Na Starém Brně se chystá výstavba nového bloku, město po developerovi požaduje zelené střechy a vyřešení hluku

  • 13. října 2021
Mezi ulicemi Poříčí a Rybářská má vyrůst komplex pěti samostatných objektů. Soukromý investor v nich rozšíří prostory autodílen a přidružených provozů, které v místě fungují už nyní, a připravuje i výstavbu ubytovacích jednotek. K projektové dokumentaci své vyjádření připojilo dnes i vedení města.

Záměr posoudil Odbor územního plánování a rozvoje MMB z hlediska jeho souladu s Územním plánem města Brna včetně posouzení jeho prostorového řešení (objem, výška) a navrhovanou stavbu vyhodnotil jako přípustnou. Ve svém závazném stanovisku konstatoval, že se jedná o stavbu, která se svým objemem nijak nevymyká charakteru okolní zástavby ve stabilizovaném území, které je územím určeným k přestavbě.

„Vnímáme pozitivně, že má investor v úmyslu zachovat zdejší původní průmyslovou budovu a rekonstruovat ji. Ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení jsme dále uvedli, že požadujeme, aby na plochých střechách, pokud jsou k tomu vhodné a neslouží třeba jako světlíky nebo terasy, byla vysázena extenzivní vegetace. Aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření, musí zpracovatel dokumentace zohlednit stav všech současných i budoucích zdrojů hluku nebo vibrací a přijmout opatření k ochraně před těmito zdroji. Opatření k ochraně musí stanovit také s ohledem na již dříve umístěnou i budoucí dopravní a technickou infrastrukturu dle platné územněplánovací dokumentace,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

„Za město požadujeme, aby před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavřel s Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Díky této smlouvě vyřešíme záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dostavby vnitrobloku, nevznikne tu těch veřejných prostranství mnoho, ale přece jen se to týká například chodníku nebo sjezdu do podzemního podlaží,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy