Dva roky práce 250 lidí: Komunitní plán sociálních služeb mapuje požadavky, identifikuje neřešená témata a představuje možný rozvoj služeb do roku 2022

  • 30. října 2019
Práce osmi pracovních skupin, které se – stejně jako koordinační skupina – intenzivně scházely během posledních dvou let. Celkem 250 lidí zapojených do přípravy. Výsledkem je více než stostránkový 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022. Jeho znění dnes projednala Rada města Brna a doporučila ho ke schválení na nejbližším zastupitelstvu.

Na tomto dokumentu si cením mnoha věcí. Předně toho, že jde o transparentní, úplnou a přesnou mapu sociálních služeb na území města Brna, která je k dispozici jak odborníkům, tak veřejnosti. Dále je nesmírně důležité, že do přípravy plánu byli zapojeni všichni aktéři, tedy zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. A konečně, z textu vyplývá jednoznačný ekonomický rámec. Jen pro představu, z rozpočtu města Brna bylo v roce 2018 na služby sociální péče prostřednictvím odboru sociální péče vynaloženo 569 milionů korun,“ představila komunitní plán primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl současně deklaroval připravenost reagovat na očekávané systémové změny: „Jak upozorňujeme hned v úvodu dnes projednávaného dokumentu, od roku 2021 dojde ke změně krajských pravidel financování služeb a také se připravuje novela zákona o sociálních službách. Ta mimo jiné předpokládá změny v klasifikaci sociálních služeb, ale i cílových skupin a také změny v jejich financování. My máme v tuto chvíli díky komunitnímu plánu perfektně zpracované a identifikované potřeby, na kterých se všichni aktéři procesu shodli. Způsob jejich naplnění budeme přizpůsobovat aktuálním okolnostem.“ 

Podle náměstka Kerndla je také důležité, že zpracovatelský tým upozorňuje na případné trendy do budoucna a neřešené oblasti, které často přesahují sociální služby, přesto však s nimi úzce souvisejí. „Takový blok informací je připojen ke každé kapitole, která se věnuje jednotlivým cílovým skupinám. Dají se však vypozorovat i obecnější tendence. Jde například o nízké finanční ohodnocení práce v sociálních službách, nízkou míru informovanosti veřejnosti o dostupných službách nebo o malé propojení sociální a zdravotní péče. Jedná se o problémy, na které bychom s měli v budoucnu zaměřit,“ doplnil Robert Kerndl.

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022 bude po schválení v Zastupitelstvu města Brna vydán ve formě brožury, která bude zájemcům k dispozici zdarma. V elektronické podobě bude ke stažení na webových stránkách https://socialnipece.brno.cz.

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020–2022

Předkladatelem 6. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020–2022 (KPSS) je Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Jedná se o strategický dokument, jehož účelem je stanovení základní podporované sítě sociálních služeb v Brně a návrh jejího rozvoje na základě identifikovaných potřeb a dostupných zdrojů do roku 2022. Komunitní plán představuje východisko pro poskytování financí na sociální služby z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a státu. Je také nutným předpokladem pro získávání dotací ze strukturálních fondů EU, neboť podmínkou přidělení této podpory je soulad s rozvojovou koncepcí a strategií města v oblasti sociálních služeb.

Garantem komunitního plánování sociálních služeb v Brně je Odbor sociální péče MMB a jeho oddělení koncepce a plánování služeb, které spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, administruje poskytování dotací z rozpočtu města na sociální služby, zpracovává podklady pro základní síť podporovaných sociálních služeb na území města, zprostředkovává tok informací mezi volenými orgány města, koordinační skupinou a dalšími subjekty procesu KPSS, dále poskytuje konzultace a data z oblasti sociálních služeb a připravuje materiály související s KPSS pro volené orgány.

První proces plánování byl v Brně zahájen v roce 2005, kdy byla vytvořena organizační struktura procesu komunitního plánu sociálních služeb (KPSS). Metodou komunitního plánování bylo vytvořeno již pět plánů sociálních služeb v Brně na příslušná období, přičemž první a třetí plán byly zpracovány v rámci grantových projektů financovaných z ESF. Nositelem projektů byl Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, který je realizoval ve spolupráci s městem Brnem. 

V letech 2018 a 2019 je realizován projekt města Brna „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544), spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, jehož výstupem je právě 6. komunitní plán.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy