Přeskočit na obsah

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

07. června 2023

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

„Do návrhu akčního plánu byly zapracovány výstupy sociologických průzkumů Vnímání kultury brněnskými obyvateli z roku 2021 a Kulturní potřeby obyvatel města, který vznikl letos. Dále plán reflektuje výsledky pravidelně prováděných šetření k evaluaci dotačního systému Odboru kultury Magistrátu města Brna. Počátkem letošního roku byl dokument projednán s klíčovými aktéry, s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno a s mým poradním sborem pro kulturu, individuálně také s kulturními příspěvkovými organizacemi města. A na přelomu března a dubna běželo jeho veřejné připomínkování,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Akční plán na období 2023–2025 obsahuje 22 aktivit sloučených do tří skupin. První se zaměřuje na systém a koordinaci, druhá na mapování, práci s daty a rozvoj aplikací, třetí pak na kulturní infrastrukturu. Jednotlivé aktivity mají určenou prioritu, která se pohybuje na škále od nízké přes běžnou a důležitou až po kritickou. „Kritickou prioritu má například stabilizace příspěvkových organizací a v případě legislativního ukotvení specifické právní formy pro kulturní organizace jejich případná transformace. Dále se chceme zaměřit na práci s daty, proto má vzniknout centrální kulturní datový sklad, elektronická databáze kontaktů nebo nové mapové aplikace a stezky. Velký důraz bude kladen na posílení kulturní infrastruktury,“ informovala Markéta Vaňková.

Dnes projednávaný dokument byl na základě vyhodnocení toho předešlého více definován podle takzvaných SMART zásad. Aktivity jsou tedy navrženy jako konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a ohraničené v čase. V případech, kde to bylo vhodné, byly doplněny měřitelné indikátory, které usnadní vyhodnocení. 

Plán je v souladu s existujícími strategiemi a koncepcemi města Brna. „Při realizaci budou zohledňována i opatření vedoucí k zelené transformaci, ať už ve smyslu snižování uhlíkové stopy a energetické náročnosti, omezování vzniku odpadů, či využívání recyklovatelných materiálů a zavádění digitálních technologií v oblasti kultury,“ doplnila Markéta Vaňková a připomněla další specifika: „Je také kladen důraz na větší provázanost kultury s kreativními odvětvími. A v rámci infrastruktury budou objekty posuzovány i z hlediska bezbariérovosti.“

Návrh Akčního plánu č. 2 Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna pro roky 2023–2025 je zveřejněn na webových stránkách kultura.brno.cz.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.