Přeskočit na obsah

Město se vyjádřilo k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k revitalizaci části areálu Obora. Má dvě podmínky

21. července 2021

Rada města Brna dnes posuzovala předložený záměr kompletní modernizace, revitalizace a přestavby stávajícího rekreačního areálu Autokempu Obora, který se nachází při ulici Rakovecká v Brně-Bystrci. Jedná se o umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně-rekreačního centra.

Výsledkem je vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Revitalizace areálu Obora – rekreační resort. „Město investorovi stanovilo dvě podmínky. Požaduje, aby před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavřel se statutárním městem Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. A dále aby navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy bylo odsouhlaseno příslušným dotčeným orgánem, kterým je Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Plán revitalizace celého areálu velmi oceňuji. Brněnská přehrada je atraktivní rekreační lokalitou a jakékoliv zlepšení služeb pro návštěvníky města vítám.“

Posuzován byl záměr umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně–rekreačního centra. Konkrétně jde o objekt recepce a správy areálu, dále o společenský objekt navržený jako přízemní s plochou střechou a 22 rekreačních objektů – většinou jde o samostatně stojící nepodsklepené jednopodlažní stavby, pět z nich má garáž. Všechny mají navržené ploché vegetační střechy. Dešťové vody z komunikací a parkovacích ploch se budou zasakovat do průlehů. Dešťové vody ze střech jednotlivých objektů budou svedeny do akumulačních nádrží a budou využívány k zavlažování zatravněných ploch v areálu. Rekreační areál bude dopravně napojený stávajícím sjezdem z hlavní komunikace v ulici Rakovecká. Součástí návrhu je umístění technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování nových studní, areálového rozvodu vody, areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace, akumulační nádrže, vsakovacího objektu, areálového rozvodu nízkého napětí, vedení venkovního osvětlení a slaboproudu. Splaškové vody budou svedeny do nově navržené samostatné žumpy, která bude pravidelně vyvážena. Návrh dále obsahuje přípojku splaškové kanalizace pro obě etapy revitalizace areálu Obora (tedy hotel a resort), výhledově budovanou podle platných územně plánovacích podkladů, která bude zaústěna do řadu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Rakovecká. Navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy je tedy řešením dočasným. Stávající autobusová zastávka a navrhovaná cyklistická stezka podél ulice Rakovecká nejsou návrhem dotčeny.

„Navrhovaná stavba je umístěná na pozemcích nacházejících se podél ulice Rakovecká v katastrálním území Bystrc. Z hlediska Územního plánu města Brna jsou pozemky součástí plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha rekreační zeleně a plochy komunikací a prostranství místního významu. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

VIZUALIZACE: PROAM ARCHITEKTI

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.