Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

  • 23. listopadu 2022
Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

„Rozpočet byl připravován v mimořádně nejisté době, která je ovlivněna ruskou agresí na Ukrajině, důsledky pandemie covid-19 a rostoucími cenami komodit a energií. Vysoká míra inflace sice znamená pro Brno vyšší daňové příjmy, ale současně vytváří tlak na výdajovou stranu rozpočtu, zejména na výdaje na energie, platy a finanční prostředky pro městské části,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní doporučili zastupitelům:

  • Vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2023: 

údaje
v mil. Kč

schválený
rozpočet
2022

návrh
rozpočtu
2023

rozdíl

%

ZDROJE

19 079,4

19 535,9

+456,5

+2,4

Příjmy

15 431,3

17 376,1

+1 944,8

+12,6

Financování

  3 648,1

  2 159,8

-1 488,3

-40,8

VÝDAJE

19 079,4

19 535,9

+456,5

+2,4

  

  • Schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2023:  

údaje
v mil. Kč

schválený
rozpočet
2022

návrh
rozpočtu
2023

rozdíl

%

ZDROJE

17 217,9

18 094,9

+877,0

+5,1

Příjmy

14 450,9

16 442,4

+1 991,5

+13,8

- daňové

11 709,4

14 283,5

+2 574,1

+22,0

- nedaňové

     600,1

     647,9

+47,8

+8,0

- kapitálové

     971,0

     350,6

-620,4

-63,9

- transfery

  1 170,4

  1 160,4

-10,0

-0,9

Financování

  2 767,0

  1 652,5

-1 114,5

-40,3

 

 

 

 

 

VÝDAJE

17 217,9

18 094,9

+877,0

+5,1

Běžné (provozní)

11 105,6

12 821,9

+1 716,3

+15,5

Kapitálové

  6 112,3

  5 273,0

-839,3

-13,7

 

„S přihlédnutím k nejisté situaci v oblasti vývoje cen energií bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 700 milionů Kč. Na dofinancování investičních potřeb města Brna je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 2,3 miliardy Kč, který může být během roku 2023 navýšen v závislosti na postupu přípravy výstavby významných investičních akcí města Brna,“ doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachováno, že vysoký podíl (téměř 30 procent) celkových výdajů tvoří ty kapitálové. K nejvýznamnějším akcím patří:

  • v odvětví dopravy VMO Tomkovo nám./Rokytova, VMO Žabovřeská, dokončení rekonstrukce Mendlova náměstí, prodloužení tramvajové tratě Lesná, předprostor Kounicova–Šumavská a příprava projektu EUROPOINT Brno, tedy modernizace celého železničního uzlu Brno;  
  • v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční hala, dokončení 25m bazénu na stadionu za Lužánkami a příprava sportovního areálu Anthropos;
  • v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum a Arnoldova vila (dokončení Centra dialogu a revitalizace zahrady);
  • v ostatních odvětvích rekonstrukce vodojemů na Žlutém kopci a výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou.

V příštím roce bude dokončen projekt Dostavba kanalizace v Brně II, na nějž je v této závěrečné fázi alokováno 78 milionů Kč, na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 834 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou použito téměř 260 milionů Kč.

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a na webu města www.brno.cz v termínu od 25. 11. 2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 9. 12. 2022), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 13. 12. 2022.

 

 

 

Nejnovější tiskové zprávy