Přeskočit na obsah

Hlasování a projednávání bude v městském koncernu možné distančně. Mění se také smlouvy členů představenstev a dozorčích rad – za absence se snižuje odměna

08. prosince 2021

U všech společností začleněných do městského koncernu dnes Rada města Brna v působnosti valné hromady změnila stanovy. Smyslem úprav je možnost distanční účasti při zasedání orgánů společností a snížení odměn při častých absencích. Současně se také schválily nové vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

„Potřeba distančního způsobu projednávání a hlasování vyvstala s pandemií covidu, nicméně se tak urychlil přechod k modernějším formám komunikace,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a popsal, v čem schválené změny spočívají: „Díky změnám stanov všech devíti společností, které jsou začleněny do koncernu statutárního města Brna, zavádíme komplexní úpravu hlasování per rollam u představenstev a dozorčích rad, analogicky s tím, jak to u valných hromad umožňuje zákon o obchodních korporacích. V případě, že se člen orgánu nevyjádří ve lhůtě stanovené pro zaslání vyjádření k návrhu rozhodnutí, tak platí, že s návrhem nesouhlasí. A dále bude možné, aby tyto orgány jednaly pomocí technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku, typicky hlavně prostřednictvím videokonferencí.“

Ve stanovách městských společností došlo i k několika dalším změnám, kterými jsou:
•    Změna úpravy jednání za společnost, kdy za ni nyní jednají primárně dva členové představenstva, z nichž musí být vždy alespoň jeden předseda nebo místopředseda, a to ve všech věcech. Cílem této úpravy je zajistit, aby společnost nebyla vázána pouze na předsedu a místopředsedu, ale aby již na základě ujednání stanov byli oprávněni jednat (ve spojení buď s předsedou nebo místopředsedou představenstva) i ostatní řadoví členové představenstva.
•    Zavedení oprávnění valné hromady určit osobu, jež se bude moci zúčastnit jednání představenstva společnosti a na taková jednání po splnění podmínek daných stanovami být zvána. Oprávněnou osobou bude moci být pouze primátor města Brna nebo některý z jeho náměstků, přičemž tato osoba bude muset zachovávat povinnost mlčenlivosti uloženou stanovami společnosti. Mlčenlivost oprávněné osoby je prolomena na základě stanov společnosti ve vztahu k okruhu osob tam vymezenému.
•    Členem představenstva i dozorčí rady může nově být též právnická osoba.
•    Zjednodušení úpravy kontroly dozorčí rady vůči právním jednáním činěným představenstvem.  Kontrola dozorčí rady je ponechána v zákonném rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.  Druhá důležitá a dnes schválená úprava je u vzorů smluv o výkonu funkce, což se týká odměn členů představenstva. „V případě, že se člen představenstva nebo dozorčí rady účastní alespoň 50 % z celkového počtu jednání konaných v konkrétním pololetí, náleží mu v následujícím kalendářním pololetí odměna ve výši 100 % odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce. Pokud je jeho přítomnost méně než 50 %, odměna bude zkrácena také na polovinu. V případě, že se zasedání nezúčastní vůbec, odměna za výkon funkce členu představenstva nebo dozorčí rady v následujícím kalendářním pololetí nenáleží,“ doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

Členy koncernu statutárního města Brna jsou: SAKO Brno, a. s., STAREZ – SPORT, a. s., Brněnské komunikace, a. s., Technické sítě Brno, akciová společnost, Lesy města Brna, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.