Přeskočit na obsah

Rada města Brna schválila první balíček pomoci subjektům postiženým pandemií. Na podporu kultury a podnikání je určeno přibližně dvacet šest miliónů

17. dubna 2020

Balíček prvních šesti opatření, která mají ekonomicky pomoci oborům zasaženým nouzovým stavem vyhlášeným v souvislostí s pandemií koronaviru, dnes projednala Rada města Brna. Celková výše podpory je zatím naplánována na šestadvacet miliónů korun, další – již dříve schválené – prostředky budou moci příjemci dotací využít na úhradu na pokrytí nákladů a ztrát v souvislosti s aktuální situací.

Zcela plošná podpora všech subjektů, kterých se jakkoliv dotkla nynější situace, není bohužel v ekonomických možnostech města. Jsme přesvědčeni, že primárně musí pomoci stát. Nicméně jsme byli již schopni definovat první oblasti, kterým umíme v tuto chvíli systémově pomoci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Žijící centrum plné kaváren a restaurací je jednou z vizitek Brna. A posezení na restaurační zahrádce patří také ke koloritu městských částí. „Nemůžeme zasahovat do nájemních vztahů mezi soukromými subjekty, proto volíme jinou formu podpory. Požádáme městské části, aby všem provozovatelům gastro provozoven plošně prominuly místní poplatek za umístění restauračních zahrádek. Tento krok učiní jednotlivé úřady městských částí, protože ty jsou správci tohoto poplatku. Město je připraveno jim stoprocentně kompenzovat ušlý příjem,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková. Z úrovně města Brna půjde o částku cca 6 miliónů korun.

Dalším krokem je schválení záměru úplného nebo částečného odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor, staveb a některých pozemků (např. sloužících jako sportoviště, výcvikové plochy autoškol) ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených městským částem. „Nájemné jsme připraveni odpouštět nebo snižovat za období od 12. března letošního roku do dne uvedeného v žádosti konkrétního nájemce jako den, kdy přestal být významně omezen ve své činnosti. Předpokládám, že se bude zpravidla jednat o den, kdy dle příslušných opatření orgánů veřejné moci skončilo významné omezení dané činnosti,“ popsala Markéta Vaňková a upozornila i na očekávaný objem finančních prostředků: „Předpokládáme, že takto promineme nájemné v celkové výši maximálně 12 miliónů korun, definitivní rozhodnutí bude příslušet Zastupitelstvu města Brna.“ Odpuštění nájemného bude realizováno pouze do té výše, která nebude kryta případnou kompenzací ze strany státu.

Brno také pomůže příjemcům dotací z městského rozpočtu. „V případech, u nichž to bude možné, nabídneme změnu, a především rozšíření účelů poskytnutých peněz. Dotace tak půjde výjimečně využít i na možné pokrytí nákladů na provoz a vzniklé ztráty v souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Pokud by tuto formu pomoci nebylo možné vyřešit dodatkem ke smlouvě, budeme s každým subjektem hledat individuální řešení tak, aby původně alokované peníze mohl řádně využít,“ doplnil informace náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Celoročně by nově měla fungovat, za finančního přispění města 3 milióny korun, virtuální platforma Regionální hospodářské komory Brno Kontakt-Kontrakt, která je každoročně hojně využívána v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu a na jejímž základě dochází k přímému propojování firem a organizaci schůzek. „Vznikne tak nástroj kontinuálního virtuálního tržiště určeného pro všechny OSVČ, malé a střední podniky v regionu, který bude dále doplněn o asistenční služby poskytované Regionální hospodářskou komorou Brno. Využití platformy bude zdarma,“ popsal náměstek Tomáš Koláčný. „Snažíme se tak o rychlé nastartování trhu, nastolení přerušených nebo nastavení nových dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ připomněla Markéta Vaňková.

Pomoci se také dočkají místní firmy, které chtějí vstupovat na zahraniční trhy. „Schválili jsme záměr projektu certifikačních voucherů. Jednou z významných překážek, se kterou se české firmy při uvádění svých výrobků na zahraniční trh totiž potýkají, je nutnost doložení certifikátu od akreditované zkušebny potvrzující, že produkt splňuje všechny požadavky na tento druh výrobku kladené technickými či jinými normami. Tímto krokem jim proces usnadníme,“ deklarovala primátorka města Brna Markéta Vaňková. A smysl projektu představil její náměstek Tomáš Koláčný: „Cílem projektu je podpořit malé a střední podniky v Brně a Jihomoravském kraji působící v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

Rada města dnes schválila i Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. „Jde o program, který má zajistit pomoc zejména pro ty subjekty a pokrýt ty náklady, které nejsou saturovány v rámci dotačních programů ministerstev a vlády spjatých s šířením pandemie COVID-19 a jsou prokazatelně doložitelné jako nouzový nezbytný náklad, který vznikl žadatelům při pozastavení jejich činnosti,“ řekl radní pro oblast kultury Marek Fišer a upozornil: „Návrhy dalších opatření pro podporu spíše větších nezřizovaných kulturních subjektů, na které se nevztahuje podpora ze strany státu, připravuje Odbor kultury. Následně budou předloženy k projednání v samosprávných orgánech města.“ Jedná se o nástavbu nad rámec dotačních titulů v oblasti kultury, nejde tedy o program, který by je měl suplovat či překrývat. Je koncipován jako rychlá pomoc pro subjekty, která zároveň bude administrativně co nejjednodušší pro úřad, ale hlavně pro samotné žadatele. „Dotace budou poskytovány právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím se sídlem na území města Brna a poskytujícím kulturní služby na území města Brna po dobu minimálně jednoho roku ke dni podání žádosti. Žadatelé mohou obdržet maximálně 50 tisíc korun,“ řekla primátorka Markéta Vaňková. Celkově se na tento dotační program počítá s částkou do 5 miliónů korun.

Město Brno také již dříve rozhodlo o kompenzaci soukromým předškolním zařízením, tedy například soukromým mateřským školám a dětským skupinám, které byly uzavřeny nařízením města. V případě mateřských škol půjde o kompenzaci v maximální výši 1600,-Kč na jedno dítě za měsíc. Se stejnou částkou počítá město u soukromých dětských skupin. Podpora města bude pouze v tom případě, pokud soukromé mateřské školy a dětské skupiny vrátí nebo nevyberou školné či příspěvky v dětských skupinách,“ doplnil dnešní informace náměstek primátorky Petr Hladík.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.