Dotace se dají získat na rozvoj inteligentních dopravních systémů, revitalizaci Knihovny Jiřího Mahena nebo přístavby škol

  • 15. června 2022
Rozvoj inteligentních dopravních systémů, revitalizace a modernizace Knihovny Jiřího Mahena, přístavby škol – to jsou projekty, na které lze získat dotace. Rada je dnes projednala a doporučila zastupitelstvu, aby je schválili a souhlasili s přípravou žádostí o dotace.

Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa
„Město Brno se dlouhodobě zaměřuje na zlepšení kvality řízení dopravního provozu, na zvýšení bezpečnosti, na efektivitu dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou. Dnes projednávaný projekt cílí na rozvoj inteligentních dopravních systémů, který bude v aktuálním Operačním programu Doprava významně podporován. V I. etapě předpokládáme rekonstrukci 6 světelných signalizačních zařízení včetně kamerového dohledu a preference městské hromadné dopravy a vybudování 4 zcela nových světelných signalizačních zařízení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Rada města současně schválila, aby bylo na tento projekt, který má být realizován v období let 2022–2023, zařazeno do rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města Brna celkem 80 513 000 korun.

Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách
Knihovna Jiřího Mahena plánuje rozsáhlou revitalizaci svých prostor a služeb. „Dnes řešený projekt má tři části. První je revitalizace ústřední knihovny na Kobližné 4. Druhá pak představuje inovaci služeb ústřední knihovny a s tím spojenou modernizace technologií. Cílem výrazně vylepšit služby v jednotlivých sekcích ústřední knihovny, jako je hudební oddělení, oddělení pro dospělé, dětského oddělení, zákaznické centrum, ale také inovovat samoobslužné rezervační zařízení v průjezdu, modernizovat samoobslužnou výpůjční halu a doplnit osvětlení,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer a dodal: „V 9 vybraných pobočkách knihovny v městských částech Brna a na 1 detašovaném pracovišti dojde k interiérovým úpravám a vybavení edukačních center nezbytnou technikou, jako jsou interaktivní stoly a tabule, PC technika či audiovizuální technika pro přednáškové sály.“ Jedním z účelů posouzení je i schválení investičního transferu Knihovně Jiřího Mahena ve výši 1 572 000 Kč na úhradu projekčních prací. Celkové náklady všech tří částí se odhadují na 52 088 000 Kč.

Přístavba učeben odborných předmětů na ZŠ Sirotkova
„Základní škola Sirotkova chce radikálně zlepšit podmínky pro výuku odborných předmětů a umožnit plnit nový školní vzdělávací program v oblasti informačních technologií. V oblasti přírodních věd je cílem projektu vytvořit podmínky pro užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů a realizaci experimentů. Dojde tak ke zbourání stávající malé budovy kotelny a na jejím místě bude vybudována přístavba, ve které se vytvoří 3 nové odborné učebny chemie, robotiky a přírodopisu. Upravena bude také stávající stará a nefunkční odborná učebna fyziky. Ke každé odborné učebně bude vybudován nový kabinet se zázemím. Do suterénu nové budovy se vrátí zpátky školní kotelna,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 41 040 000 Kč, z toho způsobilé výdaje činí dle strategického rámce MAP 26 000 000 Kč a celková dotace se předpokládá ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, což činí 22 100 000 Kč. Realizace projektu má probíhat v letech 2022–2024. Rada města dnes také schválila svěření investorství a investorské činnosti u tohoto projektu městské části Brno-Žabovřesky.

Nástavba budovy I. stupně na ZŠ a MŠ Jana Broskvy
„Nástavba budovy I. stupně na ZŠ a MŠ Jana Broskvy v Brně-Chrlicích je zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury. Konkrétně to znamená, že nově vznikne 6 oddělení školní družiny a s tím spojené zázemí pro účastníky zájmového vzdělávání, vychovatele, případně asistenty pedagoga. Vybudován také bude výtah, který spojí všechna podlaží v budově určené pro I. stupeň a zajistí bezbariérovou dostupnost,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 46 763 400 Kč, z toho způsobilé výdaje činí dle strategického rámce MAP 33 300 000 Kč a celková dotace se předpokládá ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, což činí 28 305 000 Kč. Realizace projektu bude probíhat v letech 2022–2024.

Vzhledem k tomu, že nejsou známé konkrétní parametry programů a podmínky odpovídajících výzev, mohou se výše dotace i výše způsobilých výdajů ještě změnit.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy