Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2022

  • 16. listopadu 2021
Rada města Brna na dnešní schůzi projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

•    vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2022:

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl

%

ZDROJE

17 181,0

18 751,6

+1 570,6

+9,1

Příjmy

14 748,1

15 431,3

  +683,2

+4,6

Financování

  2 432,9

  3 320,3

  +887,4

+36,5

VÝDAJE

17 181,0

18 751,6

+1 570,6

+9,1

•    schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2022: 

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl

%

ZDROJE

15 275,8

17 217,9

+1 942,1

+12,7

Příjmy

13 767,8

14 450,9

   +683,1

+5,0

- daňové

  9 599,8

11 709,4

+2 109,6

+22,0

- nedaňové

     830,7

     600,1

    -230,6

-27,8

- kapitálové

  1 710,7

     971,0

    -739,7

-43,2

- transfery

  1 626,6

  1 170,4

    -456,2

-28,0

Financování

  1 508,0

  2 767,0

+1 259,0

+83,5

 

 

 

 

 

VÝDAJE

15 275,8

17 217,9

+1 942,1

+12,7

Běžné (provozní)

10 515,3

11 105,6

   +590,3

  +5,6

Kapitálové

  4 760,5

  6 112,3

+1 351,8

+28,4


„Změna rozpočtového určení daní pro obce a dobrý výběr daní umožňují oproti schválenému rozpočtu letošního roku výrazně navýšit návrh rozpočtu klíčových příjmů města Brna, tedy daňových výnosů. Rozpočet nedaňových příjmů na příští rok naopak klesá, nepočítá s dividendami od společností s majetkovou účastí města. Významnou část rozpočtu města Brna na příští rok tvoří příjmy z prodeje majetku. Město nepočítá s prodejem akcií Technologického parku Brno, ale prodejem nevyužívaných pozemků a budov získá téměř 1 miliardu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Příznivé plnění daní umožňuje vrátit rozpočet běžných výdajů na úroveň roku 2020 (+380 mil. Kč) a pokrýt další potřeby města a městských částí (+200 mil. Kč). „S přihlédnutím k nejisté situaci ve vývoji cen energií
a platových tarifů bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 500 milionů korun. Na dofinancování investičních potřeb města je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 3 miliardy korun,“
doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (35,5 %). K nejvýznamnějším akcím patří:

•    v odvětví dopravy prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I, VMO Tomkovo nám./Rokytova, úprava Mendlova náměstí a příprava projektu EUROPOINT Brno – městská infrastruktura,
•    v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční sportovní a kulturní centrum, atletická hala v kampusu, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, sportovní areál Anthropos a wellness na Kraví hoře,
•    v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (399 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 685 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou použito téměř 400 milionů Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 19. listopadu do 7. prosince 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace se, nad rámec povinností stanovených legislativou, uskuteční 1. prosince  v 17 h v Zastupitelském sále na Nové radnici veřejná prezentace návrhu rozpočtu. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 3. prosince 2021), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 7. prosince 2021.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy