Radní chtějí zvýšit zaměstnanost u ohrožených cílových skupin. Pomůže jim tematický plán - Tiskový servis

Radní chtějí zvýšit zaměstnanost u ohrožených cílových skupin. Pomůže jim tematický plán

  • 11. května 2020
  • 3 minuty čtení

Nový Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně pro roky 2020–2022 navrhli radní schválit zastupitelstvu města. Zastupitelé se budou také zabývat posouzením projektu „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“, který s akčním plánem úzce souvisí. Řešit se tak budou mimo jiné i dopady opatření souvisejících s nouzovým stavem.

Hlavním cílem tematického akčního plánu je rozšíření a podpora aktivit, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti na území města Brna u ohrožených cílových skupin. „Těmi jsou zejména lidé nad 50 let, osoby zdravotně postižené, mladí dospělí opouštějící ústavní péči, lidi s potřebou sladit zaměstnání s péčí o rodinu, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkým vzděláním nebo ti, kteří se ocitnou ve stavu nezaměstnanosti v souvislosti s dopady opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Ta totiž mohou vyvolat silnou ekonomickou krizi. Souhrnně se jedná o osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Zajištění a podpora stabilního finančního příjmu domácností patří z mého pohledu k základním předpokladům funkční sociální politiky města,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Financování aktivit vycházejících z tematického akčního plánu bude na úrovni Magistrátu města Brna zajištěno prostřednictvím projektu „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“. Ten se opírá zejména o čtyři základní kroky k naplnění svých cílů. Jde o poradenskou činnost pro zvýšení zaměstnanosti, která se primárně bude orientovat na pracovní a kariérové poradenství. Dále vzdělávací kurzy a podpůrné rozvojové aktivity, které se zaměří na rozvoj pracovních a sociálních dovedností tak, aby se zvýšily kompetence pro vstup na trh práce. Vzniknou i tréninková pracovní místa s podporou mentora na pracovišti. Ta umožní cílovým skupinám lidí vybudovat si pracovní morálku, bez níž by si jen těžko udrželi zaměstnání. „Předpokládá se zřizování tréninkových pracovních míst na úrovni městských firem, příspěvkových organizací či přímo Magistrátu města Brna,“ upřesnil náměstek primátorky Robert Kerndl. Posledním bodem tematického akčního plánu je další rozvoj existující Lokální sítě zaměstnanosti. V jejím rámci město Brno postupně vytváří funkční aktivní systém spolupráce institucí (jedná se například o Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Vodní sklo, a. s., Uxa, s. r. o. – slévárna, COMMSCOPE, s. r. o., SAKO Brno, Veletrhy Brno, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, MYJÓMI družstvo invalidů a další) nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna.

 „Celkové náklady se předpokládají ve výši 6 000 000 Kč. Očekávaná výše dotace činí 5 700 000 Kč, tedy 95 % z celkových způsobilých nákladů. Spolufinancování projektu z rozpočtu města Brna tvoří 300 000 Kč, což je 5 % z celkových způsobilých výdajů,“ vysvětlil Robert Kerndl. Realizace projektu je plánovaná na leden 2021 – červen 2022.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Další články z rubriky