K projektové dokumentaci projektu Rezidence pod Lesem se vyjádří i město - Tiskový servis

K projektové dokumentaci projektu Rezidence pod Lesem se vyjádří i město

  • 16. března 2022
  • 2 minuty čtení

Společnost Colonico, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem REZIDENCE POD LESEM, BRNO-ŽEBETÍN. Na svém zasedání brněnští radní vyjádření projednali a také schválili.

Předložená dokumentace se zabývá výstavbou v rozvojové lokalitě v Žebětíně o výměře větší než 2 hektary. Umístění obytného souboru je vymezeno potokem Vrbovec, ulicí Jerlínovou, Kamechy a místním jezdeckým klubem. Na výše zmíněné ploše by mělo být postaveno sedm bytových domů se 126 bytovými jednotkami a 37 řadových domů. Co se parkovacích míst týče, těch projekt plánuje u obou typů bydlení postavit dohromady 288. Na střechách bytových domů budou umístěny fotovoltaické panely, nezastavěná střecha nad podzemním podlažím těchto domů bude brána jako pochůzná s vegetací. Části této plochy budou tvořit soukromé předzahrádky.

Dopravní napojení na stávající komunikaci Hostislavova je navržené rekonstruovanou komunikací Jerlínova a vybudováním 3 nových komunikací.

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu části prodlouženého vodovodního řadu a dešťové a splaškové kanalizace. Dále se jedná o soustavu veřejných prostranství, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. V neposlední řadě požadujeme, aby byly novostavby dopravně napojeny na východní obchvat Žebětína, který má být v přilehlé lokalitě vybudován,“ přiblížil Filip Chvátal.

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.

Zdroj vizualizací: Colonico, a. s., Brno

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Další články z rubriky