Na funkci ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností bude vypsáno konkurzní řízení

  • 30. března 2022
Vzhledem k tomu, že řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností MVDr. Martinu Hovorkovi, Ph.D., končí k 31. 8. 2022 funkční období, rozhodla dnes Rada města Brna o jeho odvolání a vypsání konkurzního řízení na obsazení této pozice.

Brněnská zoologická zahrada změnila název koncem roku 2013 a ke dni 1. 9. 2016 byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení jako Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace. Byl tak dokončen záměr, aby se stala provozovatelem Střediska ekologické výchovy Hlídka na Špilberku a mohla plnit funkci zájmového vzdělávání a následně také žádat o dotace a granty nejen na práci s dětmi a mládeží, ale i na činnost výzkumnou a vývojovou.

„Protože je brněnská zoo školským zařízením, postupujeme podle školského zákona. Podle něj může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele vyhlásit na toto pracovní místo konkurz. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období, tedy k 31. 8. 2022. Pokud bychom tento krok neučinili, začalo by běžet další šestileté období a nedali bychom šanci i dalším uchazečům představit a obhájit koncept provozování, a především rozvoje jedné z nejnavštěvovanějších brněnských atraktivit,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl: „Pan ředitel Hovorka je ve funkci již od roku 1997.“ 

Zřizovatel reprezentovaný Radou města Brna dnes také vyhlásil konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, v souladu s příslušným ustanovením zákona o obcích a školského zákona s předpokládaným nástupem vybraného uchazeče k datu 1. 9. 2022.

Současně také byla jmenována konkurzní komise ve složení:
• Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky – předseda komise
• Ing. David Grund, radní města Brna
• Bc. Vladimíra Jakubčíková – členka určená Krajským úřadem Jihomoravského kraje
• PhDr. Irena Čechová – odbornice v oblasti státní správy – členka určená Českou školní inspekcí
• Ing. Milan Appel – odborník v oblasti organizace a řízení ve školství – člen určený Českou školní inspekcí
• PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. – školní inspektorka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce
• Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB – zástupce zřizovatele s hlasem poradním
• prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., prezident České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• MVDr. Přemysl Rabas, ředitel a předseda představenstva ZOO Dvůr Králové a.s., zástupce Unie českých a slovenských zoologických zahrad – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Ing. Stanislav Koukal, ředitel Regionálního pracoviště Jižní Morava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Marek Mencl, ředitel společnosti Pábení s.r.o. – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním


Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 162 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy