Přeskočit na obsah

Pokud Automotodrom Brno, a. s., neustoupí ze svých požadavků, bude muset Spolek pro GP ČR Brno podniknout kroky k zahájení insolvenčního řízení

13. ledna 2021
Spolek pro GP ČR Brno aktuálně nemůže vypořádat všechny závazky plynoucí z uspořádání závodů série MotoGP v Brně v roce 2020 a jejich zrušení v roce 2021, pokud bude Automotodrom Brno, a. s., trvat na svých sporných požadavcích, tedy na úhradě neobjednaných oprav a nájemného za závod, který se nepojede. Čas na dohodu je do 18. ledna. Jestliže k ní nedojde, tak Zastupitelstvo města Brna na nejbližším zasedání, které je svoláno na 19. ledna, projedná dnešní doporučení Rady města Brna, aby souhlasilo s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany výkonného výboru Spolku pro GP ČR Brno. Důvodem je, že Spolek musí dodržet povinnosti dané zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky, které má k dispozici, jsou plně dostačující pro úhradu zalistovacího poplatku za ročník 2020 i na vrácení peněz všem držitelům vstupenek, ale i na platbu společnosti Automotodrom Brno, a. s., která by představovala přiměřené odstupné a pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním jiného nájemce okruhu v původně plánovaném termínu konání závodů.

Spolek pro GP ČR Brno jako pořadatel Grand Prix České republiky dokázal za velmi komplikovaných podmínek způsobených celosvětovou pandemií nemoci covid-19 a souvisejícími ekonomickými restrikcemi zajistit odjetí závodů v roce 2020 alespoň bez diváků a podařilo se mu dohodnout s promotérem světové série MotoGP na ukončení spolupráce pro letošní rok, aniž by to pro něj znamenalo neřešitelnou ekonomickou zátěž, protože Dorna Sports, S.L., nepožaduje za nerealizovaný ročník 2021 platbu zalistovacího poplatku.

Adekvátní dohodu se však nepodařilo vyjednat s pronajímatelem Masarykova okruhu, tedy se společností Automotodrom Brno, a. s. Z materiálů, které byly předloženy Radě města Brna a které budou mít k dispozici i zastupitelé, vyplývá, že Automotodrom Brno, a. s., uplatňuje vůči Spolku dvě pohledávky. Společnost vznesla požadavky na úhradu částky představující náklady z titulu údržby, oprav, změn a požadavků souvisejících s konáním Mistrovství světa závodů silničních motocyklů v období let 2016–2019 ve výši 22 286 258 Kč a nájemného za využití Masarykova okruhu v letošním roce ve výši 27 219 279 Kč, v součtu se tedy jedná o 49 505 537 Kč bez DPH (59 901 699,77 Kč vč. DPH). Po jednání na začátku ledna došlo ke snížení nároků – je požadováno uhrazení částky 25 000 000 Kč bez DPH (30 250 000 Kč vč. DPH) a převod 5 % akcií společnosti Automotodrom Brno, a. s., které od něj v minulosti město Brno bezúplatně nabylo, spolku Automotoklub Masarykův okruh v likvidaci či určené třetí osobě.

Ve vztahu k nákladům týkajícím se údržby, oprav, změn a požadavků souvisejících s konáním Mistrovství světa závodů silničních motocyklů v období 2016–2019 Spolek ještě naposledy upozorňuje, že dle Smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání je povinen svým jménem a svým nákladem v průběhu dohodnutého období udržovat předmět nájmu ve stavu, aby mohl sloužit sjednanému účelu, kdy nemá právo požadovat tyto náklady vůči společnosti Automotodrom Brno, a. s.  Z tohoto ujednání však neplyne povinnost Spolku hradit náklady Automotodromu Brno, a. s., které společnost vynaložila, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že mezi Spolkem a společností Automotodrom Brno, a. s., nebyla uzavřena žádná speciální dohoda týkající se úhrady nákladů či zajištění úpravy dráhy ze strany společnosti Automotodrom Brno, a. s., místo Spolku. Navíc je nutné upozornit na subjektivní promlčecí lhůtu v trvání 3 roky, která ve vztahu k některým požadavkům společnosti Automotodrom Brno, a. s., již uplynula.

Pokud se jedná o závazky ze smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání, tak tento smluvní vztah úzce souvisel s uzavřenou promotérskou smlouvou a dodatkem k této smlouvě se společností Dorna Sports, S. L., kterým se prodlužovalo oprávnění pořádat Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky i pro rok 2021. V návaznosti na nezařazení této akce do kalendáře FIM a dohodu s promotérem Dorna Sports, S. L., však pozbyl pronájem Masarykova okruhu pro Spolek účelu, neboť akce, pro niž byl pronajat, se v tomto roce neuskuteční.

Nabídka Spolku na vyplacení částky ve výši 5 500 000 Kč jako vypořádání smlouvy a nákladů souvisejících se zajištěním jiného nájemce okruhu v původně plánovaném termínu konání závodů MotoGP v roce 2021, což by neměl být s ohledem na mediální prohlášení zástupců společnosti Automotodrom Brno, a. s., o vytíženosti okruhu a čekací lhůtě na pronájem v řádu měsíců či let zásadní problém, tak ani po opakovaných jednáních nebyla akceptována.

V minulých letech Spolek podle platné legislativy vracel nadměrnou vyrovnávací platbu pověřovatelům závazkem služby obecného hospodářského zájmu, a nemohl tak vytvořit žádné finanční rezervy. Nemá tedy možnost uhradit požadavky společnosti Automotodrom Brno, a. s. A vzhledem k tomu, že nebude pro rok 2021 ani pověřen závazkem služby obecného hospodářského zájmu, nemá dostatek finančních prostředků na úhradu všech evidovaných závazků. Kromě požadavků Automotodromu Brno, a. s., se jedná také o platbu 1 milionu eur za ročník 2020 promotérovi série MotoGP, společnosti Dorna Sports, S.L., a dále o vrácení finančních prostředků za vstupenky divákům. Těch se na Grand Prix ČR 2020 prodalo 25 106. Poté, co bylo definitivně rozhodnuto, že se závod pojede bez diváků, přibližně třetina držitelů vstupenek již v létě 2020 využila možnost vrácení vstupného.

Ze strany statutárního města Brna přichází v úvahu pouze případné dorovnání nákladů souvisejících s konáním ročníku 2020. Úhrada dalších částek je krajně problematická, s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře a na dikci zákona o obcích, kde je v § 38 odst. 1 stanoveno: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.“

Na základě definice hrozícího úpadku dle insolvenčního zákona, podle něhož jde o hrozící úpadek tehdy,
lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků, bude tedy předložen Zastupitelstvu města Brna návrh na souhlas s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany výkonného výboru Spolku pro GP ČR Brno a řešení stávající situace Spolku tímto způsobem.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.