Městské standardy pro veřejné osvětlení prošly změnami. Současný stav více odpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnost i komfort obyvatel

  • 13. dubna 2022
Aktualizaci dvou důležitých dokumentů dnes odsouhlasili brněnští radní. Dokumenty Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna a Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna prošly úpravou tak, aby lépe odpovídaly současným požadavkům. Stanovuje například maximální intenzitu osvětlení a specifikuje parametry stožárů veřejného osvětlení tak, aby byly bezpečné z pohledu statika.

Dokument Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna stanovuje základní podmínky pro výstavbu veřejného osvětlení. „Slouží jako předpis pro projektanty, stavebníky a zhotovitele, pro návrh projektové dokumentace apod. Jeho cílem je zejména definovat postup výstavby a použitý materiál tak, aby byl kompatibilní se stávajícím osvětlením a aby se minimalizovaly problémy s připojením nového osvětlení. V případě přeložek je pak cílem zajistit jednotnost postupů při provádění prací. V současné době platí verze schválená v roce 2017. My jsme nyní aktualizovali technické normy a na základě měření statiky a po konzultaci s výrobci stožárů byly nově také stanoveny minimální tloušťky stěn a průměry trubek u jednotlivých typů stožárů veřejného osvětlení,“ objasnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Druhý dokument, který prošel úpravami, se nazývá Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení. Ten stanovuje podmínky a požadavky na výběr svítidel pro veřejné osvětlení v rámci města. Cílem je, aby osvětlení bylo provozováno hospodárně s minimální energetickou náročností, ale zároveň aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost v dopravě i bezpečí osob a majetku. V dokumentu se například upřesnily požadované technické parametry osvětlení. „Řešili jsme nejenom minimální, ale také maximální osvětlenost jednotlivých komunikací, rovnoměrnost osvětlení nebo omezení oslnění řidičů a chodců. Změnou je i stanovení maximální intenzity světla na fasádách budov, zejména po 22. hodině. Snažíme se minimalizovat rušivé světlo. Úprava standardů pro veřejné osvětlení je součástí omezování světelného smogu,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Rada města Brna také dnes schválila pravidelné úpravy obou dokumentů. Městské standardy pro veřejné osvětlení budou aktualizovány vždy po pěti letech, Doporučená svítidla pak po třech. Cílem zmíněných dokumentů je eliminace rušivého světla. Aktualizované standardy odpovídají současnému poznání v oblasti veřejného osvětlení a napomohou zajistit budování moderního a kvalitního osvětlení, které bude bezpečné a zároveň šetrné k životnímu prostředí a zdraví občanů.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy