Smlouvy s investory rozvíjí veřejnou infrastrukturu u nových staveb

  • 11. května 2022
Spolupráce města Brna s investory pokračuje. Radní dnes na své schůzi doporučili zastupitelům ke schválení další čtyři smlouvy. Díky nim město vybuduje dopravní a technickou infrastrukturu v okolí nových staveb.

„Podle Zásad pro spolupráci s investory uzavírá město se soukromými subjekty smlouvu o spolupráci. Ta se týká z největší části zajištění dopravní a technické infrastruktury v okolí staveb. Město tak má jedinečný nástroj na podporu výstavby vozovek či inženýrských sítí, ale také budov občanské vybavenosti, které musí developer zajistit či na jejich vybudování přispět městu. Z toho vyplývá, že s tím investoři musí počítat ve svých projektech. Týká se to hlavně školek, škol, rekreačních ploch, parkovišť a podobně,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Dnes jsme se zabývali smlouvami se čtyřmi subjekty, z nichž tři poskytnou prostředky v hodnotě 8 908 272 korun. Čtvrtá se týká areálu Nové Zbrojovky, kde v rámci budoucí výstavby musí být přeložena kmenová stoka, aby zde bylo možné realizovat protipovodňová opatření. V tomto případě dané úpravy provede společnost Nová Zbrojovka a město se bude na nákladech podílet.“ 

Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury uzavírá město se soukromými subjekty na základě Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Investoři se jimi zavazují poskytnout do městem spravovaného Fondu developerských projektů finanční příspěvky nebo adekvátní plnění. 

Obytný soubor Na Kopcích

Záměrem společnosti LERAM building, s. r. o., je realizovat stavební záměr pod názvem Obytný soubor Na Kopcích. Cílem je vybudování bytového souboru – jednoho domu se 13 bytovými jednotkami a 11 rodinných domů, nové inženýrské sítě, obslužné komunikace a zpevněné plochy. Součástí jsou i sadové úpravy. V rámci záměru bude vybudována veřejná infrastruktura (vodovodní řad a splašková kanalizační stoka), která bude po kolaudaci převedena do vlastnictví města. To zajistí její provozování, správu a údržbu. Investiční příspěvek byl sjednán ve výši 2 727 472 korun. Příspěvek bude použit na veřejnou infrastrukturu v oblasti občanské vybavenosti nebo dopravní infrastruktury městské části Královo Pole.

Restaurace Houseboat

Záměrem společnosti Hotel Slovan, a. s., je realizovat stavební záměr pod názvem Restaurace Houseboat. Stavební záměr řeší novostavbu objektu restaurace na pozemcích při ulici Rakovecké v katastrálním území Bystrc. Objekt je navržen jako dvoupodlažní stavba. Dopravní napojení bude na stávající účelovou komunikaci Rakovecká. V rámci stavebního záměru nebude budována nová veřejná dopravní a technická infrastruktura. Investiční příspěvek byl sjednán ve výši 138 080 korun a bude použit v oblasti dopravní infrastruktury v městské části Brno-Bystrc.

Administrativní objekt Purkyňova

Záměrem společnosti PFM Purkyňka, a. s., je realizace administrativního objektu v Králově Poli. Jedná se o dostavbu nynějšího areálu mezi Purkyňovou a Hradeckou. Hlavní budova bude mít 16 nadzemních podlaží a celkem má být vybudováno cca 900 m? kancelářských ploch. Parkovací místa budou zajištěna v podzemní garáži. Investiční příspěvek byl sjednán ve výši 6 042 720 korun a bude využit v oblasti dopravní infrastruktury městské části Královo Pole.

Nová Zbrojovka – projekt výstavby protipovodňových opatření v úseku etap XXI a XXII, přeložení kmenové stoky E a založení kmenové stoky E1

Dílčí smlouva navazuje na smlouvu o spolupráci uzavřenou 21. dubna 2021 mezi městem, společností NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., a IMOS development otevřený podílový fond, která upravuje základní principy spolupráce při přípravě a realizaci 13 nejvýznamnějších projektů dopravní a technické infrastruktury, protipovodňových opatření a občanské vybavenosti v rámci výstavby nové městské čtvrti v areálu bývalé Zbrojovky Brno a motorárny Zetor.
Dílčí smlouva upravuje blíže práva a povinnosti města a společnosti NOVÁ ZBROJOVKA týkající se výstavby protipovodňových opatření při toku řeky Svitavy, a to v úseku etap XXI a XXII. Součástí projektu je i vybudování lávky přes Svitavu pro pěší a cyklisty a nábřežního prostoru včetně cyklostezek. Smlouva upravuje koordinaci postupu města a NOVÉ ZBROJOVKY na výstavbě protipovodňové ochrany v úseku etapy XXII. NOVÁ ZBROJOVKA bude v rámci stavby 4 bytových souborů a rekonstrukce historické budovy Industra participovat na zajištění části protipovodňové ochrany. Brno zabezpečí projekční činnost, povolení a realizaci projektu protipovodňové ochrany, NOVÁ ZBROJOVKA převede na město pozemky pro realizaci nábřežního prostoru za 1 000 korun.
Podmiňující investicí pro realizaci protipovodňových opatření je přeložení stávající kmenové stoky E a výstavba nového úseku E1. Projektovou dokumentaci a realizaci zajistí NOVÁ ZBROJOVKA. Brno se bude podílet na skutečně vynaložených investičních nákladech nového úseku E1 ve výši 78 %, max. však do výše 86 milionů korun.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy