Evropo, tyto projekty zaměřené na digitální inovace jsou pro nás zásadní a podporujeme je, píše Brno - Tiskový servis

Evropo, tyto projekty zaměřené na digitální inovace jsou pro nás zásadní a podporujeme je, píše Brno

  • 16. února 2022
  • 3 minuty čtení

V programu Digitální Evropa je vyhlášena výzva pro centra digitálních inovací. Přihlášku pošlou také dvě jihomoravské platformy, jedna zaměřená na umělou inteligenci ve výrobě, druhá na kybernetickou bezpečnost. Město Brno obě podpoří dopisem, který by měl napomoci k vyššímu hodnocení přihlášky.

Brněnští radní dnes souhlasili se slovní podporou a schválili znění dopisů, které by měly zvýšit šance dvou projektů v aktuální výzvě European Digital Innovation Hubs programu Digitální Evropa (Digital Europe Programme). V případě úspěchu a přijetí k financování by byly oba projekty řešeny v období 1. ledna 2023 – 31. prosince 2025. Jedná se o projekty EDIH DIGIMAT – Flexible Manufacturing Systems Using Artificial Intelligence a Cybersecurity Innovation Hub.

EDIH DIGIMAT usiluje o trvalý růst produktivity malých a středních výrobních podniků prostřednictvím zavádění flexibilních technologií výroby, které využívají aplikace umělé inteligence. Kromě vzdělávacích aktivit a praktického poradenství zprostředkovává rovněž propojování společností a sdílení jejich zkušeností. Jde
o aktivitu konsorcia výzkumného centra INTEMAC společnosti Intemac Solutions s. r. o., Vysokého učení technického v Brně, JIC, zájmového sdružení právnických osob, a společnosti Effectivity, s. r. o.

„Organizace tvořící konsorcium projektu DIGIMAT představují přední hybatele inovačního ekosystému
v Jihomoravském kraji i v celé České republice. Platforma spojuje důležité hráče v oblasti umělé inteligence, technologie, kterou považujeme za zásadní pro budoucí rozvoj místního podnikání a veřejného sektoru. Členové konsorcia již poskytli služby digitalizace malým a středním podnikům díky Digitálnímu inovačnímu hubu DIGIMAT, který byl jako první funkční hub tohoto typu v České republice založen v roce 2016. Nynější aktivita už má evropský přesah a vnímáme ji jako projekt zásadního strategického významu, který je klíčový pro dlouhodobou prosperitu města a regionu i v mezinárodním kontextu,“
uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast informačních technologií Tomáš Koláčný.

Cybersecurity Innovation Hub si bere za úkol významně podpořit digitální transformaci a využití inovací
v malých a středních podnicích i ve veřejné správě vybudováním koordinovaného a efektivního ekosystému zahrnujícího špičkové výzkumné instituce s potřebným know-how a infrastrukturou, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace a orgány veřejné moci. Tento ekosystém umožní přístup ke vzdělání a informacím o trendech a osvědčených postupech v oblasti kybernetické bezpečnosti, k odbornému poradenství a nejmodernější infrastruktuře k ověření vhodnosti a bezpečnosti zvažovaných inovativních řešení. Jako vedoucí partner konsorcia vystupuje CyberSecurity Hub, z. ú., a dalšími členy jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, CzechInno, z. s. p. o., Technologické centrum Akademie věd České republiky, Regionální hospodářská komora Brno, INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s., a družstvo Network Security Monitoring Cluster.

„Značnou výhodou tohoto hubu je, že na téma kybernetické bezpečnosti dokáže nahlížet multidisciplinárně – zabývá se nejen jeho technickou, ale i právní, ekonomickou a sociální stránkou. Snaží se řešit klíčovou výzvu v sektorech, kde je zavádění inovací v kybernetické bezpečnosti zásadní a kde je poptávka po souvisejících službách nejsilnější, jako jsou oblasti IT, energetiky, zdravotnictví, průmyslu 4.0 a veřejné správy. Město Brno považuje kybernetickou bezpečnost za důležitou pro budoucí rozvoj místního podnikatelského i veřejného sektoru, a proto i Cybersecurity Innovation Hub vnímá jako projekt strategického významu,“ upozornil Tomáš Koláčný.

Oba projekty navazují na Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje a jsou součástí jejího akčního plánu pro období 2021–2027. Naplňují specifické cíle strategie 1.3 Zvýšit počet firem schopných mezinárodní expanze s vlastním produktem, 5.1 Posilovat mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresovat výzvy současného světa a 5.2 Mobilizovat partnerství nejlepších výzkumných týmů
s firmami. Podpůrné dopisy nezavazují město Brno k žádným dalším krokům ani se nevyžaduje jeho finanční spoluúčast, jedná se pouze o vyjádření podpory projektům.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky