Přeskočit na obsah

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2021

18. listopadu 2020
Rada města Brna na dnešním jednání projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

·         vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

návrh rozpočtu 2021

rozdíl

%

ZDROJE

17 905,1

16 546,4

-1 358,7

-7,6

Příjmy

15 132,2

14 708,7

- 423,5

-2,8

Financování

  2 772,9

  1 837,7

- 935,2

-33,7

VÝDAJE

17 905,1

16 546,4

-1 358,7

-7,6

·         schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

návrh rozpočtu 2021

rozdíl

%

ZDROJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Příjmy

14 075,0

13 767,8

- 307,2

-2,2

- daňové

11 804,0

  9 599,8

-2 204,2

-18,7

- nedaňové

    685,1

     830,7

+ 145,6

+21,2

- kapitálové

    590,0

  1 710,7

+1 120,7

+190,0

- transfery

    995,9

  1 626,6

+ 630,7

+63,3

Financování

  1 935,5

  1 508,0

- 427,5

-22,1

 

 

 

 

 

VÝDAJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Běžné (provozní)

11 303,6

10 515,3

- 788,3

-7,0

Kapitálové

  4 706,9

  4 760,5

+ 53,6

+1,1


Návrh rozpočtu reaguje na současnou ekonomickou situaci, která je zásadně ovlivněna pandemií nemoci covid-19. Budoucí vývoj klíčových příjmů města Brna, daňových výnosů, je tak zatížen značnou nejistotou. V návrhu rozpočtu je zahrnut i negativní dopad očekávané změny daňové legislativy ve výši 1 miliardy Kč, a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy od 1. ledna 2021,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Navržené daňové výnosy roku 2021 v objemu 9,0 miliardy Kč jsou oproti letošnímu schválenému rozpočtu nižší o 2,2 miliardy Kč, tj. téměř o 20 %.

Navrhujeme pokrýt tento pokles prodejem majetku, například stavebních pozemků za 850 milionů Kč, a prodejem akcií Technologického parku Brno. U něj odhadujeme cenu na 1,2 miliardy Kč. Více nám však řekne aktualizace posudku ceny Technologického parku, kterou si necháváme zpracovat. Úsporami běžných výdajů získáme 300 milionů Kč a snížením transferů městským částem 83 milionů Kč. Zapojením cizích zdrojů z úvěru, a to na financování investičních akcí, navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy Kč,“ přiblížila Andrea Pazderová, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (31,2 %). K nejvýznamnějším akcím patří:

- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,

- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava projektu), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, Sportovní areál Anthropos a Wellness na Kraví hoře,

- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (767 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 570 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 464,5 milionů Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách

Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 20. 11. do 8. 12. 2020.

S ohledem na stávající epidemiologická opatření se v letošním roce neuskuteční veřejná prezentace návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 4. 12. 2020), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se uskuteční 8. 12. 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

 

 

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.