Koncepce obecního školství v Brně do roku 2030 představuje priority města v této oblasti i její další směřování

  • 11. května 2022
a mládeže Magistrátu města Brna, jehož pracovníci se společně s externími odborníky v oblasti vzdělávání podíleli na jeho tvorbě. Brněnští radní se dnes zabývali Koncepcí obecního školství ve městě Brně do roku 2030 a doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby ji v tomto znění schválilo. Dokument radě předložil Odbor školství 

Brno dlouhodobě usiluje o to, aby zdejším učitelům a žákům vytvořilo vzdělávací podmínky, které odpovídají požadavkům 21. století. „Dobře vybavené mateřské a základní školy, které učí kreativně a zábavně, jsou vizitkou moderního města. K dosažení kýženého stavu slouží i nová Koncepce, která chce stanovením priorit ještě posílit dlouhodobou vzájemnou aktivní spolupráci mezi městem, městskými částmi jako zřizovateli, řediteli, učiteli škol i rodiči. Pokud bych měla být konkrétnější, je zde například zpracována dlouhodobá strategie rozvoje včetně potřeb pro vybudování nových kapacit pro mateřské a základní školství. V období do roku 2030 se v Brně plánuje a připravuje výstavba 27 mateřských a 4 základních škol a rozsáhlé rekonstrukce 5 mateřských škol,“ přiblížila cíle dokumentu primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová Koncepce má tři části. V analytické hodnotí, jak byly naplněny cíle a opatření předešlé koncepce, a popisuje současný stav relevantních oblastí vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zohledňuje také dopad, jaký měla na vzdělávání pandemie covidu-19.

Druhá, strategická část se zabývá rozvojem vzdělávání v následujícím období, zejména vznikem nových mateřských a základních škol v rozvojových lokalitách města Brna nebo založením první střední školy, jejímž zřizovatelem je město Brno. Cíle a priority pro rozvoj obecních škol v nejbližších letech stanovuje s ohledem např. na zkušenosti s distančním vzděláváním, které je spojeno s využíváním ICT nástrojů a metod.
„V této souvislosti Koncepce zdůrazňuje nutnost rozvoje digitálních kompetencí a současně profesních a osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, ale i zlepšování jejich pracovních podmínek. Je třeba se zaměřit na moderní metody výuky cizích jazyků a na oblast informačních technologií, ale také na strategické řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání nebo zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků. Brno například získalo do roku 2027 akreditaci v rámci programu Erasmus+. Zapojení do tohoto programu nám umožní podporovat mezinárodní spolupráci škol a jejich participaci spolu s městem na mezinárodních programech v oblasti vzdělávání. S tím je pak také spojen rozvoj inkluzivního vzdělávání, odpovědného občanství a zavádění a využívání nových IT technologií,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Závěrečná část, kde jsou zpracovány mechanismy řízení Koncepce, se zabývá začleněním oblasti školství v systému města Brna, vazbami dokumentu na městský rozpočet, systémem nastavení komunikace se školami zřizovanými městem Brnem a školami zřizovanými městskými částmi a riziky realizace Koncepce.

„Opomenuto nezůstalo ani školní stravování. To, co děti a žáci během pobytu ve škole jí, tvoří významnou součást toho, co sní za celý den. Musíme proto i nadále sledovat a podporovat kvalitu školních jídelníčků a budeme také pokračovat v poskytování finančního příspěvku na dietní stravování. Zájem žáků a jejich rodičů o něj každým rokem narůstá, a město proto podporu postupně navyšuje,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

„Rád bych ještě zdůraznil, že do brněnského školského systému bude mimo jiné třeba integrovat i stále narůstající počet ukrajinských žáků. Samozřejmě nejen pro ně tak město chystá výstavbu i nových základních škol. Do roku 2026 by měly vzniknout čtyři. V rozvojové lokalitě Sadová v Králově Poli vybudujeme základní a mateřskou školu a v téže městské části bude u ZŠ Staňkova přistavěn nový pavilon s 15 učebnami a sportovním areálem. Nová sportovní základní škola na Botanické pak bude spádová pro celé město a bude na ni navazovat Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. A v rodící se moderní čtvrti Nová Zbrojovka II vyroste základní a mateřská škola spojená s víceúčelovou sportovní halou pro výuku tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní sportovní aktivity,“ dodal Petr Hladík

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 029
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy