Přístup mladých lidí a seniorů k obecnímu bydlení se zjednoduší - Tiskový servis

Přístup mladých lidí a seniorů k obecnímu bydlení se zjednoduší

  • 05. září 2023
  • 4 minuty čtení

Srozumitelnější podmínky a díky tomu hladší průběh obsazování obecních bytů si Brno slibuje od změny pravidel jejich pronájmu, kterou dnes odsouhlasili městští zastupitelé a zastupitelky. Novinky se týkají bydlení pro seniory a startovacích bytů pro mladé páry a rodiny.

Dostupné byty pro seniory

Dosavadní kategorie „byty v domech s pečovatelskou službou“ se mění na příznačnější „dostupné byty pro seniory“.

„Podstatné je, že pro současné nájemníky těchto bytů ani pro ty, kdo na ně čekají v pořadníku, se nic nemění. Důležitá změna je to hlavně proto, že aktuální název byl zavádějící a řada lidí si pod ním vcelku logicky představovala, že jde o byty se sjednanou pečovatelskou službou. Pak je buď překvapilo, že si tuto službu musejí sjednat sami nad rámec nájmu, nebo naopak když na ně přišla řada v pořadníku, byt odmítali, že na tom ještě přece nejsou tak špatně,“ uvedla náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení
a správy majetku Karin Podivinská.
„Dostupné byty pro seniory lépe vystihují podstatu: nabídnout starším lidem důstojné bydlení s nepřehnanou metráží a tím pádem s menšími náklady,“ dodala.

Brno v tuto chvíli disponuje 1 048 těmito byty (v tomto čísle jsou zahrnuty i čerstvě dokončené byty na Bedřichovické ve Slatině, které v září čeká kolaudace). V pořadníku na ně čeká zhruba 400 lidí. Pořadník vychází z kritérií popsaných níže a minimálně jednou ročně jeho aktualizaci schvalují radní. O seniorské bydlení mohou požádat lidé, kteří mají trvalé bydliště v Brně, požívají starobní důchod, nevlastní dům nebo byt ani nejsou jeho nájemci (pokud neprokážou, že vzhledem k jejich finanční nebo sociální situaci či zdravotnímu stavu je nevyhovující).

Startovací byty

Speciální kategorie bytů určená pro mladé páry a rodiny byla vytvořena za účelem dát mladým lidem šanci získat na několik let byt za snížené nájemné a mít tak prostor ušetřit peníze na další bydlení. Byty se takto pronajímaly na tři roky s možností dvouletého prodloužení.

„Toto pravidlo měníme směrem k větší stabilizaci mladých. Nově bude platit, že pokud během doby nájmu nevyvstanou s nájemníky žádné problémy, budou ve startovacím bytě moci zůstat jako v běžném obecním. Věříme, že se díky tomu budou v Brně moct trvale zabydlet mladé rodiny, pro něž jsou ceny hypoték a pořízení nemovitosti nedostupné,“ vysvětlila Karin Podivinská.

Za nových podmínek město nabídne 14 startovacích bytů už během několika dní. Zájemci najdou informace na webu bydleni.brno.cz. Celkem má Brno aktuálně 170 startovacích bytů.

Poslední změna v pravidlech pronájmu bytů se týká ukrajinských uprchlíků a uprchlic, kteří sice nemají v České republice trvalý pobyt, ale byla jim poskytnuta tzv. dočasná ochrana. Tato změna jim dovoluje ucházet se o byty ve správě města nebo městských částí spolu s lidmi z České republiky, s nimiž budou posuzováni dle stejných kritérií. Pokud budou vybráni jako nejvhodnější nájemci, smlouva s nimi bude uzavřena pouze na dobu určitou, limitovanou dobou trvání režimu dočasné ochrany.

Kritéria města Brna pro pronájem dostupných bytů pro seniory

dle čl. 4 odst. 1 Statutu dostupného bydlení pro seniory, který je přílohou č. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

1. uvolnění bytu žadatelem:

-          v majetku statutárního města Brna nebo jím zřízené organizace či společnosti               5 bodů

-          ve sdíleném bydlení v majetku statutárního města Brna                                                 3 body

-          v majetku jiné právnické či fyzické osoby či bydlení poskytované v rámci sociální služby (chráněné bydlení apod.)                                                                                                            1 bod

 

2. délka doby podání žádosti o byt     1 bod za každý celý rok, který uplynul od podání žádosti (max. 5 bodů)

 

3. příjem peč. služby či jiné formy asistence žadatelem na základě smluvního vztahu        1–5 bodů

 

4. žadatel nemá v Brně rodinné příslušníky                                                                          1 bod

 

5. důvody na straně žadatele hodné zvláštního zřetele:

a) nejisté bydlení (např. výzva k vyklizení bytu, výpověď z nájmu bytu, osoby v ubytovně na dobu určitou, osoby bez domova, osoby v azylových domech, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody pro dobu po propuštění z věznice apod.)                                                                                                  3 body

b) nevyhovující bydlení (posuzováno vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele; dále také závady bytu – např. plíseň, vlhkost, havarijní stav apod.)                                                                                   3 body

c) vysoké náklady na bydlení (po odečtení nákladů na bydlení zůstává žadateli částka do výše 1,5 násobku živ. minima)                                                                                                                  3 body

d) žadatel významně přispěl k rozvoji města či státu (držitel Ceny města Brna, válečný veterán, umělec, oceňovaný sportovec či pracovník aj.)                                                                           2 body

e) prokazatelné domácí násilí, prokazatelné problematické soužití v domě (doložené např. rozhodnutími či zprávami Policie ČR, soudů, orgánů sociální péče apod.)                                                2 body

V případě rovnosti bodů bude o pořadí žadatelů rozhodovat dřívější datum podání žádosti.

Tato kritéria schválená na R9/045. schůzi Rady města Brna dne 30. 8. 2023 nabývají účinnosti ke dni schválení změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna předkládané na Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 5. 9. 2023. Touto změnou se do pravidel včlení nová příloha č. 4 s názvem Statut dostupného bydlení pro seniory.

Další články z rubriky