Přeskočit na obsah

Radní upřesnili pravidla pronájmu bytů pro samoživitele. O vzniku této kategorie rozhodnou na svém březnovém zasedání zastupitelé

10. března 2021

Už začátkem roku jsme formou tiskové zprávy informovali o záměru města vyčlenit některé obecní byty speciálně pro osamělé rodiče pečující o nezaopatřené děti. Zastupitelé, kteří se tímto bodem zabývali na svém lednovém zasedání, vedli nad materiálem širokou debatu. Na základě jejich připomínek došlo k dopracování definice této nové kategorie nájemníků a pravidel pronájmu. Aktualizované verzi, kterou dnes schválili brněnští radní, se budou zastupitelé věnovat 23. března.

Na zasedání rady se řešily dva variantní návrhy, které odlišně stanovovaly limit pro věk dětí žijících v domácnosti se samoživitelem – a to 18 let a 26 let, pokud by šlo o nezaopatřené dítě, tedy typicky takové, které ještě studuje. Zastupitelům doporučili radní schválit variantu s věkem 18 let.

„Myšlenka samoživitelských bytů je inspirována byty startovacími, s tím rozdílem, že nejsou určeny pro začínající rodiny, ale naopak pro rodiče, kteří pečují o děti sami. U přihlašování do startovacích bytů mě právě velmi často oslovovaly samoživitelky, které se chtěly do losování přihlásit, což jim pravidla pro startovací byty neumožňovala. Rozhodl jsem se tedy navrhnout speciální novou kategorii bytů pro tuto skupinu, která pomoc města rovněž potřebuje. Budou to opět byty na dobu určitou, tedy přechodné bydlení – říkám tomu ‚bytová první pomoc‘. Poskytujeme tím čas na zajištění stabilního trvalého bydlení. Protože je to úplně nová kategorie, budu zvědavý na zájem a ohlas veřejnosti. První losování by mělo být už za několik měsíců,“ shrnul náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Základní principy pronájmu „bytů pro samoživitele“ jsou stanoveny takto: 
•    půjde o kategorii bytů v domech v majetku statutárního města Brna, určených svým charakterem pro „osamělé rodiče, žijící bez partnera a pečující o nezaopatřené dítě“ (dále jen jako „samoživitel/ka“). Tato definice vychází z úpravy pojmu v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 7 odst. 7),

•    charakter bytu pro samoživitele určí spolu s výší nájemného Rada města Brna. Ve svěřeném majetku může určit charakter bytu pro samoživitele MČ. Pokud tak učiní, rozhoduje MČ o nájmu takového bytu,

•    půjde o byt velikostí vhodný k bydlení samoživitele a příslušníků jeho domácnosti,

•    samoživitelem se pro účely této kategorie bytů rozumí:
      - svobodná, ovdovělá nebo rozvedená osoba (za rozvedenou osobu se pro tyto účely považuje i osoba,
        která doloží, že byly podány návrhy na rozvod manželství a na svěření nezletilého dítěte/dětí do její
        péče),
      - která nežije s druhem či jinou osobou starší
?    varianta A): 18 let, nebo
?    varianta B): 26 let, jedná-li se o nezaopatřené dítě,
       - a která má ve své péči alespoň 1 nezaopatřené dítě mladší 18 let,
 
(u pojmu „nezaopatřenosti“ se vychází z úpravy pojmu v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální                    podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
•    samoživitel jako žadatel splňuje obecné podmínky pro pronájem bytu, kterými jsou podmínky stanovené v čl. 2 stať A. odst. 2 Pravidel,

•    samoživitel je výdělečně činný minimálně 1 rok bez přerušení před podáním žádosti, či byl výdělečně činný minimálně 1 rok bez přerušení před odchodem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, a je tedy předpoklad, že si bude schopen nejpozději do uplynutí doby nájmu obstarat vlastním přičiněním jiné bydlení pro sebe a příslušníky své domácnosti,

•    čistý měsíční příjem domácnosti samoživitele dosahuje maximálně 1,2násobku průměrné hrubé mzdy v ČR, vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok, když u žadatelů na mateřské nebo rodičovské dovolené se hodnotí období 12 kalendářních měsíců před datem odchodu na tuto dovolenou, u ostatních žadatelů období 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti (např. za r. 2019 vyhlásil ČSÚ jako průměrnou hrubou mzdu v ČR částku 34.111 Kč; 1,2násobek činí 40.933 Kč),

•    do příjmů domácnosti žadatele se započítávají také obdržené dávky státní sociální podpory (mimo dávky poskytnuté z důvodu zdravotního stavu – tj. příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu); výživné bude do příjmů domácnosti žadatele započítáno ve výši, v jaké bylo skutečně vyplaceno, tzn. že výše výživného se bude prokazovat doložením písemné dohody rodičů, příp. doložením rozhodnutí soudu; pokud druhý rodič dítěte stanovené (dohodnuté) výživné neplatí, doloží žadatel potvrzení orgánu činného v trestním řízení, že tuto skutečnost nahlásil, příp. že vymáhá splnění vyživovací povinnosti u příslušného orgánu/soudu,

•    podmínka, že žadatel nebyl v minulosti nájemcem bytu pro samoživitele (když tato kategorie je určena jako „jednorázová startovací pomoc“ samoživiteli),

•    výběr z žadatelů proběhne losováním, každý byt bude losován zvlášť s možností samoživitele vybrat si byt, o který se bude ucházet, pokud bude nabízeno více bytů pro samoživitele v daném termínu,

•    nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 let, s možností pro nájemce žádat o prodloužení maximálně pouze o 2 roky při splnění všech podmínek kladených na samoživitele jako žadatele o byt.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 471

mobil: +420 773 183 511

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.