Měsíce příprav posvětili zastupitelé. Schválili základní obsah brněnské přihlášky na Evropské hlavní město kultury

  • 21. června 2022
Zapsat Brno na kulturní mapu světa a vybudovat jeho značku jako top kulturní destinaci, ale taky pomocí kultury snižovat regionální nerovnosti nebo podporovat mezioborovou spolupráci. I takové cíle zahrnuje brněnská přihláška na titul Evropské hlavní město kultury, o který se utká s Broumovem, Českými Budějovicemi a Libercem. Podání přihlášky pro první kolo evropské soutěže dnes oficiálně schválili zastupitelé, odevzdána musí být do 1. září.

„Dnešní rozhodnutí zastupitelů je dalším krokem na cestě k získání titulu Evropské hlavní město kultury (EHMK), což si Brno předsevzalo už v roce 2018, když vytvořilo Strategii kultury a kreativních odvětví do roku 2050,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Brno je samo už svým složením obyvatel evropské a světové. Ve městě žije na 10 % cizinců různých národností, zároveň se zde sdružují početné etnické i náboženské komunity. Právě osobní setkávání při různých akcích a navazování vztahů prostřednictvím přístupných kulturních a komunitních projektů tvoří zásadní momenty brněnské kandidatury a všechny projekty, které přihláška obsahuje, spojuje podpora zapojení obyvatel do veřejného života, propojování komunit napříč společností i obory, posilování brněnské identity a upevnění pozice Brna i celého regionu na mapě Evropy,“ doplnila primátorka.

Do 29. 7. 2022 musí být zasláno na Ministerstvo kultury sdělení, že Brno má v úmyslu předložit přihlášku do výběrového řízení. Samotnou přihlášku (tzv. bid book), která obsahuje detailně rozpracovanou vizi, jak Brno titul využije, musí město podat nejpozději do 1. 9. 2022. Nezávislá výběrová komise, jejíž 10 členů nominovaly evropské instituce a další dva Ministerstvo kultury ČR, rozhodne, která města postoupí do závěrečného kola. Do něj postupující města koncept detailněji rozpracují. Finální rozhodnutí, které české město ponese spolu s jedním francouzským městem titul Evropské hlavní město kultury roku 2028, padne v roce 2023.

„Kandidatura na EHMK je mimo jiné i příležitostí, jak vydefinovat, co ve městě nefunguje, a díky tomu Brno jako celek posílit, aby bylo i v budoucnu schopné plnohodnotně reagovat na globální výzvy. Brno má již nyní napojení na Evropu a svět prostřednictvím sítě partnerských měst. Nicméně jeho mezinárodní image je stále velmi slabá. Titul EHMK může napomoci aktérům lokálního a regionálního rozvoje sjednotit svoje vize pod jednou značkou a zapsat Brno na mapu světa jako kulturní metropoli s obrovským potenciálem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Brno je sídlem významných institucí, svoje pobočky zde má řada mezinárodních firem globálního významu, vznikají zde inovativní start-upy, profiluje se i jako centrum herního průmyslu, přesto je zde obrovský potenciál, který zůstává nevyužitý,“ upozornil náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný. Bariérou rozvoje jsou zejména velké rozdíly mezi jednotlivými městskými částmi, ale také mezi jednotlivými obcemi celého kraje. Řešením může být navázání a intenzifikace spolupráce nejen v rámci regionu, ale i se zahraničím. „Kultura může v tomto procesu sehrát klíčovou roli jako určitý tmel či lepidlo vzniknuvších vazeb, neboť ji chápeme v celé její šíři jako způsob života, ale také nástroj pro vznik nových pracovních míst v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Kultura má i nezpochybnitelnou roli v regeneraci měst či vyloučených lokalit, může vdechnout nový život například areálu brněnského výstaviště,“ přiblížil Koláčný.

Právě práce s infrastrukturou, komunitami a projekty, které už v Brně jsou, a jejich další rozvoj je základním myšlenkovým principem, na kterém je kandidatura postavená. „Neplánujeme živelně stavět nové budovy, ale naopak koncepčně pracujeme s tím, co je ve městě k dispozici a má potenciál dalšího rozvoje. Chceme např. proměnit historickou část areálu brněnského výstaviště, hledáme nové využití pro Bílý dům a navrhujeme třeba i formát pro mezinárodní platformu, která by dlouhodobě zaštítila Mezinárodní bienále grafického designu Brno a poskytla prostor i pro další brněnská bienále,“ vyjmenoval radní pro kulturu Marek Fišer.

Pokud Brno s kandidaturou uspěje, čeká jej několikaletá příprava jednotlivých sekcí programu a projektů, která započne v roce 2024 a vyvrcholí rokem 2028. „Program zahrnuje širokou škálu aktivit a konceptů, do jejichž přípravy se postupně zapojuje a zapojí stovky českých i zahraničních odborníků, umělců, kurátorů, komunitních pracovníků i samotných občanů. Jedná se převážně o projekty mezioborové a základním klíčem je hledání nových přístupů a vytváření nových vazeb. Program nezahrnuje pouze tradiční formy kultury, jako jsou výstavy, instalace, koncerty atd., ale zásadně jej doplní netradiční progresivnější formáty, které podpoří přístupnost kulturní nabídky všem skupinám obyvatel. Vzniklé vazby, kulturní infrastruktura i zázemí, které projekty zahrnuté v přihlášce rozvíjejí, však rokem 2028 nekončí. Koncepci ve spolupráci se zástupci brněnské i zahraniční scény stavíme s vědomím, že projekty a zvolené metody použití kultury jako nástroje proměny mají být udržitelné i do dalších let,“ popsala vizi programová ředitelka Brno 2028 Marcela Straková.

Co je Evropské hlavní město kultury
Akce Evropská hlavní města kultury (dále jen EHMK) je soutěž evropských měst, která má zejména za cíl chránit a podporovat rozmanitost kultur v Evropě a dále podporovat přínos kultury k dlouhodobému rozvoji měst na hospodářské, sociální a urbanistické úrovni tak, aby odpovídalo jejich jednotlivým strategiím a prioritám. Původně bylo EHMK voleno na základě historie daného města a bohatství jeho kulturní nabídky. V současné době je udělení titulu spíše podnětem ke kulturnímu rozvoji a strukturálním změnám v daném městě. V ČR získala v minulosti tento titul 2 města: Praha (2000) a Plzeň (2015). V roce 2028 se titul EHMK udělí jednomu městu v ČR, jednomu městu ve Francii a jednomu městu v zemi ESVO/EHP a zemi, která je uchazečem nebo potenciálním uchazečem o členství v EU.

Shrnutí dosavadních příprav
Přípravné aktivity vedoucí ke kandidatuře města Brna na titul EHMK probíhají od roku 2019, vlastní příprava kandidatury začala v listopadu 2021, kdy byl sestaven projektový tým Brno 2028. Příprava kandidatury se opírá o strategické dokumenty města i kraje, těmi hlavními je Strategie kulturních a kreativních odvětví města Brna a Strategie Brno 2050, ale zásadní součástí celé přípravy je dialog s odbornou i širokou veřejností. Zásadní participační aktivitou zapojující brněnské obyvatele do příprav bylo společné hledání podnětů k řešení ve formě sběru dat do pocitové mapy, který probíhal online i v jednotlivých městských částech od listopadu 2021 do konce ledna 2022. Celkem se do výzkumu zapojilo 1 095 dotazovaných, kteří do mapy zaznačili celkem 23 288 bodů. Podstatným pilířem příprav je mezioborová spolupráce. Souběžně probíhá intenzivní síťování s bývalými a budoucími držiteli titulu EHMK a partnerskými městy Brna (Kaunas, Oulu, Tartu, Aveiro, Temešvár, Trenčín, Liepaja, Veszprém, Charkov, Lvov, francouzská kandidátská města a mnohá další) s cílem naplnění evropské dimenze projektu.

 

DALŠÍ KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Marcela Straková
Programová ředitelka Brno 2028
+420 731 600 651
www.brno2028

Nejnovější tiskové zprávy