Město se vyjádřilo k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k revitalizaci části areálu Obora. Má dvě podmínky - Tiskový servis

Město se vyjádřilo k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k revitalizaci části areálu Obora. Má dvě podmínky

  • 21. července 2021
  • 3 minuty čtení

Rada města Brna dnes posuzovala předložený záměr kompletní modernizace, revitalizace a přestavby stávajícího rekreačního areálu Autokempu Obora, který se nachází při ulici Rakovecká v Brně-Bystrci. Jedná se o umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně-rekreačního centra.

Výsledkem je vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Revitalizace areálu Obora – rekreační resort. „Město investorovi stanovilo dvě podmínky. Požaduje, aby před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavřel se statutárním městem Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. A dále aby navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy bylo odsouhlaseno příslušným dotčeným orgánem, kterým je Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Plán revitalizace celého areálu velmi oceňuji. Brněnská přehrada je atraktivní rekreační lokalitou a jakékoliv zlepšení služeb pro návštěvníky města vítám.“

Posuzován byl záměr umístění rekreačních domů v sousedství nově budovaného sportovně–rekreačního centra. Konkrétně jde o objekt recepce a správy areálu, dále o společenský objekt navržený jako přízemní s plochou střechou a 22 rekreačních objektů – většinou jde o samostatně stojící nepodsklepené jednopodlažní stavby, pět z nich má garáž. Všechny mají navržené ploché vegetační střechy. Dešťové vody z komunikací a parkovacích ploch se budou zasakovat do průlehů. Dešťové vody ze střech jednotlivých objektů budou svedeny do akumulačních nádrží a budou využívány k zavlažování zatravněných ploch v areálu. Rekreační areál bude dopravně napojený stávajícím sjezdem z hlavní komunikace v ulici Rakovecká. Součástí návrhu je umístění technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování nových studní, areálového rozvodu vody, areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace, akumulační nádrže, vsakovacího objektu, areálového rozvodu nízkého napětí, vedení venkovního osvětlení a slaboproudu. Splaškové vody budou svedeny do nově navržené samostatné žumpy, která bude pravidelně vyvážena. Návrh dále obsahuje přípojku splaškové kanalizace pro obě etapy revitalizace areálu Obora (tedy hotel a resort), výhledově budovanou podle platných územně plánovacích podkladů, která bude zaústěna do řadu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Rakovecká. Navrhované řešení odvádění splaškových vod do žumpy je tedy řešením dočasným. Stávající autobusová zastávka a navrhovaná cyklistická stezka podél ulice Rakovecká nejsou návrhem dotčeny.

„Navrhovaná stavba je umístěná na pozemcích nacházejících se podél ulice Rakovecká v katastrálním území Bystrc. Z hlediska Územního plánu města Brna jsou pozemky součástí plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha rekreační zeleně a plochy komunikací a prostranství místního významu. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

VIZUALIZACE: PROAM ARCHITEKTI

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky