Město podpoří programy prevence kriminality

  • 20. května 2020
Tři miliony korun mají být rozděleny mezi 25 preventivních programů kriminality. Programy reagují na aktuální problémy v Brně. Tento krok musejí, na základě dnešního doporučení rady města, ještě stvrdit zastupitelé.

„K podpoře jsou navrženy probační programy, které jsou určeny různým věkovým skupinám. Například program Aristoteles je jediným programem v ČR pro děti od 9 do 15 let a v loňském roce získal významné celostátní ocenění – 1. místo jako Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podporu by měl dostat i program Změnit směr pro mladistvé do 18 let a nově i Z kruhu ven pro mladistvé a mladé dospělé do 30 let. Výčet probačních programů doplňuje Kompas, jehož cílem je úspěšná integrace osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu, které se potýkají se závislostí.

Mezi priority patří také podpora obětí trestné činnosti, včetně obětí domácího násilí. Díky finanční podpoře by mělo dojít ke zlepšení spolupráce s oběťmi při zpracování jejich traumatu nebo se svědky, kterými jsou často i děti. Pozornost bude věnována také osobám, které nezvládají svoji agresi, nebo poskytování bezplatné pomoci potenciálním nebo stávajícím obětem.

„Řada projektů je cílena na děti a mládež z rizikových skupin. Nepůjde v nich jen o kvalitní způsob trávení volného času, ale i o pomoc při řešení jejich problémů, posilování sociálních vazeb mezi vrstevníky a prevenci rizikového chování, jako je šikana, agresivita nebo závislosti. Novinkou je projekt prevence kriminality ve virálním prostředí zaměřený na mladistvé a mladé dospělé, kteří se pod vlivem alkoholu dopouští protiprávního jednání,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Významnou skupinou v prevenci jsou senioři, kteří se stávají častěji oběťmi kriminality a její důsledky nesou nejhůře. V projektech půjde zejména o poskytování informací o tom, jak se nestát obětí například podvodu, lichvy, vydírání a jak předejít rizikovým situacím, jak na ně správně reagovat a na koho se v případě potřeby obrátit.

Koordinační centrum prevence obdrželo celkem 39 projektů. Nyní je předkládán návrh na přidělení dotace z rozpočtu města Brna na 25 projektů, 7 projektů zůstane nepodpořeno. Základem pro tvorbu a realizaci Městského programu prevence kriminality v Brně v roce 2020 jsou cíle, priority a opatření, které jsou obsaženy v Koncepci prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017–2021. Všechny podpořené projekty jsou v souladu s touto koncepcí. Podporu obdrží například organizace SPONDEA, Ratolest Brno, IQ Roma servis, Společnost Podané ruce, Bílý kruh bezpečí, Sdružení Petrov, Magdalenium, Bojovat srdcem a další.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy