Díky schválenému investičnímu záměru může vzniknout vstup do chytré čtvrti Špitálka. Řeší se také vyhodnocení ekologické zátěže - Tiskový servis

Díky schválenému investičnímu záměru může vzniknout vstup do chytré čtvrti Špitálka. Řeší se také vyhodnocení ekologické zátěže

  • 07. září 2022
  • 3 minuty čtení

Investiční záměr pro 1. etapu budování dopravně-technické infrastruktury pro výstavbu chytré čtvrti Špitálka je schválen. Toto rozhodnutí radních znamená, že může postupně vzniknout vstup do daného území. Souběžně se řeší ekologická zátěž – analýzu rizik zpracuje dnes vybraný zhotovitel, společnost GEOtest, a. s.

„Zřízení a schválení investičního záměru je nezbytné. Jedině tak je možné alokovat prostředky pro financování jednotlivých studií a následně také pro zahájení majetkoprávních, projektových a realizačních prací na dopravní a technické infrastruktuře u připravované chytré čtvrti Špitálka,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný a dodal: „Pro rok 2023 máme záměr převést tuto akci do závazného plánu investic s alokovaným rozpočtem 10 milionů korun. Peníze půjdou na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně pořízení všech potřebných průzkumů a analýz.“ 

V 1. etapě výstavby se předpokládá vznik několika nových komunikací včetně chodníků a cyklostezek a vybudování technické infrastruktury zahrnující splaškový a dešťový kanalizační řad, vodovodní řad, veřejné osvětlení a kabelovod. „Součástí investice bude majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků nebo bourání a likvidace budov nacházejících se v místech předpokládaného vedení projektu. Vyvolanou investicí bude finanční vyrovnání za přesunutí technologie společnosti EG.D, a. s. Technologie se v současné době nachází v místech předpokládaného propojení s ulicí Špitálka,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Tato dopravní infrastruktura bude otevírat celé rozvojové území chytré čtvrti. Nový systém ulic, které lokalitu zpřístupní, byl definován územní studií Špitálka a také změnou územního plánu. Uliční síť, která vytvoří veřejný prostor, bude vhodná pro restaurační zahrádky, cyklodopravu, plnohodnotné aleje stromů a posezení,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Náklady na projektové práce a průzkumy se předpokládají ve výši cca 10 milionů korun bez DPH, na výkupy pozemků pak 200 milionů bez DPH. Samotná realizace 1. etapy budování dopravně-technické infrastruktury má vyjít na 237 800 000 korun bez DPH.

Analýza rizik ekologické zátěže
„Plochy, na kterých je plánována výstavba chytré čtvrti Špitálka a nezbytná dopravní obslužnost, musí projít vyhodnocením ekologické zátěže. Cílem analýzy rizik je ověřit plošný rozsah ohnisek kontaminace zeminy i podzemní vody a posoudit rizika lokality pro lidské zdraví a ekosystémy s ohledem na plánované využití území,“ uvedl Tomáš Koláčný a upřesnil: „Jako potenciální zdroje znečištění byly vybrány sklad nebezpečných látek, garáže, sklady, dílny a také prostor, kde docházelo k zahřívání a přečerpávání mazutu. Nádrže i budova s technologií byly uzavřeny v betonové nepropustné vaně. V roce 1993 byly nádrže zlikvidovány a záchytná vana vyplněna navážkami.“ Analýzu rizik zájmového území pro výstavbu chytré čtvrti Špitálka provede společnost GEOtest, a. s., za 681 169,50 korun bez DPH.
Více informací o projektu najdete na webu respitalka.brno.cz.

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Další články z rubriky