Přeskočit na obsah

Přes 87 milionů korun vybraných za rezidentní parkování půjde prostřednictvím Fondu mobility na výstavbu nových parkovacích kapacit

03. listopadu 2021

Finanční prostředky vybrané převážně formou poplatků za rezidentní parkování budou využity hlavně na přípravu a výstavbu nových parkovacích kapacit. Celkem 87 854 000 korun, které jsou nyní ve Fondu mobility, půjde na 9 projektů. Celkem vznikne přes 400 parkovacích stání, dojde také k úpravě části cyklostezky a k výstavbě dětského dopravního hřiště. Dnes s tímto postupem souhlasili radní, finální rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Brna.

„Peníze, které vybírá město za rezidentní parkování, za přestupky související s tímto režimem a s neoprávněnými vjezdy do centra, jdou do Fondu mobility. Ten byl městem založen s cílem finančně podporovat zlepšení bezpečnosti silniční dopravy, opatření pro cyklistickou dopravu či výstavbu nových parkovacích kapacit. Dnes jsme tedy v souladu s účelem fondu určili 9 projektů, na které by mělo jít přes 87 milionů korun,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl a představil konkrétní plány: „Jedná se o parkovací místa na Purkyňově, parkoviště na ulicích Labská, Kyjevská, Gabriely Preissové a Řezáčova, nové parkování K+R na Veslařské a s ním související úpravu přilehlé cyklostezky, P+R u hotelu Voroněž, úpravu vnitrobloku na Bakalově nábřeží a vybudování dětského dopravního hřiště v Černovicích. S ohledem na požadavky Komise Fondu mobily bude u projektů, kde to půjde, dán důraz na modrozelenou infrastrukturu.“

V případě, že Zastupitelstvo města Brna využití financí z Fondu mobility potvrdí, návrh se promítne v rozpočtu na rok 2022, který se bude schvalovat v prosinci. „Považuji za důležité zdůraznit, že peníze nejsou určeny na přípravu, ale přímo na realizaci projektů. Pokud tedy nenastanou nějaké nepředvídatelné komplikace, tak by mělo být vše hotovo v příštím roce,“ doplnil radní Petr Kratochvíl.

O zřízení účelového peněžního Fondu mobility k 1. 1. 2019 rozhodlo Zastupitelstva města Brna v září 2018. Fond vznikl především s cílem účelného a efektivního využití finančních prostředků vybraných v souvislosti s regulací parkování nebo jinými dopravními opatřeními. Mezi financované projekty spojené s parkováním má patřit výstavba parkovacích domů a ploch, parkovacích a odstavných stání nebo parkovišť typu P+R. Dále má fond sloužit k pokrytí výdajů na realizaci opatření z oblasti dopravy. Jedná se zejména o tyto oblasti: bezpečné přechody pro chodce, cyklistická opatření, bezpečná cesta do školy, K+R u školských zařízení, bezbariérová řešení, kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšení přístupnosti zastávek MHD, elektromobilita a další. Jedním z hlavních zdrojů Fondu mobility jsou příjmy z užívání místních komunikací zpoplatněných v souladu s nařízeními schvalovanými Radou města Brna. Sem spadají veškeré příjmy z parkovacích oprávnění (rezidentní, abonentní, návštěvnické) a vybrané za přestupky související s tímto režimem a s neoprávněnými vjezdy do centra.

PROJEKTY NAVRHOVANÉ NA FINANCOVÁNÍ Z FONDU MOBILITY

Parkovací místa Purkyňova
Současný stav infrastruktury nemá dostatečné kapacity parkovacích míst. Návrh umožní parkování 16 osobním vozidlům. Parkovací stání budou v režimu rezidentního parkování. Projekt připravila městská část Královo Pole.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 4 000 000 Kč

Parkoviště na ulici Labská
Městská část Brno – Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání již dlouhodobě. V dané lokalitě je poptávka po parkovacích stáních zvýšena i návštěvníky města, kteří při své cestě do Brna této oblasti využívají k odstavení vozidla s následným přestupem na MHD. Poptávka po parkovacích místech bude zvýšena i realizací dalších oblastí s rezidentním parkováním v Brně. Navržené parkoviště má kapacitu 126 parkovacích stání včetně 6 míst pro ZTP. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště chodníky ke stávajícím přístupovým chodníkům ve směru zastávky MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 21 060 000 Kč

Parkoviště na ulici Kyjevská
Městská část Brno – Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání již dlouhodobě. V dané lokalitě je poptávka po parkovacích stáních zvýšena i návštěvníky města, kteří při své cestě do Brna této oblasti využívají k odstavení vozidla s následným přestupem na MHD. Poptávka po parkovacích místech bude zvýšena i realizací dalších oblastí s rezidentním parkováním v Brně. Navržené parkoviště má kapacitu 133 parkovacích stání včetně 6 míst pro ZTP. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště chodníky ke stávajícím přístupovým chodníkům ve směru zastávky MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 14 820 000 Kč

Parkoviště Gabriely Preissové
Zamýšlené nové parkovací stání se nachází na ul. Gabriely Preissové a na ul. Sabinova v katastru MČ Brno-Žabovřesky. Jedná se o zastavěnou oblast, kde jsou maximálně zastoupeny plochy určené k bydlení a chybí možnost parkování. V blízkosti navrhovaných parkovacích ploch pro parkování se nachází mateřská škola, která má vstup do objektu z obou těchto ulic. Vybudováním těch nových se sníží poptávka po parkovacích místech v této lokalitě. Využití a obslužnost tohoto území se nemění, dojde pouze k navýšení legálních ploch pro dopravu v klidu. Na parkovišti ulice Gabriely Preissové vznikne 14 parkovacích stání. Na parkovišti ulice Sabinova vznikne 9 parkovacích míst.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 3 800 000 Kč

Parkoviště Řezáčova
V nové bytové zástavbě v severní části MČ Brno-Komín je trvalý nedostatek parkovacích míst. Prodloužením trolejbusové trati linky č. 36 byla opuštěna původní trolejbusová smyčka, která vytvářela malý kruhový objezd bez většího významu. Jeho zrušením tak vznikla možnost rozšířit kapacitu přilehlého parkoviště z původních cca 34 parkovacích míst na 62 včetně 4 parkovacích míst pro imobilní občany.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 14 900 000 Kč včetně DPH

K+R Veslařská včetně úpravy cyklostezky
Projekt je situován na ulici Veslařská v intravilánu městské části Brno-Jundrov. Ulice Veslařská je místní komunikace o šířce 7 metrů. Podél komunikace vede cyklostezka, která se v místě přechodu pro chodce odklání směrem k řece Svratce. Účelem stavby je vybudování tří nových míst K+R a přemístění přechodu pro chodce ke zvýšení komfortu a bezpečnosti dětí navštěvujících ZŠ a MŠ.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 2 274 000 Kč

P+R Voroněž
Projekt P+R Voroněž řeší vybudování nových závorových systémů pro parkoviště na ulici Křížkovského ve městě Brně. Konkrétně se jedná o parkoviště pro osobní automobily přiléhající k hotelu Voroněž II a dále o úpravu vodorovného a svislého dopravního značení a zavedení části stání do rezidentního režimu. Dále jde o parkoviště pro osobní automobily a parkoviště pro autobusy naproti 4. bráně BVV na ulici Křížkovského.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 2 000 000 Kč

Úprava vnitrobloku Bakalovo nábřeží
Vnitroblok na ulici Bakalovo nábřeží vykazuje velké množství negativních aspektů, většina z nich se týká dopravy. Špatná organizace dopravy se projevuje zejména v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do místní ZŠ. Nevyhovující je také řešení dopravy v klidu, kdy jsou pro parkování využívány i plochy mimo vyhrazená místa. To vše má negativní vliv na vnímání kvality veřejného prostoru. Úpravou dojde k legalizaci parkovacích míst, což přinese pohodlnější a bezpečnější využití prostoru vnitrobloku a zároveň zachová současné prostorové uspořádání ploch. Celkem se jedná o 72 parkovacích míst (z toho 4 místa pro OZP, 2 místa pro motocykly).
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 15 000 000 Kč

Dětské dopravní hřiště Černovice
V Brně jsou v současnosti tři dětská dopravní hřiště, která se nacházejí na západě města. Proto byla provedena vyhledávácí studie a jako vhodná lokalita byla nalezena plocha před Novou Mosilanou v MČ Brno-Černovice. Dané hřiště bude sousedit s lesoparkem a bude se nacházet mimo obytnou zástavbu, ale v její blízkosti. Je zde dobrá dopravní obslužnost. Budova zázemí je navržena jako kontejnerová stavba s možnou realizací po částech s pochozí střešní terasou a extenzivní zelenou střechou. Součástí je vnitřní a venkovní učebna, šatna, toalety a sklad dopravních prostředků.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 10 000 000 Kč

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.