Na aktualizaci SECAP získalo město dotaci

  • 03. listopadu 2021
Město aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Pokračuje tak ve snaze snížit do roku 2030 emise CO? o 40 %. Na jaře letošního roku požádalo Brno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a nyní bylo seznámeno s výsledkem.

„Před čtyřmi lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl zastupiteli schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO?. Některá opatření ze SECAP jsme již provedli, jsou jimi například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení nebo energetický management v městských budovách. Nyní dokument aktualizujeme a těší mě, že jsme na tuto činnost získali dotaci ve výši 1,137 milionu Kč,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace náleží Zastupitelstvu města Brna. To se bude touto tematikou zabývat na svém příštím zasedání.

„SECAP se zaměřuje na různé sektory, od obecního přes terciární a dopravní až po veřejné osvětlení. Plány v něm obsažené mají za cíl dosáhnout našeho závazku a snížit emise CO? do roku 2030 o 40 %. Pro následující programové období máme v plánu pokračovat s osvětovou činností s cílem oslovit co nejvíce spoluobčanů, aby se k těmto snahám města přidali. Co se týče dalších adaptačních opatření, připravujeme realizaci protipovodňových opatření, výstavbu akumulačních nádrží na vodu a pokračují také práce na obnově a sázení zeleně. Zásadní však bude pokračovat v nastaveném trendu rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie, kdy město Brno zahájilo budování fotovoltaických elektráren na střechách budov ve svém majetku. Během pěti let tak vznikne instalovaný výkon 40 MWp. Dále na SAKU finišujeme s přípravou výstavby třetí spalovenské linky na energetické využití odpadů, dokončujeme výměnu parovodů za horkovody, pokračujeme v instalaci LED veřejného osvětlení, ekologizujeme vozový park MHD a v neposlední řadě díky několika tzv. ekodotacím hodláme nadále podporovat projekty brněnské veřejnosti, které městu v naplnění jeho cílů pomáhají,“ přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.  

Aktualizace SECAP je povinná a má být provedena do 4 let od přistoupení města k paktu starostů. Kromě aktualizace budou finanční prostředky využity i na organizaci Místních dnů pro klima a energii, které jsou součástí projektu. Jejich účelem je seznamovat veřejnost s tématy jako energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, změny klimatu a podobně. V letošním roce již dva projekty v této oblasti proběhly. Byla to jednak výstava o kampani Připrav Brno, instalovaná v létě na náměstí Svobody, a unikátní venkovní výstava Energie a civilizace na přelomu září a října. Zároveň jsou finanční prostředky využity také na pokrytí jednoho pracovního místa magistrátního zaměstnance, který zajišťuje aktualizaci akčního plánu, Místní dny pro klima a energii, spravuje informační web priprav.brno.cz, kde jsou mimo jiné uvedeny veškeré informace týkající se SECAP, a dále koordinuje činnosti související s tímto projektem.

Celkové výdaje na realizaci projektu „Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna" se předpokládají ve výši 2 089 540 Kč. Státní fond životního prostředí ČR uznal projektu dotaci ve výši 1 137 770 Kč.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy