Přeskočit na obsah

Město se vyjádřilo k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k revitalizaci části areálu Obora. Má dvě podmínky

21. července 2021
Rada města Brna dnes posuzovala předložený záměr kompletní modernizace, revitalizace a přestavby stávajícího rekreačního areálu Autokempu Obora, který se nachází při ulici Rakovecká v Brně-Bystrci. Jedná se o umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně-rekreačního centra.

Výsledkem je vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Revitalizace areálu Obora – rekreační resort. „Město investorovi stanovilo dvě podmínky. Požaduje, aby před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavřel se statutárním městem Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. A dále aby navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy bylo odsouhlaseno příslušným dotčeným orgánem, kterým je Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Plán revitalizace celého areálu velmi oceňuji. Brněnská přehrada je atraktivní rekreační lokalitou a jakékoliv zlepšení služeb pro návštěvníky města vítám.“

Posuzován byl záměr umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně–rekreačního centra. Konkrétně jde o objekt recepce a správy areálu, dále o společenský objekt navržený jako přízemní s plochou střechou a 22 rekreačních objektů – většinou jde o samostatně stojící nepodsklepené jednopodlažní stavby, pět z nich má garáž. Všechny mají navržené ploché vegetační střechy. Dešťové vody z komunikací a parkovacích ploch se budou zasakovat do průlehů. Dešťové vody ze střech jednotlivých objektů budou svedeny do akumulačních nádrží a budou využívány k zavlažování zatravněných ploch v areálu. Rekreační areál bude dopravně napojený stávajícím sjezdem z hlavní komunikace v ulici Rakovecká. Součástí návrhu je umístění technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování nových studní, areálového rozvodu vody, areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace, akumulační nádrže, vsakovacího objektu, areálového rozvodu nízkého napětí, vedení venkovního osvětlení a slaboproudu. Splaškové vody budou svedeny do nově navržené samostatné žumpy, která bude pravidelně vyvážena. Návrh dále obsahuje přípojku splaškové kanalizace pro obě etapy revitalizace areálu Obora (tedy hotel a resort), výhledově budovanou podle platných územně plánovacích podkladů, která bude zaústěna do řadu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Rakovecká. Navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy je tedy řešením dočasným. Stávající autobusová zastávka a navrhovaná cyklistická stezka podél ulice Rakovecká nejsou návrhem dotčeny.

„Navrhovaná stavba je umístěná na pozemcích nacházejících se podél ulice Rakovecká v katastrálním území Bystrc. Z hlediska Územního plánu města Brna jsou pozemky součástí plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha rekreační zeleně a plochy komunikací a prostranství místního významu. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

VIZUALIZACE: PROAM ARCHITEKTI

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.