Město může získat systém na digitalizaci správy dopravních omezení. Data budou přístupná i veřejnosti

  • 19. května 2021
Kompletní digitalizaci správy dopravních omezení ve městě, navíc s daty přístupnými veřejnosti, získá město, pokud uspěje jako účastník projektu ucházejícího se o dotaci z programu DOPRAVA 2020+, který spravuje Technologická agentura České republiky.

Účast města na projektu Digitalizace správy dopravních omezení ve městech dnes schválili brněnští radní. Žádost o dotaci od Technologické agentury České republiky bude podávat CEDA Maps, a. s., a to v rámci 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+. Statutární město Brno se bude projektu účastnit jako aplikační garant a partner s finanční účastí necelých 6 milionů korun, kterou však ve 100% výši může pokrýt právě získaný grant.

Cílem projektu je digitalizace celého cyklu zvláštního užívání komunikace. Takzvaný ZUK je velmi důležitý dokument, který je potřebný v řadě situací, jako jsou opravy a výstavby inženýrských sítí či komunikací nebo stavební zábory či uzavírky související s dalšími stavbami. Je nutný také při vyřizování umístění tržních míst, například během různých trhů a slavností, ale také pro restaurační zahrádky. Díky tomu, že město získá nový digitální nástroj, bude možné vydávání jednotlivých povolení zvláštního užívání komunikace lépe plánovat a koordinovat. Důležité je, že vznikne rozhraní pro veřejnost, takže si občané budou moci snadno zjistit, co a proč se v jejich lokalitě děje nebo co je zde plánováno,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný popsal další vlastnosti systému: „Sekundárně bude také vytvořen software pro automatizaci detekce stavu dopravních omezení. Mezi další klíčové výstupy projektu lze zařadit metodiku procesů digitalizovaného ZUK v prostředí Magistrátu města Brna, katalog dopadů vydaných dokumentů na omezení různých dopravních módů a dopravy v klidu a také šablon umožňujících automatizaci generování rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení podmínek, které toto rozhodnutí doprovázejí.“

Žádost o dotaci bude podána do 16. června 2021. „Předpokládaná doba realizace projektu, který bude v závěrečné fázi testován přímo na Magistrátu města Brna, je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Na základě našich zkušeností tak budeme schopni odladit případné nedostatky a systém nastavit tak, aby byl jedním z opatření, která napomohou zlepšení dopravní situace v Brně,“ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl. 

Hlavním účastníkem projektu je společnost CEDA Maps, a. s, která je také příjemcem dotace. Mezi další účastníky kromě statutárního města Brna patří T-MAPY, spol. s r. o., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy