Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2024

  • 22. listopadu 2023

Rada města Brna na dnešní schůzi projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024
a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

·         vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2024: 

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2023

Návrh rozpočtu 2024

Rozdíl

%

ZDROJE

19 814,0

20 959,5

+1 145,5

+5,8

Příjmy

17 446,4

19 614,3

+2 167,9

+12,4

Financování

  2 367,6

  1 345,2

-1 022,4

-43,2

VÝDAJE

19 814,0

20 959,5

+1 145,5

+5,8

  

·         schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2024: 

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2023

Návrh rozpočtu 2024

Rozdíl

%

ZDROJE

18 094,9

19 447,8

+1 352,9

+7,5

Příjmy

16 442,4

18 555,2

+2 112,8

+12,8

- daňové

14 283,5

16 029,7

+1 746,2

+12,2

- nedaňové

     647,9

     840,9

+193,0

+29,8

- kapitálové

     350,6

     471,1

+120,5

+34,4

- transfery

  1 160,4

  1 213,5

+53,1

+4,6

Financování

  1 652,5

     892,6

-759,9

-46,0

 

 

 

 

 

VÝDAJE

18 094,9

19 447,8

+ 1 352,9

+ 7,5

Běžné (provozní)

12 821,9

13 793,4

+ 971,5

+ 7,6

Kapitálové

  5 273,0

  5 654,4

+ 381,4

+ 7,2

 

„Návrh rozpočtu byl připravován, obdobně jako v loňském roce, v nejisté době, která je ovlivněna válečným konfliktem na Ukrajině a vysokými cenami komodit a energií. V rozpočtu se navrhuje navýšit objem provozních výdajů zejména do dopravy, sportu, sociální péče, kultury a správy městského majetku a pokrýt zasmluvněné závazky u všech probíhajících investičních akcí města Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„V návrhu rozpočtu tvoříme rezervu v objemu 500 milionů korun na vykrytí potřeb roku 2024. V rozpočtu je navržen úvěr v objemu 1,1 miliardy korun zejména k pokrytí výdajů na dvě strategické investiční akce – Janáčkovo kulturní centrum a multifunkční halu ARENA Brno,“ doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (téměř 30 %). K nejvýznamnějším akcím patří:

  • v odvětví dopravy Velký městský okruh (VMO) Tomkovo nám. / Rokytova, VMO Žabovřeská I, VMO Bauerova, parkovací dům Šumavská, rekonstrukce lávky Táborského nábřeží a příprava projektu EUROPOINT Brno – městská infrastruktura,
  • v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční hala ARENA Brno, třetí hala pro míčové sporty Vodova
    a obnova hlavní hrací plochy fotbalového stadionu na Srbské,
  • v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum,
  • v ostatních odvětvích rekonstrukce Polikliniky Zahradníkova, realizace protipovodňových opatření, přístavba a modernizace Mateřské školy Michalova a dětský hospic Dům pro Julii.

Na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je v návrhu rozpočtu vyčleněno 889 milionů korun. Z Fondu bytové výstavby bude na stavbu nebo rekonstrukce bytových domů a dostupných bytů pro seniory (dříve domy s pečovatelskou službou – DPS) použito 333 milionů korun.

Zveřejnění návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města brno.cz od 24. listopadu 2023.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna do 8. prosince 2023), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 12. prosince 2023.

Nejnovější tiskové zprávy