Seznam ploch nejvýznamnější zeleně dozná změn

  • 15. listopadu 2023

Rada města Brna souhlasí se změnou městské vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v Brně. Změna spočívá v úpravě seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě, konkrétně se jedná o plochy s pořadovým číslem 14 – Špilberk a 108 – Soběšická, Míčkova. Změnu vyhlášky musí ještě schválit prosincové zastupitelstvo.

Plocha s pořadovým číslem 14 – Špilberk
Bylo zjištěno, že na části pozemku parcelní číslo 678/1 v katastrálním území Město Brno je postavena stavba náležející k pravoslavnému chrámu sv. Václava vlastněnému Olomoucko-brněnskou eparchií, která má v užívání také parcelu č. 678/4 v k. ú. Město Brno. „Aby mohlo dojít ke směně těchto dvou pozemků, je nutné parcely vyjmout ze seznamu nejvýznamnější zeleně města Brna, který je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 15/2007,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý, který má v gesci životní prostředí. „Další změnou v této oblasti je vynětí parcely číslo 720/2 v k. ú. Město Brno, na níž se nachází parkovací plocha, která byla již v dubnu letošního roku převedena do vlastnictví České republiky. Nutno dodat, že i přes tyto úpravy se výměra plochy č. 14 – Špilberk zvětší o 15 995 m2, neboť do seznamu nově přibudou pozemky, které nejsou součástí národní kulturní památky, ale patří nedílně do parku pod hradem. Jedná se o přístupové pozemky do parku z Obilního trhu, konkrétně parc. č. 716/1, 717/1, 717/2, 717/3 a 718/2, a pozemky za domy na ulici Údolní, což jsou parc. č. 727/2, 731/1, 732/2, 736/2, 745/2, 751, 757 a 767, vše v k. ú. Město Brno,“ pokračoval Jaroslav Suchý.

 Plocha s pořadovým číslem 108 – Soběšická, Míčkova
V tomto případě Odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-sever zadal vypracování projektové dokumentace na vybudování stanoviště pro 4 nadzemní velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. „Zpevněná plocha o velikosti 11,9 m2 bude na parc. č. 1941/1 a 1362/1 v k. ú. Husovice. Výměra plochy č. 108 – Soběšická, Míčkova se tak zmenší o 8 m2,“ dodal Jaroslav Suchý.

  • Kontakt pro média

    Jana Vašíčková

    tisková referentka MMB

Nejnovější tiskové zprávy