K dokumentaci projektu Campus Living se vyjádří i město

  • 29. června 2022
Společnost Campus Living, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby s názvem Campus Living v brněnských Bohunicích. Radní tuto záležitost projednali a vyjádření schválili.

Předložená dokumentace řeší umístění polyfunkčního domu s bytovými a ubytovacími jednotkami na pozemcích při ulici Kamenice v katastrálním území Bohunice. Objekt se skládá ze dvou oddělených celků – ubytovacího objektu A a bytového domu B. Oba objekty budou mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Zatímco v budově A vznikne 76 ubytovacích jednotek, v domě s označením B je plánováno postavit 55 bytových jednotek. Obě stavby budou mít plochou střechu určenou k užívání, v jejich podzemních patrech bude dohromady 42 parkovacích míst. Ta vzniknou i na venkovní ploše, zde jich bude 21. 

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejného prostranství, osvětlení, zeleně a retenční nádrže. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. Na závěr doplním, že se jedná o poměrně vhodnou dostavbu prázdného nároží, kterou jako město vítáme,“ přiblížil Filip Chvátal

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky

Nejnovější tiskové zprávy