Rozvoj sociálního začleňování v Brně podpoří Memorandum s Ministerstvem pro místní rozvoj - Tiskový servis

Rozvoj sociálního začleňování v Brně podpoří Memorandum s Ministerstvem pro místní rozvoj

  • 03. listopadu 2021
  • 3 minuty čtení

Spolupráce Brna s Agenturou pro sociální začleňování bude pokračovat i v letech 2021–2027, a to díky Memorandu o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+. Tento dokument dnes doporučili radní schválit zastupitelům. Koordinace z úrovně ministerstva pomůže i k zisku evropských dotací.

Nová metodika Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+, kterou letos na jaře schválila vláda České republiky, je základním dokumentem pro Agenturu pro sociální začleňování a všechny spolupracující obce. K nim patří od roku 2015 i Brno. „Agentura poskytuje Brnu odbornou a metodickou podporu při plánování a řízení politiky sociálního začleňování. Jako zásadní vnímám propojení všech oblastí sociálního vyloučení. Komplexní vnímání těchto problémů nám pomáhá zasadit do kontextu potřeby jednotlivce i rodin postižených tímto typem problémů,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podepsáním Memoranda získá Brno zvýhodněný přístup k evropským dotačním fondům z investiční, sociální i vzdělávací oblasti. Vznikne také expertní skupina Lokální partnerství, která bude poskytovat odbornou podporu v oblasti sociálního začleňování. Jejími členy budou zástupci města, dotčených odborů MMB, příspěvkových organizací, vzdělávacích institucí a organizací, bezpečnostních sborů, zaměstnavatelských svazů, zdravotnických institucí a organizací, centrálních orgánů státní správy a další státních či nestátních organizací a institucí. Takto široký orgán dovolí sdílet zkušenosti a problémy z mnoha úhlů pohledu.

Plán spolupráce akcentuje šest základních témat, která se budou v následujících pěti letech rozvíjet. Ty zároveň pokrývají téměř celou oblast sociální problematiky. Jedná se o bydlení, dluhovou problematiku, zaměstnanost, bezpečnost a prevenci, rodinu a zdraví a posledním tématem je sociální vyloučení cizinců. „Všem těmto tématům v Brně věnujeme velkou pozornost a každou podporu nebo nový pohled vítáme. Díky Memorandu budeme pokračovat v rozvoji funkční sítě sociální podpory na všech úrovních. Jako mimořádně důležitý vnímám rozvoj systému prostupného zaměstnávání a poradenství pro rozvoj kompetencí s tím spojených a rozvoj multidisciplinárních adiktologických týmů, které řeší problematiku závislostí v celé šíři dopadů na konkrétního člověka,“ doplnila Markéta Vaňková. Brno má ve všech klíčových oblastech funkční systém sociální pomoci, ale podpora a neustálé rozšiřování těchto služeb je nutná. Cílem spolupráce je prevence a snížení rozsahu sociálního vyloučení, zlepšení soužití mezi všemi obyvateli a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání.

„Kromě témat spojených se sociálním vyloučením se Memorandum věnuje také vzdělávání, a to konkrétně inkluzi. V Brně chceme podporovat kvalitní inkluzi nad rámec daný pravidly Ministerstva školství, proto jsem rád, že budeme i v dalším období pokračovat v podpoře žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nedílnou součástí bude i vzdělávání a motivace pedagogických a nepedagogických pracovníků škol. Plánujeme podporovat studijní cesty a stáže, kde se učitelé seznámí s ověřenými postupy zařazení žáků se speciálními potřebami. Tento postup inspiruje zavádění moderních řešení v rámci inkluze a pomáhá při řešení mnohdy nových situací, se kterými se pedagogové potýkají,“ uvedl náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

„Pokračování spolupráce města Brna a Agentury pro sociální začleňování i v dalším evropském dotačním období 2021–2027 je významnou příležitostí, jak dále rozvíjet započaté aktivity v oblasti řešení sociálního vyloučení. Otevírá se tím příležitost nejen pro město, ale také další instituce státního i nestátního charakteru, které se cíleně zaměřují na řešení sociálního vyloučení. Opět bude podporována vzájemná spolupráce různorodých organizací, rozvoj personálních kapacit či zacílení opatření na ty problémy, které nás dlouhodobě tíží. Více se zaměříme také na sledování dopadů v řešených oblastech, abychom mohli ve spolupráci s partnery volit efektivní postupy a flexibilně reagovat na potřeby všech obyvatel města Brna,“ dodal Jan Mochťák, vedoucího regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky