Město rozdělilo dotace ve výši přes sto milionů pro neziskové organizace na sociální služby i protidrogovou problematiku - Tiskový servis

Město rozdělilo dotace ve výši přes sto milionů pro neziskové organizace na sociální služby i protidrogovou problematiku

  • 23. února 2022
  • 4 minuty čtení

Město stabilně podporuje nestátní neziskové organizace působící v široké oblasti sociálních služeb. Letos navrhuje podporu ve výši přes 90 milionů. Velkou pozornost věnuje také prevenci drog, zneužívání návykových látek, gamblerství či jinému společensky problematickému chování. Radní doporučili schválit zastupitelům dotace v celkové výši 100,9 milionu korun.

Projekty věnující se sociálním službám Brňané nezbytně potřebují a zároveň je však město samo nemůže v potřebném rozsahu zajistit. Z těchto důvodů podporuje v letošním roce dotací širokou paletu sociálních služeb. Sociální podpora seniorů je pro letošní rok vyčíslena 24,3 miliony korun. Širokou škálu služeb pro lidi s různými typy postižení podpoří Brno částkou 23,5 milionu. 20,8 milionu korun je vyčleněno pro děti a rodiny v krizové situaci. Částka 15,4 milionu korun poputuje na podporu protidrogové prevence, zneužívání návykových látek, gamblerství či boje proti jinému společensky problematickému chování. Projekty pomáhající lidem s duševním onemocněním dostanou 9,5 milionu korun a zbývajících 7,5 milionu poputuje na zajištění služeb pro lidi bez přístřeší či domova.

Navržených více než 90 milionů pro sociální služby v sobě zahrnuje podporu 53 nestátních neziskových organizací a 128 registrovaných sociálních služeb. Tyto služby ve městě zajištuje 949 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty, pro které je zajištěno 921 lůžek (chráněné bydlení, domovy pro seniory či azylové domy pro matky s dětmi či lidi bez přístřeší) a především více než 25 200 podpořených klientů neboli občanů města.

„V každé životní etapě mohou přijít obtížné situace, které někdy dočasně či trvale ovlivňují život člověka. Mohou jimi být věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Pomoci nám v takových chvílích mohou právě sociální služby. Mohou poradit, nasměrovat, podporovat a pomáhat s péčí doma nebo třeba v chráněném bydlení, stejně tak postavit se znovu na nohy a nasměrovat do dalšího života. Široká a dostupná nabídka těchto služeb pro občany města je tedy opravdu klíčová,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Konkrétně se jedná se o služby v oblasti pečovatelských a asistenčních služeb, které umožňují lidem zůstávat a plnohodnotně žít ve svém přirozeném prostředí, domovů pro seniory, denních stacionářů pro lidi s handicapem, preventivních terénních programů, nocleháren, komplexní sociální rehabilitace a dalších. Mezi nejvýznamnější poskytovatele z řad neziskových organizací patří již dlouhodobě Diecézní charita Brno, Práh jižní Morava, Armáda spásy, Naděje, Společnost podané ruce, Betanie, Paspoint, Liga vozíčkářů či Ratolest Brno a mnoho dalších.

Služby nestátních neziskových organizací jsou nedílnou součástí takzvané Základní sítě sociálních služeb města Brna, ve které je pro rok 2022 zařazeno celkem 172 sociálních služeb poskytovaných 68 organizacemi (včetně samotného města). Celkem se jedná o 2 740 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty a 3 256 lůžek v pobytových službách.

Protidrogové dotační programy
„Samostatnou oblastí, které město věnuje zvýšenou pozornost, je oblast drog a závislostí. V Brně by nově měla vzniknout městská protidrogová komise, která zajistí multidisciplinární řešení tohoto palčivého tématu. Ta bude složená ze zástupců Brna, státní i městské policie a starostů městských částí. Tento orgán bude vystupovat jednotně a společně budeme hledat funkční řešení pro vzrůstající počet závislých na návykových látkách,“ doplnila Markéta Vaňková.

Pro zdravotnická zařízení, která poskytují podporu drogově závislým, bylo pro tento rok radními vyčleněno 2 377 000 korun. Dotace půjde do Psychiatrické nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno, které se věnují pomoci závislým na psychotropních látkách a specializují se na detoxifikaci jedince, a to jak dospělého člověka, tak i dětí a mládeže v Krizovém centru, kde je pro tyto účely vyhrazeno 8–10 lůžek. Součástí centra je i nonstop Linka naděje první psychiatrické a psychologické pomoci.

„Zbylá částka poputuje ke třem nestátním neziskovým organizacím, Společnosti Podané ruce, RENADI a Kunštát PRO FUTURO. Jejich projekty se zaměřují mimo jiné na nízkoprahovou pomoc, která je otevřena všem a dostupnost je u ní opravdu klíčová, dále na terapeutické centrum pro závislé nebo komplexní péči pro gamblery či mobilní aplikaci Čára. Pozornost bude dále věnována prevenci sázení v on-line prostředí, v prostředí nočního života a zábavy a nově i vzdělávání pro rodiče a pedagogy,“ uzavírá Markéta Vaňková.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky