrazové nemocnice v Brně – proběhla rekonstrukce na odděleních urologie a endoskopie, zateplil se objektu Ponávka 10 (s využitím fondů EU), zmodernizoval a rozšířil se informační systém Úrazové nemocnice (s využitím fondů EU).
-    Nový komplex pro zhruba 200 seniorů v areálu na Červeném kopci – proběhla architektonická soutěž a probíhá jednací řízení na projekt. Součástí areálu bude centrum telemedicíny.
-    Jedná se o výstavbě parkovacího domu u Dětské nemocnice (s Ministerstvem zdravotnictví ČR) a parkovacích kapacit u Nemocnice Milosrdných bratří. Zároveň se jedná se zástupci Konventu o majetkovém vypořádání s Řádem milosrdných bratří.
-    LDN na Polní – stavební úpravy v objektu.
-    Finanční podpora projektu Nadačního fondu Neurosmart, který buduje systém sledování pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jehož součástí je i speciální náramek.
-    Podpora propojení výzkumu a praxe ve zdravotnictví ve prospěch obyvatel Brna. Město spolupracuje s centrem Recetox Masarykovy univerzity na projektu populační studie CELSPAC, finančně podporuje aktivity Institutu sociálně zdravotních strategií v oblasti včasného záchytu Alzheimerovy demence.
-    Město významně finančně podporuje poskytovatele domácí hospicové péče a připravuje území pro stavbu dětského hospice.
-    Byla zpracována analýza, která je podkladem pro MU k jednání o navýšení počtu studentů medicíny a možnostech nepřímé podpory pro praktické lékaře a pediatry, aby se usazovali v městských částech, kde jich je nedostatek.

Digitalizace úřadu
-    Po vzoru jednání rady města byla zavedena digitalizace i pro jednání zastupitelstva, čímž došlo k ušetření veřejných peněz i času úředníků.

Majetek
-    Situaci na Ponavě (majetkoprávní spor s L. Procházkou) začalo město řešit formou podané určovací žaloby, obdrželo předběžné soudní opatření na části pozemků.
-    Do vlastnictví města Brna přešla lokalita Anthropos, kde vznikne multifunkční sportovní areál.
-    Byla zavedena povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, vyjma právních a znaleckých činností.
-    Podařilo se zajistit celkem 253 bezúplatných převodů s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, tedy ze státu na město, které tyto parcely smysluplně využije.Marketing a cestovní ruch
-    Nárůst celkové návštěvnosti Brna při porovnání let 2017–2018 je + 10 %. S tímto nárůstem souvisí i počet přenocování, který od roku 2017 vzrostl o 11,5 %.
-    V letošním roce došlo ke sblížení agend organizací zabývajících se cestovním ruchem – KMCR, TIC Brno, CCR JM. Výsledkem je například otevření společného turistického informačního centra na brněnském letišti a sjednocení informačních center města a kraje do jednoho (na Panenské). Město a kraj se společně prezentují i na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Také populární Gourmet Brno zahrnul i kraj.
-    Turistická slevová karta BRNOPAS získala 1. místo v kategorii Slevové karty v soutěži Tourist Propag. Přidalo se do ní využití MHD a propojila se s vilou Tugendhat.
-    Roste počet press tripů (nárůst cca o 25 %), jejichž výsledkem jsou výstupy v prestižních denících jako britský The Times nebo rakouský Kurier.
-    Za kvalitní a efektivní propagaci získalo město několik ocenění, např.:
o    Effie, 1. místo – nejefektivnější kampaň v kategorii veřejná správa,
o    IMC Czech Awards, 1. místo – kampaň o strategických projektech města.
-    Město se zvláště prostřednictvím TIC Brno a KAM Brno zasadilo o zatraktivnění prostoru před dolním nádraží během celoroční vlakové výluky (projekt Čekárna).
-    Ve spolupráci s dalšími odbory MMB se uskutečnily komunikační kampaně na různá témata: rezidentní parkování, uzavírky a strategické projekty, Velké Brno, 30 let od sametové revoluce apod. Nově se v komunikačních kanálech objevily spoty v rádiích.
V jednání
-    Chystáme se na výročí 150 let od narození Adolfa Loose a zároveň 90 let od dokončení stavby vily Tugendhat.

Dotace
-    Město podalo za poslední rok do výzev vyhlášených v rámci operačních programů Evropské unie a národních programů celkem 31 žádostí o dotaci.
-    Předpokládané náklady na realizaci projektů dosahují 785,7 mil. Kč.
-    Požadovaná dotace činí 573,1 mil. Kč.
-    Do současné doby bylo schváleno devět projektů, zbývající žádosti se stále nacházejí v procesu hodnocení.-    Žádosti byly zaměřeny například na snižování energetické náročnosti veřejných budov, zejména domovů pro seniory a mateřské školy v Bystrci, kde bude řešeno i nucené větrání objektu a rekuperace; dále na sanaci skalních řícení (Kníničky a Královo Pole), na zavádění dopravní telematiky na úrovni města Brna (výstavba a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení s preferencí MHD, rozšíření přenosových cest řízení dopravy, kamerový dohled), na vybudování kamerového systému v historickém centru města, na rekonstrukci bytů pro sociální bydlení nebo na novostavbu MŠ v Soběšicích.

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.